Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB meenemen waterreservoir in planontwikkeling nieuwbouw school Terschuur

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het mogelijk opnemen van een waterreservoir bij de planontwikkeling van de nieuw te bouwen school in Terschuur.

Lokaal Belang is van mening dat in het kader van een goede waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering het verstandig is om te onderzoeken welke investeringen kunnen bijdragen aan positieve veranderingen op dit gebied. Groene, klimaat adaptieve schoolpleinen bieden een uitstekende mogelijkheid om op een duurzame manier om te gaan met water en klimaat.

Daarnaast erkent Lokaal Belang het belang van het combineren van bovengenoemde standpunten op een creatieve en handige manier. Het is essentieel om nauw samen te werken met scholen en schoolbesturen om een win-win situatie te creëren. Door gezamenlijk overleg kunnen de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd en kan er gezocht worden naar innovatieve oplossingen die zowel bijdragen aan de strijd tegen verstening als aan het vergroenen van schoolpleinen.

Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan met scholen en schoolbesturen, waarbij de mogelijkheden en uitdagingen van het verduurzamen en vergroenen van schoolpleinen worden besproken. Door te luisteren naar de behoeften en ideeën van de betrokken partijen, kan er een gezamenlijk plan worden ontwikkeld dat rekening houdt met zowel de waterhuishouding als de klimaatverandering. Op deze manier kan er een win-win situatie worden gecreëerd waarin zowel de leefomgeving als de educatieve waarde van schoolpleinen wordt verbeterd. Lokaal Belang denkt graag in kansen en is van mening dat bij nieuwe ontwikkelingen de optie waterreservoir serieus bekeken zou moeten worden.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bereid als optie voor een goede waterberging te onderzoeken of het mogelijk is om een waterreservoir (met overlooppreventie) onder het schoolplein te realiseren van de nieuwe school in Terschuur, zodat het opgevangen water gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten op de school? Dit in goed overleg met de scholen.
  a. Past realisatie van een waterreservoir financieel binnen de beschikbare budgetten (normbedrag nieuwbouw school )?
  b. Is het voor scholen mogelijk om aanspraak te maken op budget/subsidies uit het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) dat bestemd is voor klimaatadaptatie of andere budgetten?
  c. Indien er extra budget voor nodig zou zijn, wilt u de gemeenteraad daarover informeren?
   
 2. Is het college bereid een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om deze waterreservoirs ook toe te passen bij de (ver)nieuwbouw van andere scholen in de toekomst en bij renovatie van schoolpleinen?
   
 3. Hoe kan de vrijwilligheid van scholen en schoolbesturen bij het implementeren van deze maatregelen worden gewaarborgd?


Graag verwijzen wij naar de aangenomen Motie Opnemen ‘waterreservoir’ bij planontwikkeling ‘vergroenen schoolpleinen’ d.d. 13 november 2019 (toegevoegd als bijlage 1).

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Marleen Blankenburgh


Barneveld, 14 juni 2023

content image

Bijlage 1: aangenomen Motie Opnemen ‘waterreservoir’ bij planontwikkeling ‘vergroenen schoolpleinen’ d.d. 13 november 2019