Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB collegevoorstel thuiswerken, organisatie en begroting


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen o.a. aangaande het collegebesluit aangaande ‘thuiswerkregeling’ (besluit 15 december 2020) in relatie tot de op 12 november jl. door de raad vastgestelde Programmabegroting 2021.

Lokaal Belang dacht na een onstuimig politiek en maatschappelijk jaar even gas te kunnen terugnemen. Dat hebben we allemaal, ook u als college, wel verdiend na de zeer intensieve tijd met o.a. de coronacrisis. Een kerstreces is tenslotte ook bedoeld om even afstand te kunnen nemen en te ontspannen met vrienden en familie; zij het in beperkte mate. Het verbaast ons dan ook dat, notabene een maand ná vaststelling van de begroting al, het college plotsklaps met een ingrijpend financieel voorstel komt (NB verstuurd in reces 24-12-’20), dat flink afwijkt van deze eerder vastgestelde begroting. En, wat tevens druk zet op de meerjarenbegroting die vanaf 2022 al zwaar negatief is en waar het college geen werkelijk plan voor heeft. De fractie van Lokaal Belang heeft ten tijde van de begrotingsbehandeling daar overigens al nadrukkelijk de vinger bijgelegd:

Vooruitschuiven
“Meer bezorgd zijn wij met de nu al forse negatieve cijfers in de jaren erna (2022:-1483K, 2023:-2236K, 2024:-1618K). Ondanks de begrijpelijke onzekerheden, moet je als bestuur, ook in onzekere tijden, navigeren, vooruitzien en daarop anticiperen. Lokaal Belang ervaart dit als het vooruitschuiven van problemen. Bewust? Het valt wel op dat het grootste tekort verwacht wordt in 2023, bijna 2,3 miljoen, het jaar na de verkiezingen. Wilt u het probleem dan met name op het bordje van de volgende coalitie schuiven? Wat Lokaal Belang betreft had het college stappen mogen en moeten zetten in de meerjarenbegroting. Dat is hun taak. Want u weet ook, in de loop van de jaren komen er meer concrete plannen bij. Het wordt niet minder. Dit is vooruitschuiven en daar maken wij ons zorgen over.”


Voor Lokaal Belang en natuurlijk de raad als geheel, zijn de behandeling van de Kadernota en de daarbij behorende begroting, de belangrijkste politieke vergaderingen van een politiek jaar. Daar worden debatten gevoerd om integrale afwegingen en keuzes te maken over het beleid en de financiën van het komende jaar en de komende jaren. Raadsleden moeten ervan op aan kunnen dat zij na vaststelling niet geconfronteerd worden met grootse en zeker niet ongedekte, wijzigingen. Ook niet als daar geen duidelijke visie of beleid achter zit waarover de raad heeft kunnen debatteren. Want waarom zouden wij anders een begrotingsvergadering hebben? Natuurlijk is Lokaal Belang voorstander van voorstellen die de kwaliteit en de efficiency van de organisatie verbeteren. Maar wel op een ordentelijke manier, waar een heldere visie aan ten grondslag ligt en waar de raad integraal over heeft kunnen debatteren en besluiten.

Nu komt u met een voorstel, kenbaar gemaakt via een besluitenlijst, dat via de eenvoudige weg van de maandrapportage door de raad geautoriseerd/geaccordeerd moet worden (Een maandrapportage wordt overigens niet standaard op de commissie- of raadsvergadering gezet; alleen als daar om gevraagd wordt door een fractie). Een voorstel om o.a.: 500.000 euro extra uit te geven aan “Infoplan 2021” voor ICT-middelen; een nieuw krediet van € 300.000 voor Arbo-voorzieningen waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 te dekken uit de structurele begrotingsruimte 2021 e.v. ten behoeve van thuiswerken. Wij wijzen u ook nog even op het feit dat u bij de begroting ook al 500.000 euro incidenteel, 1,2 miljoen structureel voor de eigen organisatieontwikkeling en 300K structureel voor ICT extra heeft gevraagd.

Proces
1. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit voorstel niet in te dienen bij de begrotingsbehandeling ‘Programmabegroting 2021’ (PB 2021); daar waar het thuishoort?
2. Waarom heeft het college ervoor gekozen een dergelijk voorstel notabene een maand na de vaststelling van de begroting 2021 in te dienen en niet bijvoorbeeld bij de Kadernota of de volgende begroting (‘Programmabegroting 2022’)?
3. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit financieel omvangrijke voorstel te doen via een achterdeur, namelijk via de maandrapportage en niet in een fatsoenlijk raadsvoorstel?

Status Programmabegroting
4. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de behandeling van een Kadernota en een Programmabegroting het moment zijn om als raad op een goede, ordentelijke en integrale wijze te debatteren over afwegingen en keuzes ten aanzien van het beleid en de financiën van onze gemeente? U ontneemt met deze werkwijze de raad die mogelijkheid. Graag een toelichting.
5. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de Programmabegroting op deze wijze minder zekerheden voor de raad biedt?
6. Hoe kijkt u aan tegen de Programmabegroting in zijn algemeenheid als richtlijn voor toekomstige besluiten in relatie tot de vragen 4 en 5?
7. Hoe kwalificeert u de volledigheid en de kwaliteit van de Programmabegroting van 2021?

Invloed voorstel op (meerjaren)begroting
8. De uit uw voorstel ‘voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 worden gedekt uit de structurele begrotingsruimte 2021 ev.’ In de PB 2021 wordt een klein plusje van 65K genoteerd. De jaren erna vallen, zoals gezegd, de forse negatieve cijfers op. Als uw voorstel wordt geautoriseerd, dan betekent dat een extra uitgave van 230.747 structureel vanaf 2021. Dat betekent dat ook het jaar 2021 in het rood komt te staan en dat de jaren 2022, 2023 en 2024 negatiever worden.
Hoe kijkt u aan tegen het gegeven dat u de raad en de samenleving heeft voorgehouden dat het jaar 2021 positief kan worden afgesloten maar dat u daags na deze vaststelling een voorstel indient dat dit plusje omzet in een flinke min?
9. Hoe denkt u dat de Provincie zal reageren op een meerjarenbegroting die al fors negatief was, maar waar nu ook het lopende jaar 2021 in de min gaat?

Voorstel in relatie tot beleid en maatschappelijke ontwikkelingen
10. Met verbazing constateren wij dat u voorstelt ook de afschrijvingstermijn voor meubilair van 10 jaar naar 5 jaar te brengen en dat de afschrijvingstermijn voor ICT op 3 jaar wordt gezet (500K:3~170K). Acht u het in deze tijd, waarbij overheden voor grote financiële vraagstukken worden gesteld, gepast en vindt u deze keuze getuigen van behoedzaam beleid om die afschrijvingstermijnen naar beneden bij te stellen?
Graag een toelichting.
11. Is een meer sobere afschrijving van 10 respectievelijk 5 jaar, niet een verstandiger keuze?
12. U doet een voorstel waarbij thuiswerken kennelijk structureel van aard zou moeten worden. Is dit nieuw beleid? Graag een toelichting.
13. De vaccinaties tegen corona staan op punt van beginnen, het kabinet hoopt dat tegen de zomer het leven weer een beetje normaal wordt, waarbij mensen weer veel meer normaal naar hun werk kunnen. Acht u uw structurele voorstel verstandig en echt nodig gezien het feit dat men straks hopelijk weer terug kan naar hun vertrouwde werkplek en waar echte ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden? Graag een toelichting.
14. Zou uw voorstel kunnen betekenen dat er afscheid genomen zou moeten worden van mensen? Zou uw voorstel kunnen betekenen dat we met een ‘leeg’ gemeentehuis te maken krijgen? Welke visie ligt daaraan ten grondslag? Graag een toelichting.

Besluitenlijst week 52, 22 december 2020
15. Wat is de reden dat u, ook hier, slechts een maand na de vaststelling van de begroting, ook via het autoriseren van de maandrapportage door de raad en notabene verstuurd in het reces op 31-12-’20, de incidentele beleidstoevoeging van 500.000 euro voor 2022, naar voren haalt en wilt uitgeven in 2021?
16. Op deze wijze ontneemt u de raad én het dan zittende college om op basis van de dan geldende omstandigheden, eventuele andere keuzes te maken. Dit acht Lokaal Belang, zeker gezien de coronacrisis en de zwaar negatieve meerjarenbegroting, onverstandig. U creëert hier een mogelijk financieel probleem voor uw opvolgers en neemt tevens een voorschot op een mogelijke herindeling met Scherpenzeel. Merkwaardig. Hoe kijkt u hiernaar?

Reflectie op keuze
17. Is het achteraf bezien, in het kader van de coronacrisis; de ontwikkelingen van de mogelijke herindeling met Scherpenzeel; het onder financieel toezicht van de Provincie komen te staan als gemeente Barneveld; de ordentelijkheid van de behandeling en zekerheden m.b.t. een begroting en de handelwijze richting de raad, niet beter geweest uw beide voorstellen te integreren in de Programmabegroting 2021 of Kadernota 2022 en Begroting 2022?

Vriendelijk verzoek om alle vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Jan Willem van den Born


Barneveld, 6 januari 2021

 

Bijlage 1: Besluitenlijst week 51, 15 december 2020

content image

Bijlage 2: Besluitenlijst week 52, 22 december 2020

content image