Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB dorpshuizen


Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de financiële posities van dorpshuizen in onze gemeente. 
 
Lokaal Belang vindt de betrokkenheid van inwoners in hun woonomgeving heel belangrijk. Wij zijn trots op de sterke sociale structuur in onze gemeente waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en de samenleving. Dorpshuizen zijn het ‘sociale hart’ van een dorp; daar waar mensen samenkomen, vieren en delen. En, die vaak mede gerund worden door vele vrijwilligers. Lokaal Belang wil deze dorpshuizen dus graag behouden. 
 
Lokaal Belang heeft kennis genomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 10 juni ‘Belleman vraagt gemeente om steun’. Daarin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en financiële positie van drie dorpshuizen in onze gemeente. Het beeld is dat alle 3 dorpshuizen zich heel hard inzetten er in deze tijd het beste van te maken. Lokaal Belang heeft daar veel waardering voor. In tegenstelling tot ’t Trefpunt en het Kulturhus die aangeven het moeilijk te hebben maar nu nog geen financiële steun van de gemeente te hoeven, heeft De Belleman dat wel gedaan. Wij zijn blij te lezen dat het college, zoals zij al vele gesprekken met organisaties in deze coronatijd zijn aangegaan, het gesprek met het bestuur van de Belleman aangaat en we horen daar graag het vervolg van. 

De volgende vragen:

 1. Hoe kijkt het college naar (financiële) positie dorpshuizen in deze coronatijd?
 2. Is er naast het contact met de Belleman, ook actief contact met andere dorpshuizen
  Zo ja, kunt u aangeven wat globaal de stand van zaken is omtrent de inhoud van de gesprekken?
  Zo nee, is het wellicht een goed idee deze contacten snel op te starten?
  Op deze manier krijgt het college een comple(e)t(er) beeld van de situatie van de dorpshuizen.
 3. Over de TOGS-regeling (1) lezen wij m.b.t. buurt- en dorpshuizen:
  "Veel gemeenten hebben gewacht met het ontwerpen van eigen regelingen voor financiële compensatie totdat bekend was of deze rijksregeling toegankelijk werd. Dat betekent niet dat hiermee de rol van gemeenten niet meer noodzakelijk is. Tekorten zijn vaak een stuk hoger dan deze regeling"
  Bent u hiermee bekend?
 4. Uiteraard is het belangrijk om een goed, compleet beeld te krijgen van de financiële situatie van instellingen/organisaties, inclusief een basaal gezonde bedrijfsvoering, alvorens eventueel over te gaan tot het innemen van een positief standpunt over de toekenning van (tijdelijke) financiële steun.
  Echter, is het college het met Lokaal Belang eens dat het belang van dorpshuizen, met hun belangrijke sociale-culturele functie zodanig belangrijk is, dat tijdelijke financiële steun in relatie tot de coronacrisis, heel belangrijk en dus wenselijk is?
 5. Bent u bereid tot een positieve grondhouding ten aanzien van tijdelijke financiële steun voor dorpshuizen?
 6. Is het college bereid om in aanloop naar de bespreking van de 2e coronamonitor in de commissie bestuur op 30 juni expliciet stil te staan bij de situatie rondom de dorpshuizen en/of hierover een passage in de coronamonitor op te nemen?
 7. Is het college bereid deze vragen uiterlijk 26 juni a.s. te beantwoorden zodat onze fractie, maar ook de hele raad, zich goed kan voorbereiden op de bespreking van de 2e coronamoitor en eventuele vervolgstappen? 


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid 
 

(1) https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/bedrijfsvoering-en-corona/nieuws/8312-moties-aangenomen-ookbuurt-en-dorpshuizen-vallen-onder-de-togs-regeling