Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen inzake interview 'Over elf jaar gaat de gaskraan dicht'


Barneveld, 5 oktober 2018 

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de uitlatingen van wethouder Dorrestijn in de Barneveldse Krant van 3 oktober jl.

Lokaal Belang heeft op 12 september jl. schriftelijke vragen aan het college gesteld aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld. De aanleiding voor deze schriftelijke vragen was onder andere de besloten ‘Werksessie verkenning aardgasvrij Barneveld’ die door het college georganiseerd was op dinsdag  2 oktober jl.  
Lokaal Belang heeft eerder in haar eigen memo inzake verkenning aardgasvrij Barneveld van 17 augustus 2018, een aantal principiële vraagstukken, uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd waarover zij graag tijdig en in volle openbaarheid met de raad en college in september in discussie wilde gaan. Dit in het belang van onze inwoners.

Vervolgens heeft Lokaal Belang in deze schriftelijke vragen aan het college de volgende vraag gesteld:
“Is het college bereid de werksessie, wanneer deze plaatsvindt, openbaar toegankelijk te laten zijn en later te controleren? (d.w.z. online te bekijken, ter plekke te bezoeken en vastlegging uitkomsten in notulen) Zo nee, waarom niet?”
Het antwoord van het college was als volgt:
“Nee, In dit stadium kan openbare bespreking, waar ook (mogelijke) implicaties op een zeker detailniveau ter tafel komen, de discussie vertroebelen.”  

De fractie van Lokaal Belang is dan ook buitengewoon verrast om op de voorpagina van de Barneveldse Krant van 3 oktober jl. een interview met wethouder Dorrestijn te lezen over - en naar aanleiding van deze besloten bijeenkomst. Lokaal Belang wordt de openbaarheid ontzegt, de wethouder kiest voor een openbaar interview. Deze handelswijze zorgt al voor een zekere inkleuring van de visie op aardgasvrij bouwen en wonen in het algemeen. 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Zoals uit de hierboven geciteerde vraag en antwoord blijkt, heeft het college de werksessie als ‘besloten’ gekwalificeerd.
  a. Is gelet op de beslotenheid van de bijeenkomst het interview van wethouder Dorrestijn met de Barneveldse Krant een schending van het ambtsgeheim?
  b. Zo nee, hoe verhoudt zich dit dan tot het door u gegeven antwoord op de geciteerde vraag? Graag een toelichting. 
   
 2. Heeft wethouder Dorrestijn voorafgaande of tijdens de werksessie met de aanwezigen besproken dat deze beslotenheid werd opgeheven en dat zij in de openbaarheid zou treden over de gehouden werksessie?
   
 3. Moeten we uit het interview van wethouder Dorrestijn met de Barneveldse Krant alsnog afleiden dat de beslotenheid m.b.t. de werksessie is opgeheven?  
  Zo nee, op welke termijn zijn welke onderdelen van deze werksessie openbaar?
   
 4. Hoe kan het zijn dat een bijeenkomst besloten is, maar de wethouder de volgende dag de krant opzoekt om over de besloten bijeenkomst te praten?
  Kortom, hoe moeten wij de werksessie van 2 oktober duiden in het licht van de door Lokaal Belang gevraagde openbaarheid welke door het college niet mogelijk werd geacht? 
   
 5. Is het college van mening dat de beslotenheid van een bijeenkomst, d.w.z. het niet in de openbaarheid treden door deelnemers, alleen van toepassing is op raadsleden en andere aanwezigen niet zijnde leden van het college? Graag een toelichting. 

Gezien de urgentie van het onderwerp verzoekt Lokaal Belang om spoedige beantwoording van deze vragen. 

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter 

content image