Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB over het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 15 december jl. de landelijke campagne ‘Hey, het is oke campagne’ is gestart.1 2 
Uit onderzoek blijkt een toenemende stijging van het aantal jongeren dat zich psychisch ongezond voelt.3 Lokaal Belang maakt zich daar grote zorgen om. Ook uit eerder onderzoek 4 bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020 en verder doorzette in de eerste twee kwartalen van 2021. In 2021 gaven jongeren vaker aan (t.o.v. 2019) zich in de afgelopen vier weken zich vaak, meestal of voortdurend neerslachtig en somber te voelen. Ook in de put zitten, zich ongelukkig voelen en zich onrustig voelen werden meer gerapporteerd. Lokaal Belang schrikt hiervan en vindt het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft in onze gemeente, deze hulp ook krijgt. Wij vinden het belangrijk om het zorgaanbod binnen de gemeente zoveel mogelijk ‘vraag gestuurd’ aan te bieden. Dit betekent dat de hulpvraag van onze inwoners en de signalen vanuit de samenleving centraal staan. Niet iedere jongere beschikt over een sociaal vangnet óf de vaardigheden om het te hebben over de mentale gezondheid van zichzelf of van iemand uit de omgeving waarover zij zich zorgen maken.

Quote van Staatssecretaris Maarten Van Ooijen:
“Het is goed om over je mentale klachten te praten, dat lucht op. Met vrienden of thuis met familie. Om jongeren hierbij te helpen, starten we vandaag de campagne. Want je even ‘niet oké’ voelen is heel gewoon. En ook dát mag je laten zien.”

Praten over en met jongeren wanneer het gaat om de mentale gezondheid is belangrijk. Zeker in de wintermaanden, waarin gevoelens vaak nog sterker ervaren kunnen worden. Toch heeft op dit moment een kwart van de jongeren met beginnende mentale klachten nooit gepraat met iemand uit zijn/haar omgeving. Dit betreft een meerjarige campagne met als doel het stigma dat op het bespreken van de mentale gezondheid van jongeren kan liggen, te verminderen of weg te nemen. De drempel om erover te praten te verlagen, voor zowel jongeren die zich mentaal ongezond voelen, als voor de mensen in hun omgeving. De campagne ‘heyhetisoke’ geeft informatie over bekende en minder bekende voordelen van het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid en richt zich daarbij speciaal op jongeren. Er worden ervaringsverhalen gedeeld die gaan over de mentale (on)gezondheid en ook worden er concrete tips en voorbeeldvragen gegeven om zelf het gesprek aan te gaan.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Is het bij het college bekend dat het aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt is toegenomen vanaf 2019 en flink blijft toenemen tot op heden? Bent u daarnaast met ons bezorgd over de toename van dit aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt?
  2. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 15 december jl. de campagne ‘heyhetisoke’ gestart. Bent u het met ons eens dat deze campagne een kans biedt om extra aandacht te geven aan het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid van jongeren in onze gemeente? Juist nu in de donkere wintermaanden?
  3. Zo ja, is het college dan bereid om zo spoedig mogelijk actief uitvoering te geven aan de Heycampagne richting inwoners, met name gericht aan jongeren, binnen onze gemeente? Dit in eventuele samenwerking met verschillende partners die al maatschappelijk betrokken zijn, zoals het CJG en jongerenwerk (Be Active&Creative) of de GGD?
  4. Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? Ziet u nog andere mogelijkheden om iets voor deze jongeren te doen?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 16 december 2022


Bronnen:
1 Jongeren | Hey, het is oké (heyhetisoke.nl)
2 Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
3 Mentale gezondheid jongeren afgenomen (cbs.nl)
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl