Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB embargo


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over een embargo met betrekking tot het persbericht aangaande voorkeur grootschalige windenergie langs infrastructuur in Barneveld. 

Op 20 februari jl. ontving onze fractie een persbericht aangaande de voorkeur grootschalige windenergie langs infrastructuur in Barneveld met in de titel de duidelijke aanduiding, met vetgedrukte rode letters: ONDER EMBARGO TOT VRIJDAG 21 FEBRUARI 12 UUR.  

Op donderdagavond 20 februari vond er in Zwartebroek in de Belleman een drukbezochte informatieavond plaats over de mogelijke komst van windmolens naar Terbroek. Lokaal Belang was met 2 raadsleden daarbij aanwezig. 
Tot onze grote verbazing refereerde een ambtenaar tijdens de discussie met de aanwezigen direct aan het persbericht onder embargo voor raadsleden en raadscommissieleden. Dit persbericht werd letterlijk geciteerd en benoemd. Onze verbazing werd nog groter toen ook wethouder Dorrestijn hetzelfde deed, namelijk het bespreken van de inhoud van dit persbericht onder embargo in het openbaar. Tevens zijn wij van mening dat de op hetzelfde moment verschenen openbare memo met betrekking tot dit onderwerp absoluut de lading niet dekt die gisteren gedebiteerd werd. Daar werd door de wethouder en de ambtenaar publiekelijk gesproken over de inhoud van dit persbericht onder embargo.  

Lokaal Belang heeft de volgende vragen: 
 

  1. Is het embargo tussen het versturen van de mail aan de raad op 20 februari 2020 om 17.22u en de uitspraken van de ambtenaar en de wethouder, voorafgaande of tijdens deze informatieavond voor de raadsleden en raadscommissieleden opgeheven?  Zo ja, waar kunnen wij dit terugvinden?
  2. Indien dit niet het geval is, wil Lokaal Belang weten waarom een wethouder publiekelijk praat over informatie, terwijl voor raadsleden en raadscommissieleden nog een embargo geldt tot 21 februari 12.00u.
  3. Op grond van wettelijk regels is dit persbericht tijdelijk geheim verklaard. Het was uiteraard de oorspronkelijke bedoeling dat het uiteindelijk zou worden gecommuniceerd. Welk openbaar belang verzette zich tegen directe openbaarheid?  
  4. Raadsleden hebben zich, terecht, te houden aan een embargo indien het college hier nadrukkelijk om vraagt. Is het college het met ons eens dat als iets geheim is, ook het college deze geheimhouding in acht moet nemen?  
  5. Indien het antwoord op vraag 4 “ja” is, is het college bereid zich in de toekomst beter te houden aan de haar zelf opgelegde embargo’s? 

 
Uiteraard stellen wij deze openbare schriftelijke vragen na het verstrijken van het embargo, namelijk op 21 februari 2020 na 12.00 uur.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born