Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB over onderwijs Oekraiense kinderen en de Internationale Schakel Klas

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over de bekostiging van onderwijshuisvesting voor Oekraïense leerlingen en de stand van zaken rond de Internationale Schakelklas (ISK).

Lokaal Belang heeft onlangs kennisgenomen van het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2024 Gemeente Barneveld. Hierin zijn de volgende passages opgenomen (pagina 4 en 5):

7. Onderwijs aan Oekraïense leerlingen
Voor de leerlingen uit Oekraïne zijn een tweetal locaties ingericht, een voor het PO en een voor het VO. Het rijk heeft voor de kosten die met de huisvesting zijn gemoeid een eenmalige subsidie voor gemeenten beschikbaar gesteld. Deze zogenaamde SPUK is beëindigd. De kosten voor de huur voor de locaties in Barneveld is geregeld tot en met 31 juli 2024. Hierna komen de kosten voor rekening van het reguliere budget van onderwijshuisvesting.

(opmerking vanuit het overleg met de schoolbesturen d.d. 29 november 2023, pagina 5:)
Opvang leerlingen Oekraïne. Er zijn zorgen over de opvang van leerlingen Oekraïne. Huisvesting moet vanaf volgend jaar uit het regulier onderwijshuisvestingsbudget worden betaald. Afgevraagd wordt wat in dat kader met het VSV-budget Eem kan worden gedaan. Dit is een punt van aandacht.


Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen en jongeren in staat worden gesteld goed onderwijs te genieten, passend bij wat ze nodig hebben en in een veilige omgeving. Dit geldt zeker voor kwetsbare kinderen en jongeren. Onderwijs is immers van essentieel belang voor hun ontwikkeling en hun toekomst.

Wij staan dan ook positief tegenover de wijze waarop binnen onze gemeente in korte tijd speciale scholen voor de Oekraïense kinderen en jongeren werden ingericht; basisschool De Drieslag en een uitbreiding van de Internationale Schakelklas van het JFC op de hiervoor ingerichte locatie aan de Burgemeester Kuntzelaan.
Uit de Barneveldse Krant d.d. 7 juli 2023 hebben we vernomen dat de Oekraïense basisschool inmiddels is gestopt en dat de leerlingen grotendeels zijn doorgestroomd naar het reguliere onderwijs (1). Van de ISK’s is bekend dat de druk hoog is. Dat is landelijk (2) (3), maar ook in Barneveld loopt de ISK al langer tegen grenzen aan (4). Dat heeft o.a. te maken met de wetgeving op het gebied van nieuwkomersbekostiging. Nu ook de eerdergenoemde subsidiestroom per volgend schooljaar stopt, roept dat bij onze fractie vragen op over het vervolg en de gevolgen.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wat betekent het stopzetten van de eenmalige subsidie concreet voor Oekraïense leerlingen binnen de gemeente Barneveld? Komt de locatie aan de Kuntzelaan als gevolg hiervan te vervallen?
   
 2. Zijn er financiele consequenties van het wegvallen van deze subsidie voor ons als gemeente? Zoja, hoe gaat het college hiermee om?
   
 3. In de passage op pagina 5 van het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs worden zorgen geuit. Deelt het college deze zorgen?
   
 4. a. Klopt het dat de Oekraïense basisschool volledig is gestopt? Dit staat namelijk niet zo op de gemeentelijke website.
  b. Hoe is de doorstroom naar het reguliere basisonderwijs tot nog toe verlopen? Heeft dit knelpunten opgeleverd voor de scholen? Bijvoorbeeld door het aantal kinderen dat erbij kwam of omdat kinderen getraumatiseerd zijn?
   
 5. Wij vragen ons af of alle Oekrainese kinderen en jongeren wel toe zijn aan regulier onderwijs. Zijn er oplossingen voorhanden voor Oekraïense leerlingen die er nog niet klaar voor zijn?
  a. Mogen Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd bijvoorbeeld gebruik (blijven) maken van het Nieuwkomersonderwijs, de taalklassen (NKS De Springplank) of het ISK? Zo niet, waarom niet? Zoja, levert dit knelpunten op, bijvoorbeeld in de bekostiging en kan de gemeente daar dan iets in betekenen?
  b. Kunnen Oekraïense jongeren (VO) indien nodig langer gebruik maken van het ISK? Zoja, welke impact heeft dit voor het functioneren van de ISK en de bekostiging?
   
 6. Wij zouden het zeer spijtig vinden als door het wegvallen van de eenmalige subsidie of andere bekostigingsvraagstukken er problemen ontstaan in de huisvesting en/of opvang van deze leerlingen en daarmee mogelijk in de kwaliteit van onderwijs voor deze kinderen en jongeren. Ook is het niet wenselijk dat jongeren ervoor zouden kiezen dan maar niet meer naar school te gaan. Is het college het met ons eens dat we dat alles moeten proberen te voorkomen? Welke rol ziet het college hierin voor de gemeente?
   
 7. De ISK vervult een belangrijke rol in de scholing en integratie van anderstaligen, waaronder jonge statushouders en vluchtelingen. Voor deze kinderen/jongeren en onze samenleving is het van belang dat de ISK gehandhaafd blijft en goed kan functioneren. Indien er knelpunten optreden, verwacht Lokaal Belang dat de gemeente meedenkt en actie onderneemt.
  a. Is het college bereid de raad uitgebreid te informeren over de actuele situatie rond de huisvesting en het onderwijs op de ISK? Zijn er wachtlijsten, huisvestingsproblemen of problemen bij de bekostiging?
  b. Er zitten vele miljoenen in de reservepot Reserve Opvang en Ondersteuning Nieuwkomers. Ziet het college een mogelijkheid om dit geld in te zetten om financieel bij te springen bij de bekostiging van de huisvesting van de ISK of andere bekostigingsproblematiek, indien nodig en dringend gewenst vanuit het onderwijsveld?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 1 maart 2024

Bron:

(1) https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/onderwijs/944818/oekraiense-school-in-barneveld-gaat-dichtbijzondere-en-inten
(2) https://www.aob.nl/actueel/artikelen/internationale-schakelklassen-lopen-over/
(3) https://www.trouw.nl/onderwijs/schakelklassen-voor-gevluchte-jongeren-vrijwel-allemaal-vol~ba4da307/
(4) https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/onderwijs/916254/internationale-schakelklas-isk-staat-onder-druk

Foto: Barneveldse Krant

content image

Artikel Barneveldse Krant 6 maart 2024

content image

Artikel Barneveldse Krant 29 maart 2024