Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB 3e verhoging afvalstoffenheffing begroting 2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de derde verhoging van de afvalstoffenheffing die in de begroting van 2021 is opgenomen.

Lokaal Belang hecht waarde aan het nakomen van beloften aan inwoners en de gemeenteraad. Zowel burgers als de raad moeten namelijk kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en een overheid die (financiële) uitdagingen niet eenzijdig neerlegt bij inwoners, zeker niet als daar eerder heldere uitspraken over zijn gedaan.

Lokaal Belang heeft er moeite mee dat inwoners die hun best doen wat betreft afvalscheiding dat vervolgens ‘beloond’ zien worden met weer een verhoging van de afvalstoffenheffing. Nu voor het derde jaar op rij: 2019: +5,4%, 2020: +5%, 2021: +5%. In de commissie bestuur van 3 november jl. heeft Lokaal Belang dit punt ingebracht met de vraag of dit niet anders kan. Daarnaast hebben wij verzocht om een onderzoek naar de afvalstromen; Waar gaat ons afval naartoe? Wie verwerkt dit en valt de aanpak aldaar binnen de Nederlandse milieuregels? En heeft het nog wel zin om afval in te zamelen zoals wij dat nu doen? Kan dit niet beter, goedkoper en efficiënter met minder ruimtebeslag? Vooral voor mensen die een kleinere tuin hebben, nemen de kliko’s veel ruimte in. Wij hebben hierover diverse voorstellen in voorbereiding.

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing gaf de wethouder aan dat eerder is afgesproken om de afvalstoffenheffing kostendekkend te laten zijn en dat deze verhoging voortvloeit uit een eerder gemaakte afspraak. Naast het feit dat wij als Lokaal Belang vinden dat de verhoging van kosten door landelijke ontwikkelingen niet eenzijdig bij de inwoner gelegd mag worden, bleef ‘de afspraak’ waarnaar de wethouder verwees, ons niet lekker zitten. Tenslotte, wij hebben vorig jaar (2019) ook al een verzoek gedaan deze afvalstoffenheffing te beperken, waarbij hetzelfde argument werd gegeven om ons amendement te ontraden.
Daarom zijn wij in ons archief gedoken en wij vonden de letterlijke uitspraak van de wethouder op ons verzoek op 13 november 2019:
“Om te beginnen het amendement 2 over de afvalstoffenheffing: Wij hebben hierin afgesproken dat wij onze heffingen kostendekkend maken. Voor de afvalstoffenheffing zagen wij vorig jaar (2018) al dat wij daarop achter liepen. En wij zijn dat gefaseerd in twee (2) stappen aan het inhalen. Vandaar dat de tweede (2e) stap nu in de begroting zit. Vandaar dat wij deze ook ontraden.”
Wij worden geconfronteerd met een derde (3e) verhoging op rij waarbij verwezen wordt naar de eerder gemaakte afspraak. Echter, vorig jaar werd gesteld dat deze verhoging in 2 stappen gedaan zou worden, waarvan de 2e stap vorig jaar al gezet is. Nu wordt er dus een derde verhoging voorgesteld. Dat vinden wij niet met elkaar te rijmen.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Is op basis van de uitgesproken tekst die wij als belofte naar de raad en inwoners opvatten, de derde verhoging wel terecht? Graag een toelichting.
  2. Is het college met ons van mening dat als het college een dergelijke belofte doet, het in het kader van een betrouwbare overheid, belangrijk is om je aan een belofte te houden? Graag een toelichting.
  3. Indien vraag 1 met ‘nee’ wordt beantwoord, is het college bereid om nog voor de begrotingsvergadering 11 november aanstaande, met een wijzigingsvoorstel voor de begroting aangaande dit punt te komen? Zo nee, waarom niet?

​Wij verzoeken u verder deze vragen uiterlijk 10 november te beantwoorden om ons zodoende zorgvuldig op de begrotingsvergadering te kunnen voorbereiden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers Jan Willem van den Born


Barneveld, 5 november 2020