Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen drugsafval Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de vangst van 45.000 liter drugsafval aan de Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft, net zoals waarschijnlijk vele anderen, met schrik kennisgenomen van deze enorme vangst drugsafval op 27 juni jl. ‘Gelukkig’ lag het afval opgeslagen; we hadden er tenslotte niet aan moeten denken dat dit afval in de natuur terecht gekomen zou zijn. De ramp was dan niet te overzien geweest.  

Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waarbij ‘zero-tolerance’ het uitgangspunt is. Engelse termen die staan voor Barneveldse duidelijkheid. Onze gemeente moet schoon en veilig zijn. Helaas neemt drugshandel, dus ook het drugsafval, toe. Eveneens zien we een toename van de ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit is onacceptabel en slecht voor de veiligheid van de samenleving als geheel. Gelukkig is de gemeente helder en duidelijk, ondermijning is een prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid. 

Wij zijn echter ook erg geschrokken van het feit dat de genoemde locatie, het terrein van het voormalig mobilisatiecomplex, in bezit is van de gemeente zelf; de gemeente is eigenaar sinds 2004 (zie bijlage). Volgens onze informatie is de locatie, na vertrek van ‘Ruitersportvereniging Barneveld e.o.’ vanaf 2017, leegstaand. Ondanks de heldere taal van de gemeente aangaande het veiligheidsbeleid, roept deze situatie wel vragen op.
 

 1. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet actief over deze kwestie geïnformeerd, desnoods in vertrouwelijkheid; drugsafval in en op een locatie die in het bezit is van de gemeente?  
 2. Op welke wijze heeft controle van locatie ‘Mobilisatiecomplex’ aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen, sinds 2004, vorm gekregen?
 3. Welke bijzonderheden zijn er sindsdien geconstateerd en wat heeft het college daarmee gedaan?
 4. Werd de locatie (het terrein zelf en het gebouw) door de gemeente aan derden verhuurd? Zo ja, aan wie was dat? Wat was het doel van de huur (volgens huurders); waar zou het terrein en het gebouw voor worden gebruikt?
 5. Lag er een vergunning aan de verhuur ten grondslag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is in de vergunning opgenomen dat het terrein en/of het gebouw voor ‘opslagdoeleinden’ gebruikt mag worden?
 6. Hoe kan het gebeuren dat een locatie die in het bezit is van de gemeente zelf, gebruikt wordt voor drugsafval?
 7. Op welke wijze geeft de gemeente vorm aan controle van (leegstaande) gebouwen en/of (braakliggende) terreinen die in bezit zijn van de gemeente en die al dan niet aan derden verhuurd worden?
 8. Zijn er gebouwen en/of terreinen die in het bezit zijn van de gemeente waarover vanuit de gemeente zorgen bestaan over het legale gebruik ervan (door huurders)? Zo ja, dan ontvangt Lokaal Belang graag een overzicht met toelichting. Dat mag ook vertrouwelijk verstrekt worden.
 9. Wie is aansprakelijk of verantwoordelijk voor de kosten van het opruimen? En wat zijn die kosten?
 10. Wat kan het college doen om dergelijke excessen te voorkomen?
 11. Wat heeft het college nodig om (nog beter) te voldoen aan haar wettelijke taak in het kader van openbare orde en veiligheid?  


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers