Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB inzake Waarborgfonds Saneringskrediet

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande financiële hulpverlening.

Schuldenrust, ook bekend als het project 'Schuldenrust', is een waardevol initiatief dat tot doel heeft inwoners met schulden snel en effectief te helpen door alle schuldeisers in één keer af te lossen. De gemeente kan de gesaneerde schulden van een inwoner overnemen, waardoor de persoon met schulden nog maar één schuldeiser heeft, namelijk de gemeente zelf. Binnen een periode van 3 jaar dient de hulpvrager deze lening af te lossen bij de gemeente, en momenteel lukt dit meer dan 97% van de gevallen.

Dit initiatief biedt een cruciale periode van schuldenrust, waardoor financiële problemen niet verder escaleren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de hulpvrager om aan andere zaken te werken, zoals het volgen van een opleiding, het vinden van werk en het ontwikkelen van betere vaardigheden op het gebied van financiën. Met slechts één resterende schuldeiser komt er definitief een einde aan het incassocircus. Daarnaast brengt dit ook administratieve verlichting voor de gemeente.

Natuurlijk brengt dit initiatief ook een risico met zich mee, namelijk dat de lening mogelijk niet volledig wordt terugbetaald. Om dit risico te beperken, vragen kredietbanken vaak aan gemeenten om garant te staan. Het Waarborgfonds Saneringskredieten voor leningen om schulden af te lossen (WsK) biedt een uitstekende oplossing om dit risico volledig weg te nemen voor de gemeente. Deze samenwerking heeft geen invloed op de bestaande werkwijze tussen kredietbanken en gemeenten, maar biedt juist een extra en aantrekkelijke mogelijkheid om leningen te verzekeren.

Lokaal Belang vindt het van essentieel belang om deze mogelijkheid van het overnemen van schulden sterk te benadrukken, vooral gezien de verwachte toename van mensen die hulp nodig hebben als gevolg van stijgende energieprijzen en inflatie. Wij vinden het van groot belang om de toegang tot deze hulp zo gemakkelijk mogelijk te maken. In de gemeente Barneveld zijn er ook mensen die worstelen met financiële zorgen en problemen, en zij hebben professionele ondersteuning nodig om hen uit hun moeilijke situatie te helpen. Een overeenkomst met het Waarborgfonds wordt door de NVVK (de branchevereniging van financiële hulpverleners) benoemd als een van de ‘must-haves’ voor elke gemeente om mensen met financiële zorgen en problemen sneller en efficiënter te helpen.

Gelukkig heeft de regering in de Rijksbegroting 2023 aanzienlijke extra financiële steun aan gemeenten toegezegd, wat een duidelijk signaal is van hun toewijding om armoede te bestrijden en de dienstverlening te verbeteren. Met bedragen als € 118 miljoen in 2023, gevolgd door € 102 miljoen in 2024 en € 95 miljoen in 2025, laat het kabinet zien dat ze serieus werk maken van deze problematiek. Vanaf 2026 wordt er zelfs structureel € 73 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het landelijke Waarborgfonds Saneringskrediet (WsK) en zo ja, is het college bereid om de mogelijkheden ervan te onderzoeken? Indien het college niet op de hoogte is, bent u bereid om u erin te verdiepen en de potentie ervan te onderzoeken?
   
 2. Bent u het met ons eens dat dit initiatief een kans biedt om schuldenrust te creëren voor inwoners en daarmee op een duurzame manier bijdraagt aan investeringen in de toekomst van mensen? Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dan aangeven waarom?
   
 3. Bent u bereid om deze mogelijkheid op te nemen in het Armoedebeleid dat begin 2024 aan de raad zal worden voorgelegd? Indien dit niet het geval is, kunt u dan toelichten waarom niet?
   
 4. Is het college bereid om een overeenkomst af te sluiten met het Waarborgfonds? Zo ja, binnen welke termijn zou dit kunnen plaatsvinden? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom niet?
   
 5. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanpak van armoede in onze gemeente? Welke concrete maatregelen worden er genomen om de situatie te verbeteren en welke rol ziet het college voor het Waarborgfonds Saneringskrediet binnen deze aanpak?
   

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 1 juni 2023