Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande de Cornelia Bewaarschool en omliggende panden (Barneveld-Centrum)

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de situatie en eventuele mogelijkheden en kansen met betrekking tot de Cornelia Bewaarschool in Barneveld-Centrum en de omliggende panden.

Eind februari zagen wij een bericht van Plaatselijk Belang Barneveld (Facebook) aangaande de Cornelia Bewaarschool uit 1857 dat sinds 1 juni 2007 op de monumentenlijst staat. Iedereen werd om zijn/haar mening gevraagd aangaande de toekomst van dit monumentale pand. De reacties waren overwéldigend. Enkele voorbeelden:

“Laat dit stuk bijzondere Barneveldse geschiedenis niet verdwijnen, wetende dat het renoveren hiervan heel veel tijd en aandacht zal vragen, het is een prachtig pand! Met een net zo waardevolle en prachtige geschiedenis, wellicht een locatie voor educatie, geschiedenis, kunst, cultuur.” “Natuurlijk bewaren, er is al veel te veel gesloopt!” “Bewaren, dit is een mooi stukje Barneveldse geschiedenis. En wordt teveel plaats gemaakt voor nieuwe panden. Dit moet zeker blijven staan en als het even kan in oude glorie hersteld zodat het nog vele jaren mee kan.” “Laten we dit stukje Barneveldse geschiedenis niet laten verdwijnen’’ ‘’Prachtig stukje oud Barneveld natuurlijk bewaren en restaureren’’

Lokaal Belang stond en staat voor het beschermen en behouden van Cultureel Historisch Erfgoed. Zo hebben we dat ook in de praktijk uitgedragen door onze inzet voor het behoud van ‘Het Pastoriebos’ in Voorthuizen. Het leidt geen twijfel dat dit monumentale pand, ondanks dat het in slechte staat is, onderdeel is van het Culturele Erfgoed van de gemeente Barneveld en Barneveld-Centrum in het bijzonder.
Lokaal Belang heeft daarvoor heldere standpunten in haar verkiezingsprogramma geformuleerd.
De Erfgoedverordening van 2016 geeft een kader aan waarbinnen de gemeente omgaat met haar Erfgoed. Echter, de gemeente kan ook op eigen initiatief en op basis van cultuurhistorisch besef besluiten nemen. De kwaliteit van de samenleving is gebaat bij de instandhouding van Cultureel Erfgoed. Daarvoor zou een Erfgoedverordening niet eens nodig hoeven zijn. De gemeente dient cultuurhistorisch besef diep te ervaren en door te laten klinken in concreet beleid en besluitvorming, vinden wij. (H.10 Cultuur)

Opnieuw wordt onze aandacht gevraagd voor het behoud van de Cornelia Bewaarschool, mooie treffende naam trouwens, door Vereniging Oud Barneveld en Plaatselijk Belang Barneveld¹ . Tevens vragen zij aandacht voor de omliggende panden aan de Langstraat 81-83. Zij hebben zelfs een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente. Voor ons als Lokaal Belang is het belangrijk ook hier een bijdrage te leveren aan de mogelijke kansen voor dit monumentale stukje Barneveld.

Vandaar de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven wat precies de inhoud is van het handhavingsverzoek? Graag ontvangen wij het handhavingsverzoek zelf en uw duiding daarbij.
  2. Wat zijn de concrete mogelijkheden van de gemeente als het gaat om het handhavingsverzoek?
  3. Wat gaat u met het handhavingsverzoek doen?
  4. Wat voor een waarde hebben de panden, met de Cornelia Bewaarschool in het bijzonder, voor het college? Uiteraard bedoelen wij daar de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde mee. Wij vragen u ook dit te bezien en te beoordelen in het licht van het feit dat er al veel historische panden verdwenen zijn.
  5. Volgens onze informatie zijn de eigenaren overleden en is er als erfgenaam een familielid woonachtig in Lunteren die een zaakwaarnemer heeft aangaande deze panden. Klopt dit?
  6. Bent u bereid in contact te treden met de erfgenaam en/of de zaakwaarnemer om in gesprek te gaan over wensen van de erfgenaam?
  7. Bent u met ons van mening dat het belangrijk is om, in redelijkheid, alles op alles te zetten deze panden te bewaren en niet ten prooi te laten vallen aan projectontwikkelaars die er wellicht een appartementencomplex o.i.d. willen neerzetten?
  8. Wat zijn de opties van de gemeente om deze panden te behouden? Wij vragen u zich tot het uiterste in te spannen en creatief te denken om alle opties aan ons voor te leggen. Daarnaast wijzen wij in dit verband ook op het doel van het kwalificeren van een gebouw als een monument, ook in relatie tot de Erfgoedverordening 2016. Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Het is de bedoeling dat de panden en objecten zo veel mogelijk ongeschonden blijven. Het is van het grootste belang dat deze een functioneel onderdeel blijven vormen van de bebouwde omgeving (www.monumenten.nl).
  9. Is er een mogelijkheid om, naast de antwoorden op onze vragen, ook meer op detailniveau te informeren middels een memo?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 maart 2022

Foto: Jan Schut

¹ https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/historie/803594/-gemeente-grijp-in-bij-bouwvallige-cornelia-bewaarschool-/7LK_5ljzflsvbcnNy7pKGt31W7X5U9RIa_Lk8wU6tmcKwTne5771PgA22QLHCUmW_3v_kGrZI8qnXVzihbLzMoFrgcS1A2giGgU60h9dtwRKharU3-0wUb0Lv8LAsX4K