Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande plannen uitbreiding veevoederfabriek Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bedrijfsmatige ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving.

Lokaal Belang heeft een mail ontvangen van een bezorgde Voorthuizenaar die ons wees op een informatiebrief van de firma Brons uit Voorthuizen aangaande geplande informatiebijeenkomsten op 9 en 15 mei a.s. ten aanzien van de wens verhogen van de productiecapaciteit en vergunningsaanvraag.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners op een prettige manier kunnen samenleven; in een veilige schone omgeving waar iedereen een bijdrage levert en de verantwoordelijkheid voelt voor die omgeving. Zowel in 2018 als in 2022 heeft Lokaal Belang in haar verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor in de gemeente gevestigde bedrijven in dorpscentra (Barneveld en Voorthuizen). Wat Lokaal Belang betreft horen dergelijke omvangrijke bedrijven, veevoerderbedrijven, niet in dorpscentra thuis. Tegelijkertijd begrijpen wij goed dat het belangrijk is dat bedrijven de ruimte hebben om op een veilige en goede manier te ondernemen. Daarom ziet Lokaal Belang graag dat wordt ingezet op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten. Een veevoederfabriek hoort niet thuis in een woonwijk. Lokaal Belang vindt tevens dat het college geen medewerking zou moeten verlenen aan nieuwe vergunningen die verdere uitbreiding veevoederfabriek Brons in Voorthuizen mogelijk maakt.

Verder hebben wij destijds een aantal maal onze zorgen geuit over de verkeers(on)veiligheid, toename van het zware vrachtverkeer en activiteiten, ervaren geur- en geluidsoverlast ten aanzien van dit bedrijf. Zeker gezien het feit dat in de directe omgeving woonhuizen staan. Met enige regelmaat krijgen wij ook bezorgde signalen uit Voorthuizen zelf. Wij hebben daar via technische vragen een paar keer aandacht voor gevraagd. Ons is medegedeeld dat het een provinciale inrichting betreft waardoor de Provincie het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt de vergunningverlening voor de Provincie en bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de Provincie het toezicht en de handhaving ondergebracht.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van deze brief?
 2. Heeft het college berichten en/of signalen ontvangen van een mogelijk aanstaande vergunningaanvraag?
 3. Hoe kijkt het college aan tegen deze vergunningsaanvraag; zijnde volgens de firma zelf, vergroting van de productiecapaciteit?
 4. Wij stellen het op prijs dat het bedrijf actief de buurt betrekt en informatieavonden organiseert. Zou u bereid zijn om in het kader van betrokkenheid contact op te nemen met het bedrijf en te vragen of u als gemeente als toehoorder aanwezig kan zijn? Op deze manier hoort de gemeente uit eerste hand wat de vragen en antwoorden op deze kwestie zijn en bent u goed op de hoogte.
 5. Is het college het met ons eens dat de bestaande situatie voor nu een gegeven is, maar dat wel moet worden ingezet op voorkomen van verdere uitbreiding en verdere overlast? Kunt u dat toelichten?
 6. Klopt het dat wat ons eerder is gemeld dat vergunningsverlening, toezicht en handhaving nog steeds een bevoegdheid is van de Provincie, of is dat veranderd?
 7. Wij hebben eerder onze zorgen geuit over de leefbaarheid, verkeers(on)veiligheid en toezicht en handhaving op dit bedrijf. Heeft u naar aanleiding van klachten van inwoners en de geuite zorgen en vragen van onze kant, aanleiding gezien om de contacten over dit bedrijf met de Provincie te intensiveren? Wat is daar uit voortgekomen?
 8. Is het college het met ons eens dat uitbreiding van de productiecapaciteit en de daarmee gepaard gaande toename aan zwaar vrachtverkeer op een nog her in te richten toegangsweg van Voorthuizen niet wenselijk is?
 9. Spelen er op dit moment handhavingskwesties voor zover u weet?
 10. Bent u bereid om met betrekking tot deze casus u in te spannen om met de Provincie in overleg te treden; enerzijds om meer informatie te krijgen over de vergunningsaanvraag, maar anderzijds om onder de aandacht te brengen wat de aanwezigheid van dit bedrijf betekent voor de leefbaarheid van Voorthuizen en de zorg daarover in te brengen?
 11. Bent u tevens bereid om op een redelijke termijn in te zetten op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten? Wij realiseren ons terdege dat dit een ingewikkeld en langdurig proces kan zijn, maar het starten ervan lijkt ons waardevol en belangrijk. Zeker gezien het feit dat ook het Rijk en provincies de waarde zien van uitplaatsing van bedrijven in woongebieden; ook in relatie tot mogelijke woningbouw.
 12. Heeft u verder nog informatie die relevant is in relatie met bovenstaande vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Jan-Willem van den Born
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 20 april 2023