Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen lachgas en wens verbod


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen met betrekking tot lachgas.

Lokaal Belang heeft in juni 2019 het initiatief genomen voor een motie met betrekking tot het terugdringen van gebruik van lachgas in het huidige drugspreventie beleid; het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening; en proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen en de raad daarvan op de hoogte te stellen. CU en SGP hebben deze motie mede ondertekend. De motie is tot onze vreugde door de raad aangenomen.

Voor Lokaal Belang was én is het ernst met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het gebruik van lachgas. Dit vanwege de aantoonbaar ernstige nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (b.v. onvruchtbaarheid, neurologische schade zoals dwarslaesies) en verkeersveiligheid. Maar daarnaast veroorzaakt het gebruik van lachgas ook (ernstige) overlast voor de omgeving. Wij zijn zeer bezorgd over de almaar toenemende berichtgeving over ernstige zaken waar het gebruik van lachgas de achterliggende oorzaak is. Destijds was er nog geen sprake van een landelijke richtlijn, wet of kader. Dat is nu wel het geval. In december 2019 maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat hij van plan is om lachgas onder de Opiumwet te plaatsen. Daarnaast heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening voor een verbod op lachgas opgesteld.

In ongeveer negentig gemeenten geldt al een lachgasverbod. De gemeente Veenendaal was een van de eerste die zo'n verbod in stelde. Ook de gemeente Arnhem is fervent tegenstander van lachgas en kent een stevig lachgasbeleid. Burgmeester Marcouch heeft de VNG een duidelijke adviesbrief geschreven die als inspiratie voor andere gemeenten mag dienen. Het gemeentebestuur van onze buurgemeente Ede maakt zich ook zorgen over het gebruik van lachgas en liet gisteren weten daarom een verbod te willen. Zij zullen daarom een voorstel indienen om dit mogelijk te maken. Aangezien dus steeds meer gemeenten een verbod kennen, straks ook onze buurgemeente en de wereld niet ophoudt bij onze gemeentegrens, is het van belang dat ook onze gemeente over deze zorgelijke kwestie nadenkt.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Lokaal Belang vindt het hoog tijd om een volgende stap te zetten en wil een verbod op het bezit, het gebruik en het verhandelen van lachgas, met daarbij harde en kordate handhaving. Is het college het met ons eens dat het tijd wordt om een verbod m.b.t. lachgas in te stellen?
  2. Welke stappen heeft het college ondernomen naar aanleiding van deze motie die in juni 2019 is aangenomen?
  3. Is het college het met ons eens dat de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot lachgas in relatie tot de volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde, verergeren en dus zorgelijk zijn?
  4. Is het college bereid zich te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn om, eventueel met behulp van het ministerie, de VNG en andere ervaren gemeenten, een raadsvoorstel te maken teneinde een lachgasverbod zoals bedoeld, in de gemeente Barneveld mogelijk te maken?
  5. Zo ja, wanneer verwacht u dat dit voorstel in de raad behandeld kan worden? Zo nee, waarom niet?


Namens de fractie van Lokaal Belang,
Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid


Ter info:
- https://www.gelderlander.nl/arnhem/burgemeesters-worstelen-met-lachgas-een-bredere-aanpak-is-nunodig~a9159984/
- https://www.gelderlander.nl/ede/ede-wil-recreatief-gebruik-van-lachgas-verbieden-het-geeft-overlasten-is-niet-goed-voor-je~abb35034/
- https://vng.nl/nieuws/vng-steunt-voorstel-verbod-lachgas-0
- https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/20200714_ledenbrief_wijziging-model-apv-zomer-2020.pdf