Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB inzake fietspaaltjes Veller

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ongewenst autoverkeer en daardoor onveiligheid op het fietspad in Veller als gevolg van het neerklappen van de fietspaaltjes.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van klachten van meerdere bewoners van de wijk Veller, met name van omwonenden rond de fietsoversteek ter hoogte van de Vellerselaan. Sinds een aantal weken zijn de fietspaaltjes op deze plek niet meer in gebruik, maar neergeklapt, met als reden dat er dan makkelijker gestrooid kan worden. Het fietspad waar deze paaltjes zich op bevinden, is een veelgebruikte route, een hoofdfietsroute voor o.a. scholieren. Dat dit fietspad en specifiek de locatie kruising met de Vellerselaan, meegenomen wordt in de strooiroute is dan ook zeer begrijpelijk en toe te juichen; daar is ook geen discussie over. Echter, deze paaltjes staan er in principe niet voor niets. Blijkbaar is de verleiding groot om, zodra er geen paaltjes staan, een stukje fietspad te pakken en zo de weg af te snijden richting de Vellerselaan. Er zijn meldingen van auto’s, bestelbusjes en er is zelfs een vrachtwagen gesignaleerd op het deel van het fietspad bij de Dorkinglaan. Deze klachten werden bij navraag bevestigd door de coördinator van Buurtpreventie Veilig Veller. Inwoners ervaren dit als heel onveilig.

Het gebruik van het fietspad als (auto)rijbaan is een bekend fenomeen in Veller en inherent aan de wijkindeling. Om dit ongewenste gedrag tegen te gaan zijn op diverse strategische plekken fietspaaltjes geplaatst en deze zijn op dit moment gewoon in gebruik; deze paaltjes worden dus niet verwijderd tijdens de wintermaanden. Waarom gebeurt dit dan wel bij de oversteek Vellerselaan? Juist op een plek waar al zoveel over te doen is geweest en een herinrichting nodig was t.b.v. de verkeersveiligheid. Auto’s op het fietspad maken het onoverzichtelijker en dat ook nog eens tijdens de donkerste maanden van het jaar. De veiligheid van fietsers, maar ook van spelende kinderen, is nu dus weer in het geding. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een maatregel die er is om veiligheid te vergroten (tegengaan gladheid) er vervolgens toe leidt dat op hetzelfde moment onveiligheid juist toeneemt.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat er klachten zijn van bewoners uit Veller m.b.t. misbruik van de situatie nu de fietspaaltjes neergeklapt zijn?
  2. Het betreft nieuwe stalen paaltjes, die met een sleutel neer- en opgeklapt kunnen worden. Wat is de reden dat voor deze paaltjes is gekozen en niet voor paaltjes die (alleen) overrijdbaar zijn door hulp- en strooidiensten, zoals eerder voor de herinrichting van de oversteek Vellerselaan het geval was?
  3. Wat is het beleid van de gemeente Barneveld m.b.t. fietspaaltjes tijdens de strooiperiode en hoe wordt de lengte van deze periode bepaald?
  4. Is er op deze locatie een alternatieve, creatieve manier van strooien mogelijk waarbij de paaltjes ‘gewoon’ kunnen blijven staan? Want dat zou toch de meest ideale oplossing zijn. Het is bovendien de enige locatie in Veller waar dit nu speelt. Dan moet maatwerk toch mogelijk zijn. Graag een toelichting.
  5. Zo niet, is het college dan bereid in overleg met Buurtpreventie Veilig Veller, het wijkplatform en de wijkagent te zoeken naar een acceptabele oplossing? Bijv. zeer tijdelijk (alleen tijdens vorst en/of verwachting van vorst) de paaltjes neerlaten, inzet op bewustwording, handhaving of een combinatie.
  6. Wanneer worden beide paaltjes in Veller naar verwachting weer opgeklapt? Is het college bereid voorrang te geven aan de uitvoering hiervan?


Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan met de meldingen van deze inwoners. Wij willen hierbij benadrukken, dat dit een jaarlijks terugkerend probleem dreigt te worden wat wij erg graag willen voorkomen. Wij willen verkeersveiligheid voor onze inwoners.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh