Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen gasloos bouwen en afkoppelen van het aardgas


4 juni 2018 
 
Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande gasloze nieuwbouw en het afkoppelen van bestaande woningen van het aardgasnetwerk.  
 
Wij hebben in de afgelopen tijd kennisgenomen van diverse artikelen in de media en andere informatie over het bouwen van gasloze woningen en het gasloos maken van bestaande woningen. In onze gemeente bestaat het voornemen om in Barneveld (wijk Bloemendal) en Voorthuizen (wijk Wikselaarse Eng) een groot aantal woningen zonder gasaansluiting te bouwen en in het kader van een pilot 1 of 2 bestaande wijken gasloos te maken. Lokaal Belang maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de duurzaamheidskeuzes en de belangen van onze inwoners. 

Lokaal Belang is voorstander van het bouwen van duurzame woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Hierbij moet wat betreft Lokaal Belang wel rekening worden gehouden met de belangen en financiële draagkracht van huurders en woningeigenaren. Ook moet rekening worden gehouden met de snelle technische ontwikkelingen. Immers wat vandaag als zeer duurzaam wordt gezien, kan over een aantal jaren al weer als achterhaald of zelfs onwenselijk worden beschouwd. Daarom vinden wij het van belang om te streven naar een energie-infrastructuur die flexibel is en die eenvoudig kan overschakelen op andere (toekomstige) bronnen van duurzame energie met zo min mogelijk kosten voor de inwoners. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat onze inwoners steeds hun eigen keuzes kunnen maken. 

Een en ander is voor ons aanleiding om de volgende schriftelijke vragen te stellen:

 • Is het college bereid om te onderzoeken of in de gasloos te bouwen wijken een open warmtenet aan kan worden gelegd, zoals door Berenschot geadviseerd n.a.v. een onderzoek in opdracht van Enexis?  Met open warmtenet wordt bedoeld een warmtenet waaraan verschillende producenten warmte/energie kunnen leveren en waarbij dus ook meerdere soorten duurzame energie kunnen worden benut, zoals bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie), waterstof- en ander groen gas, industriële restwarmte enzovoort.
  Zo nee, waarom niet?
   
 • ​Is het college het met ons eens dat bij een open warmtenet in de toekomst gemakkelijker gebruik kan worden gemaakt van bronnen van duurzame energie die nu nog niet beschikbaar zijn, zoals aardwarmte, zonder dat de woningeigenaren hun installaties en / of woningen moeten aanpassen, waardoor inwoners niet voor hoge kosten worden gesteld?
  Zo ja, op welke wijze wil het college dit standpunt dan concreet vorm geven?
  Zo nee, waarom niet?


Er zijn in toenemende mate klachten over geluidsoverlast veroorzaakt door warmtepompen en daar maakt Lokaal Belang zich zorgen over. Duurzaam bouwen moet niet ten koste gaan van het woongenot en welzijn van de inwoners van de wijk.

 • Indien in de gasloos te bouwen wijken wordt gekozen voor verwarming met behulp van warmtepompen, hoe gaat het college dan voorkomen dat deze geluidsoverlast veroorzaken?  


De gemeente Barneveld heeft te kennen gegeven ook mee te willen doen aan een pilot waarin bestaande wijken van het aardgasnet af gaan. Bij bestaande wijken moet naar de mening van Lokaal Belang goed worden gekeken naar het alternatief van een open, hoog temperatuur warmtenet. Immers, in meerdere rapporten lezen wij dat het geschikt maken van bestaande woningen voor laag temperatuur verwarming met een warmtepomp veel geld kost. Door verschillende bekende organisaties worden de totale kosten van het gasloos 
maken van een rijtjeswoning geschat op bedragen die variëren van € 18.000 tot 52.000 (zie bronvermelding). Hierbij is het niet altijd duidelijk of na het nemen van de maatregelen de woning naast gasloos ook energieneutraal is. Veel mensen kunnen deze grote investeringen niet opbrengen. Ook is het de vraag of een (extra) lening wel altijd mogelijk en wenselijk is. 
 
Wij hebben verder gelezen dat binnen bestaande stedelijke bebouwing een hoog temperatuur warmtenet een goede optie is omdat oude huizen vaak niet voldoende kunnen worden geïsoleerd om over te stappen op laag temperatuur verwarming, dit erg kostbaar is en tot veel ongemak bij de bewoners kan leiden. Ofwel de aanleg van een open, hoog temperatuur warmtenet kan woningeigenaren van bestaande wijken veel geld besparen bij het gasloos en duurzaam maken van hun woning.

Daarover de volgende vragen:

 • Is het college hiervan op de hoogte?
 • Is het college bereid om de mogelijkheid van zo’n open, hoog temperatuur en duurzaam warmtenet te onderzoeken? Bijvoorbeeld in wijken waar op korte of middellange termijn de weg toch open moet voor de vervanging van riolering, elektriciteitsnetwerk of gasleidingen? Zo ja, wanneer kan het college hiermee beginnen? Dit met het oog op de pilot om 1 of 2 bestaande wijken gasloos te maken.
  Zo nee, waarom niet?
 • Wil het college het verduurzamen van bestaande woningen, en daarmee impliciet zo nodig het lenen van geld door inwoners, verplicht gaan stellen? 


Voor zowel de gasloze nieuwbouw als het gasloos maken van bestaande bebouwing de volgende vragen:

 • Is het college er van op de hoogte dat meerdere organisaties, waaronder de Rijksoverheid en Milieudefensie (‘Routekaart eerlijk om naar gasloos wonen’), er van uit gaan dat voor warmtenetten in de toekomst vaak geothermische warmte uit de aarde zal worden gebruikt? 


Zoals bekend zijn een heel aantal gemeenten in Nederland aan het onderzoeken of binnen hun gemeente duurzame energie kan worden opgewekt m.b.v. geothermie. Onlangs nog sloot ook de gemeente Zwolle met corporaties en de provincie Overijssel een intentieovereenkomst om de mogelijkheden te onderzoeken om een groot aantal woningen m.b.v. geothermie te verwarmen.  

 • Is het college bereid eenzelfde onderzoek voor de gemeente Barneveld te laten uitvoeren?  
  Zo ja, wanneer gaat het college hiermee beginnen?
  Zo nee, waarom niet? 
   

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

 


Bronvermelding:

 1. In de memo van het College d.d. 13-2-2018 inzake mogelijkheden woningabonnement voor Barneveld, ingekomen stuk B-3.5 bij de Raad van 30 mei wordt gesteld dat gemiddeld € 18.000 nodig is om een woning energieneutraal te maken (geen onderbouwing).
 2. Urgenda gaat in haar rapport Duurzame Energie in 2030-v2-2017 er van uit dat € 35.000 nodig is per rijtjeswoning (geen onderbouwing).
 3. Milieudefensie citeert in haar “routekaart eerlijk om naar gasloos wonen”, ingekomen stuk A-2 bij de Raad van 30 mei, het adviesbureau DWA dat heeft berekend dat een bedrag van € 25.000 tot € 35.000 nodig is om een woning gasloos te maken.
 4. Milieu Centraal – zie haar website – berekent dat voor het gasloos, maar niet energieneutraal, maken van een woning uit de jaren 70tig met energielabel D na aftrek van subsidies een bedrag ad € 31.550 nodig is (er wordt een onderbouwing gegeven).