Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB sluiting consultatiebureau Garderen

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het voornemen het consultatiebureau in Garderen te sluiten.

Via Medisch Centrum Garderen kwam ons ter ore dat het Consultatiebureau in Garderen gesloten wordt. Waarna ouder en kind voor deze voorziening doorverwezen zullen worden naar Kootwijkerbroek. Dit voornemen is blijkbaar in een dusdanig stadium dat een vertegenwoordiger van VGGM zelfs al gevraagd heeft om ontbinding van het huurcontract. In een schrijven aan Medisch Centrum Garderen wordt gesproken over “een besluit dat in gezamenlijkheid genomen is met de gemeente Barneveld”. Lokaal Belang schrikt hiervan. Inwoners van kleinere kernen in onze gemeente moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeente een beleid voert waarbij er getracht wordt basisvoorzieningen zoveel als mogelijk te behouden; zeker in kleine kernen. En, zeker een gemeente die (gechargeerd) in al haar beleidsstukken rept over “dichter bij de burger” past het niet een dergelijke voorziening te sluiten. En was het niet uw wens om een dorpenbeleid 2.0 te ontwikkelen met als doel samen te werken met de diverse kernen? Vreemd is het dan wel dat de belangrijkste stakeholder, namelijk Plaatselijk Belang Garderen, via via moet vernemen dat het Consultatiebureau op het punt van sluiten staat. Daarnaast is het expliciet beleid van de Provincie om in te zetten op de leefbaarheid in kleine kernen.

Wij begrijpen dat op dit moment al doorverwijzing naar Kootwijkerbroek plaatsvindt vanwege Coronamaatregelen. Dit blijkt zo ‘goed’ te bevallen dat dit structureel moet worden, aldus VGGM. Lokaal Belang vraagt zich af voor wie dit dan zo goed bevalt. Het antwoord laat zich raden. Maar voor autoriteiten zal centralisatie altijd goed bevallen; trek deze lijn door en we zullen met al onze voorzieningen in Amsterdam eindigen.

Er is na 11 jaar uitstel eindelijk weer een begin van bouwactiviteit in Garderen, uitholling van voorzieningen zal de aantrekkingskracht van Garderen op jonge gezinnen niet vergroten. Integendeel. Het lijkt Lokaal Belang daarom van groot belang te zorgen voor een goed basisvoorzieningenniveau; zoals een consultatiebureau, een bibliotheekvoorziening en voldoende woningbouw. Het doel van het consultatiebureau is het bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen; zeer waardevol vinden wij.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Kunt u het voornemen om het consultatiebureau in Garderen te sluiten bevestigen?
  2. Klopt het dat de gemeente hier een actieve rol in speelt of tenminste heeft ingestemd met dit voornemen?
  3. Kunt u aangeven wat uw concrete rol hierin is geweest? Graag een opsomming in tijd, activiteiten én overwegingen/standpunten?
  4. Ziet u een consultatiebureau als een basisvoorziening waarbij het zeer wenselijk is dat deze op beperkte afstand van inwoners aanwezig is?
  5. Hoe verhoudt dit besluit zich tot het dorpenbeleid 2.0 en de inzet voor de leefbaarheid in kleine kernen?
  6. Bent u met ons bezorgd over verdere uitholling van de voorzieningen in Garderen?
  7. Bent u daarnaast met ons bezorgd over de leefbaarheid van Garderen?
  8. Bent u bereid de sluiting van het consultatiebureau in Garderen te heroverwegen en alles op alles te zetten uw invloed aan te wenden deze sluiting tegen te gaan? Wellicht zelfs in samenwerking met de Provincie?

Wij verzoeken u de vragen separaat te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam


Barneveld, 12 januari 2022