Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB inzake vergroenen dorpscentra


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de vergroening van de dorpscentra.

Al geruime tijd is de wens in zowel Voorthuizen als Barneveld (en wat Lokaal Belang betreft in alle dorpskernen) om de centra te vergroenen. Daar het vergroenen middels het plaatsen van bomen op sommige centrale plekken kan leiden tot problemen met bereikbaarheid of geplande evenementen hebben wij wellicht een oplossing hiervoor. In Leeuwarden heeft dit jaar een project gedraaid van 7 mei t/m 14 augustus genaamd “Bosk”(¹). Dit is in feite een “wandelend bos”. Op diverse plekken in het centrum werden “mini-bossen” gecreëerd door bomen in grote verplaatsbare bakken te plaatsen. Voor een visualisatie, zie bijgaande foto’s. Wellicht is dit een over te nemen idee om hiermee de centra in onze kernen op een innovatieve manier te vergroenen.

Op basis van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met dit project in Leeuwarden?
  2. Zo nee, is men bereid de afdeling BOR/Groenvoorziening contact op te laten nemen met Arcadia en de gemeente Leeuwarden om meer informatie hierover te verkrijgen?
  3. Is het college het met ons eens dat dit mogelijkheden biedt om de centra te vergroenen op een manier die een hoge mate van flexibiliteit in zich draagt?
  4. Zo ja, is het college dan bereid een dergelijk project op te nemen in het bomenbeleidsplan en hiervoor eventueel benodigd budget op te nemen?
     

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Jan Willem van den Born
 

(¹) https://arcadia.frl/projecten/bosk/