Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB en CU betreffende realiseren extra ambulancepost

Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen we op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad vragen over de kans om een extra structurele ambulancepost te realiseren in onze gemeente. Daarmee zien wij kans om een directe, substantiële en blijvende verbetering van de aanrijtijden te realiseren en daarmee de directe veiligheid van onze inwoners te vergroten.

Het is al langer bekend dat de aanrijtijden van ambulances in onze gemeente onder de maat zijn. Hiervoor namen onze fracties in 2018 al het initiatief om te komen tot een raadsbreed gesteunde motie waarin de raad het college opriep om zich in te spannen voor verbetering van de aanrijtijden van onze ambulances. Ondanks inzet van het gepassioneerde ambulancepersoneel lukt het niet om de aanrijtijden te verbeteren. Zeker in de jaren waarin corona een grote invloed had op het werk van deze hulpverleners, bleken de aanrijtijden onder de maat. In deze periode kwam dat o.a. door extra begrijpelijke voorzorgsmaatregelen die getroffen moesten worden voordat er hulp verleend kon worden. Andere genoemde oorzaken voor de matige aanrijtijden zijn de grootte van onze gemeente, het feit dat onze gemeente aan de rand van de veiligheidsregio ligt en het feit dat lage aantallen spoedritten in kleine dorpen snel een vertekend beeld geven van het aantal ritten waarin de aanrijtijden niet gehaald worden.

Ook in de commissie van juni 2022 bespraken we dit onderwerp met elkaar. In deze commissie kregen we een uitleg over de maatregelen die genomen zijn en worden om de aanrijtijden te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is de nieuwe opzet van dienstverlening met een DIA (directe inzet ambulance), MCA (midden complexe inzet ambulance) waardoor beter ingespeeld kan worden op de urgentie van een spoedsituatie. Ook kregen we te horen dat er veel extra personeel werd geworven en opgeleid. Met dit personeel was het waarschijnlijk mogelijk om de uitrukpost in Terschuur vaker te bemannen. Al deze maatregelen waren nog niet ten volle benut en de hoop én verwachting was en is dat dit de aanrijtijden zou verbeteren. In deze commissie is ook gesproken over het uitbreiden van een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld. Hierbij werd concreet de locatie naast bouwmarkt Karwei genoemd omdat hier een braakliggend terrein bevindt. Dit lijkt een goede plek voor een ambulancepost om de dorpen Stroe, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen én Barneveld Zuid beter te bedienen én ook de snelweg goed bereikbaar is. In de commissie bleek deze optie niet mogelijk en ook niet nodig o.a. omdat de voorkeur werd gegeven om eerst de ingezette en zojuist genoemde maatregelen ten volle te benutten en de effecten daarvan af te wachten.

In de Barneveldse krant van 29 augustus lezen we dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) inmiddels toch denkt aan een nieuwe ambulancepost, waarmee Barneveld-Zuid en Lunteren beter kan worden bestreken. Hiermee lijken er kansen te liggen om de veiligheid van onze inwoners direct te verbeteren. Wij blijven van mening dat dit een grote kans biedt en we moeten inspelen op dit actuele inzicht van de VGGM. Elke minuut kan bij bijv. acuut hartfalen cruciaal zijn en juist daarom is dit een unieke kans!

Wij stellen het college daarom de volgende vragen:

  1. In hoeverre verwacht het college dat de genomen maatregelen om de aanrijtijden van ambulances te verbeteren alsnog gaan leiden tot een aantoonbaar substantiële verbetering?
  2. Wat vindt het college van het actuele inzicht van de VGGM om mogelijk toch een ambulancepost in Barneveld te realiseren?
  3. Is het college het met ons eens dat dit actuele inzicht van de VGGM een unieke kans biedt om ook de aanrijtijden van ambulances in met name de dorpen Kootwijkerbroek, Kootwijk, Stroe en Garderen – juist in deze dorpen zijn de aanrijtijden onder de maat - te verbeteren?
  4. In hoeverre is het college bereid hierover op korte termijn in contact te treden met de VGGM én een actieve bijdrage te leveren in het zoeken naar een passende locatie voor een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld?
  5. Is het college bereid om de genoemde optie naast bouwmarkt de Karwei te verkennen en mee te geven aan de VGGM?


Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie en Lokaal Belang,

Henk Wiesenekker (CU)
Gert-Hein Kevelam (LB)

Barneveld, 30 augustus 2022