Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB datacentra en de RES Regio Foodvalley


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen van de RES in relatie tot datacentra in de Regio Food Valley, waar de gemeente Barneveld onderdeel van uitmaakt.

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de uitzending van Lubach, 11 oktober jongstleden, waarbij de processen rondom datacentra en relaties tussen gemeenten, een energiemaatschappij, het ministerie en ondernemers in ‘dataindustrie’ op een ontluisterende manier werden blootgelegd. Wij zijn erg geschrokken, ook van het feit dat in 2030 de helft van de energiebehoefte van Nederland bestaat uit de energiebehoeften van datacentra. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ‘lasten’ van het duurzaamheidsbeleid bij inwoners terecht komen (overlast, landschapsvervuiling, kosten) maar de duurzaam opgewekte energie niet of nauwelijks ten goede komt aan de energievoorziening van diezelfde huishoudens. Ook in de Tweede kamer leven deze zorgen en is een motie m.b.t. onderzoek aangenomen.

Onlangs voerden wij de discussie over de concept-RES. Voor ons hadden de onderwerpen zonne-energie, windenergie en houtige biomassa op dat moment prioriteit en deze waren het meest in het oog springend. Het onderwerp ‘datacenters’ was toen geen wezenlijk onderwerp waarbij het tevens niet bekend was dat ondernemers in de dataindustrie deals sluiten en gesloten hebben om energie die duurzaam in Nederland wordt opgewekt, (volledig) af te nemen, zelfs met ondersteuning van forse subsidies van de landelijke overheid.

Na de uitzending hebben wij ons opnieuw verdiept in de concept-RES. Op bladzijden 43 en 52 wordt de mogelijkheid besproken van het plaatsen van datacentra (meervoud!) in onze Regio Food Valley, mede als mogelijke restwarmtebron. In het bijbehorende kaartje is een datacentrum ingetekend. Verdere informatie wordt niet gegeven. Aangezien wij onderdeel uitmaken van RFV, voelen wij ons verantwoordelijk voor de hele RES van RFV. Dit houdt niet op bij de gemeentegrenzen van de gemeente Barneveld. Een duurzame regio maken wij samen, dus wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling. Wij vinden het daarom jammer dat enkele fracties in de raad er anders over denken, maar dat terzijde. Met de kennis van de uitzending in het achterhoofd, hebben wij een aantal vragen:
 

 1. Het opstellen van duurzaamheidsbeleid gaat niet altijd even makkelijk en levert nogal eens, begrijpelijk, verdriet en boosheid bij inwoners op. Echter, diverse overheden vragen inwoners en gemeenten duurzame energie op te wekken en te besparen. In het kader van een duurzame wereld vinden wij dat, los van dwang en overlast (!), in basis een goede zaak. Maar, bent u met ons van mening dat de duurzaam opgewekte energie door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld vele windmolens dan wel zonnevelden in ons geliefde landschap, niet mag betekenen dat deze opgewekte energie grotendeels dan wel volledig opgeslurpt wordt door datacentra? Graag een toelichting.
   
 2. Is door het opnemen van de mogelijkheid tot het plaatsen van een of meerdere datacentra in Regio Food Valley in de definitieve RES, het per definitie mogelijk dat dergelijke datacentra in onze regio geplaatst kunnen worden? Ofwel, als een ondernemer een datacentrum wil bouwen, kan hij/zij met de definitieve RES in de hand dan een datacentrum afdwingen bij RFV, de betreffende gemeente of zelfs de provincie of het Rijk?
   
 3. Is er binnen het RES-overleg gesproken over de stroomvoorziening van een dergelijk datacentrum?
  a. Zo ja, wat is er precies besproken? Zijn daar verslagen van? Deze zouden wij dan graag ontvangen.
  b. Zo nee, bent u bereid om in de aanloop naar de definitieve RES het onderwerp ‘mogelijke komst van datacentra en hun energievoorziening in RFV’ binnen het RES-overleg te bespreken?
  c. Indien u vraag b met ‘nee’ beantwoordt; waarom niet?
  d. Indien u vraag b met ‘ja’ beantwoordt; Bent u bereid om u in te zetten geen datacentra in de definitieve RES op te (laten) nemen indien zij voor in hun energievoorziening gebruik maken van de duurzaam opgewekte energie in de RFV? Graag een toelichting.
   
 4. Is een datacentrum als bron van restwarmte wel realistisch? Graag een toelichting.
   
 5. Als er zich een initiatiefnemer bij de gemeente Barneveld meldt met de wens tot het bouwen en plaatsen van een datacentre, hoe staat u daar tegenover?Op welke wijze gaat u deze wens benaderen?
  Heeft er zich eigenlijk al een initiatiefnemer bij u gemeld met een dergelijke wens?
   
 6. Vindt u het in basis wel of geen goed idee dat er in onze gemeente een datacentre zou komen? Graag een toelichting met daarbij ook een relatie tot het energieverbruik ervan.
   
 7. Vanwege het bijzondere karakter van een datacentre in relatie tot het energieverbruik en het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Barneveld: Bent u van mening dat er naast het bestaande ruimtelijke beleid aanvullende randvoorwaarden zouden moeten worden gesteld met betrekking tot de vergunningsverlening? Graag een toelichting.
   
 8. Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, bent u bereid om, eventueel in samenspraak met RFV en het Rijk, nadere randvoorwaarden/beleidsregels op te stellen en deze ter besluitvorming aan de  raad/de raden voor te leggen?
   
 9. Zo nee, waarom niet? Een realistisch duurzaamheidsbeleid dat werkelijke milieuwinst oplevert, in verhouding staat tot de inspanningen van inwoners en ons landschap beschermt is toch belangrijk?
   
 10. Het ‘RES-bod’ dat RFV heeft gedaan en straks definitief gaat doen, is van de hele regio. Ook van ‘ons’. Een datacentre in Ede die mogelijk duurzaam opgewekte energie gaat gebruiken, heeft daardoor ook invloed  op de Barneveldse situatie. En andersom. En geldend voor alle dorpen in RFV. Hoe kijkt u daar tegen aan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid
Jan Willem van den Born, raadslid

Barneveld, 14 oktober 2020
 

Bron:

content image

Bijlage