Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB inzake zwembadtillift Oosterbosbad

Barneveld, 27 mei 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het plaatsen van een zwembadtillift voor mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking in het Oosterbosbad in Barneveld.

Recentelijk hebben in het Oosterbosbad werkzaamheden plaatsgevonden, waarbij onder andere een afdekconstructie is geplaatst, die voorziet in het besparen van energie- en stookkosten (zie artikel Barneveldse krant d.d. 24 januari 2022). Dat vindt Lokaal Belang een goede zaak. Daarnaast zien wij graag dat er ook voldoende aandacht is voor de toegankelijkheid van het Oosterbosbad, bijvoorbeeld voor bezoekers met een beperking. Dit ook in het kader van het VN-verdrag Handicap, dat streeft naar een verbetering van de positie van mensen met een beperking.

Wij zijn benaderd door een betrokken, maar bezorgde inwoner, die aangaf dat er geen zwembadtillift aanwezig is voor het in het water helpen van mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking. Dit vinden wij een situatie die aandacht vraagt en actie vereist, want voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de gemeente zo is ingericht dat iedereen gebruik kan maken van de voorzieningen binnen de gemeente. Het plaatsen van een zwembadtillift valt hier volgens Lokaal Belang zeker onder.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Klopt het dat er geen zwembadtillift aanwezig is in het Oosterbosbad?
    Zo ja, waarom is deze niet aanwezig?
  2. Is er ooit overwogen om een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad?
  3. Is er bij de overweging voor het plaatsen van een zwembadtillift gesproken met Optisport? Zo ja, wat is hieruit gekomen?
  4. Is het college het met ons eens dat het realiseren van een zwembadtillift een nog grotere bijdrage levert aan het zwemgenot van mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking?
  5. Op welke manier kan het college haar invloed aanwenden om alsnog een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad? En is het college bereid zich hiervoor in te spannen? Mogelijk zijn daar de bestaande fondsen voor te gebruiken.

    Hierbij verwijzen we op een passage uit het beleidsplan Sociaal Domein ‘Mensen Voorop’ (op pag. 37): Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking bewegen en sporten minder dan andere mensen. Beweeg- en sportparticipatie van deze doelgroep vraagt om speciale aandacht. Naast geschikte speelplekken voor ‘inclusief spelen’ willen we mensen met een beperking zoveel mogelijk laten meedoen binnen de bestaande sportinfrastructuur. Daar waar dat nodig en mogelijk is passen we het bestaande aanbod of de bestaande voorziening aan.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Stefan Velt
Raadslid

​​
Artikel Barneveldse Krant d.d. 24 januari 2022:
Oosterbosbad Barneveld krijgt afdekconstructie - Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld