Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB over ontwikkelingen open overleg herindeling Scherpenzeel


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de recente ontwikkelingen rondom het ‘open overleg’ ten aanzien van de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel bij onze gemeente, de gemeente Barneveld.

Al op 10 september jongstleden heeft de fractie van Lokaal Belang in een persoonlijk overhandigd verzoekschrift aan de commissaris van de Koning verzocht het proces rondom de herindeling ‘on hold’ te zetten. Het huidige proces wordt ‘onder stoom en kokend water’ doorgezet; dit ten tijde van een ernstig verstoord politiek klimaat, het ontbreken van draagvlak, met hiaten in zorgvuldigheid van het proces en bestuurlijke drukte, aldus onze fractie. Zowaar geen goed politiek klimaat en geen gezond fundament voor zo iets gevoeligs als een herindeling. Wij waren teleurgesteld dat GS ons verzoek terzijde schoof. Niet in de laatste plaats omdat er, naast het niet inhoudelijk reageren, ineens de door hen gewenste en uitgesproken ‘regie’ en betrokkenheid bij de gemeenteraad, in geen velden of wegen te bekennen was. Daarom heeft Lokaal Belang inmiddels alle recente stukken met betrekking tot dit overleg geagendeerd voor de commissievergadering van eind oktober aanstaande. Lokaal Belang vindt dat het vanuit zorgvuldigheid en respect naar inwoners, transparantie en openheid in dit gevoelig dossier hoog tijd wordt dat de raad en het college in het openbaar verder praten over deze situatie.

Op 14 juli jongstleden hebben wij een serie schriftelijke vragen gesteld die u helaas niet wilde beantwoorden. U gaf aan dat de reden hiervoor lag in het feit dat de Provincie het open overleg nog moest opstarten. Inmiddels is dit proces in gang gezet en heeft u in uw memo van 21 september uw visie op het proces van het ‘open overleg’ weergegeven. U geeft daarin onder andere weer dat het onderwerp participatie niet ingericht gaat worden op het bereiken van volledig draagvlak of bijvoorbeeld het houden van een referendum. U geeft hier geen inhoudelijke reactie op waaruit wij opmaken dat u geen bezwaar heeft tegen dit voorstel van GS.

1. Aangezien het open overleg nu gestart is; bent u alsnog bereid om onze schriftelijke vragen van 14 juli jl. te beantwoorden?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, bij dezen dienen wij vragen 1 t/m 4 en vraag 9 en 11 t/m 13 opnieuw in. Wij hebben inmiddels heel wat ervaring met schriftelijke vragen en uw reactie daarop. Wij herinneren u daarom graag aan ‘de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld’ artikel 42 en ‘de gemeentewet artikelen’ 155 en 169, waarin het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Oftewel, de plicht op het beantwoorden van deze vragen.

2. Klopt het dat u geen bezwaar hebt tegen het feit dat GS het bereiken van draagvlak geen (wezenlijk) onderdeel laat zijn van het participatietraject?
Zo ja, waarom acht u het bereiken van draagvlak niet belangrijk in het participatietraject?
Zo nee, waarom heeft u in uw uitgangspunten daar geen zichtbaar bezwaar tegen gemaakt dan wel een tegenvoorstel voor ingediend?

3. Hoe kan een participatietraject in deze tijd, nou zorgvuldig en volledig plaatsvinden? Zeker gezien het feit van het korte tijdsbestek.

Het college van Scherpenzeel heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan het ‘open overleg’. De argumentatie van het college betreft vooral de houding van GS ten aanzien van het geen gehoor geven aan de bezwaren over het krappe tijdpad, het ontbreken van draagvlak wat tevens amper een issue is in het open overleg en de stelling van GS over ‘evidente bestuurskracht problemen’ die zij baseren op oude informatie van SVDL (3 juni 2019) en niet (ook) op het zeer recent uitgebrachte rapport van BMC (28 september 2020).
Lokaal Belang heeft absoluut begrip voor de beweegredenen van het college van Scherpenzeel om het ‘open overleg’ met GS te beëindigen.

Wij begrijpen niet dat GS in haar memo van 25 september jl. duidelijk weergeeft dat voor alle varianten in basis wordt uitgegaan van de situatie in Scherpenzeel van december 2019. De democratisch aangenomen Kadernota is inmiddels staand beleid. Daarnaast geeft GS ook nog eens aan dat het onlangs gepresenteerde BMC rapport dat een review geeft van de Scherpenzeelse bestuurskracht; niet meegenomen wordt in het open overleg. Dit open overleg betreft ook onze gemeente Barneveld. Daarom is een vollediger beeld belangrijk, ook voor ons. U gaat kennelijk mee in het oude beeld. Tenslotte, in uw memo maakt u geen bezwaar tegen de keuze van GS.

4. ​Bent u als college met het college van Scherpenzeel in gesprek geweest naar aanleiding van hun besluit om zich uit het open overleg terug te trekken? Zo ja, wat is daar uit gekomen? Zo nee, bent u bereid als, zoals door uzelf verwoord ‘goede buur’, om met het college van Scherpenzeel in gesprek te gaan om kennis te nemen van hun zorgen en bezwaren? Want wat er ook gebeurt, Lokaal Belang acht het belangrijk elkaar ‘te verstaan’.

5. Acht u het wel of niet van belang om het staande beleid, aangevuld met het BMC rapport te betrekken in het ‘open overleg’ om zo een vollediger en eerlijk beeld te creëren? Graag een toelichting.

Ondanks dat de gemeenteraad van Barneveld als geheel geen uitspraken heeft gedaan over eventuele wenselijkheid van een herindeling, heeft u dit als college al wel gedaan. Bijvoorbeeld in Bijlage 4 ‘Verkenning Versterking bestuurskracht Scherpenzeel’ van ‘Bestuurlijke toekomst Scherpenzeel’ van 4 juni 2020 blz. 19 geeft u aan dat er wat u betreft wel enkele randvoorwaarden zijn voor een fusie, waaronder een ‘stevig draagvlak voor een fusie, zowel in Scherpenzeel als Barneveld’. Dat zijn wij overigens met u eens.

6. In onze ogen is het glashelder dat draagvlak voor een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld ontbreekt. Wij brengen u graag de diverse peilingen onder uw aandacht. Bent u dat met ons eens? Graag een toelichting.

In onze ogen begint deze ‘herindelings-soap’ vreemde vormen aan te nemen. Een soap omdat de provincie er een herindeling doorheen aan het drukken is. En een soap omdat het gemeentebestuur van de gemeente Barneveld klaarblijkelijk geen waarde hecht aan de problemen die een meerderheid van de inwoners en de gemeenteraad van Scherpenzeel met een herindeling met de gemeente Barneveld hebben. Lokaal Belang heeft niets met gedwongen huwelijken, laat staan wanneer dit gedwongen huwelijk onze eigen gemeente betreft. Bij monde van de CvdK, dhr. Berends gaat het zogenaamde participatietraject volgende week van start. Daarin worden 3 scenario’s verkend. Zelfstandigheid, strategische samenwerking met de gemeente Barneveld en een herindeling met de gemeente Barneveld.

7. Kan het college uitleggen waarom zij alleen strategische samenwerking met de gemeente Scherpenzeel wil als dat uiteindelijk in een herindeling met de gemeente Barneveld uitmondt?
In uw memo van 21 september blz. 3 spreekt u namelijk nog van uw uitgangspunt dat u geen vooringenomen standpunt wilt innemen. Dat lijkt nogal in tegenspraak met elkaar. Hierdoor zijn er wezenlijk maar 2 scenario’s en niet 3 zoals GS voorstelt.

8. Is het college het met Lokaal Belang eens dat een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld momenteel niet meer verkend hoeft te worden gezien het feit dat noch een meerderheid van de inwoners, noch het college van Scherpenzeel deze herindeling zien zitten?

9. Dat het college van de gemeente Scherpenzeel er zelf voor gekozen heeft niet deel te nemen aan het ‘open overleg’ betekent nog niet dat hun argumenten daarvoor er daardoor niet meer toe doen of niet serieus genomen hoeven te worden en dat dit dan ‘het bewijs’ zou zijn voor het gebrek aan bestuurskracht. Integendeel misschien…
Bent u het met ons eens dat het van respect zou getuigen naar de meerderheid van de inwoners van Scherpenzeel en het college van Scherpenzeel, die een herindeling echt niet zien zitten, ook vanuit de gemeente Barneveld aan GS duidelijk te maken dat de tijd echt niet rijp is voor een herindeling?

10. Tot slot is er nog een belangrijke reden om de gesprekken over herindeling te staken. Namelijk de corona crisis. Het is de komende maanden alle hens aan dek. Voor onze inwoners, voor onze ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het water staat velen aan de lippen. En het einde lijkt helaas nog lang niet in zicht.
a. Is het niet vreemd dat er veel tijd en energie gestoken in een herindeling terwijl de gemeente Barneveld en de gemeente Scherpenzeel getroffen worden door deze vreselijke pandemie?
b. Eerder spraken wij onze zorg uit over de ‘bestuurlijke drukte’ in onze gemeente (vertrek wethouder deze maand, burgemeester eind januari en de gemeentesecretaris eind december). Daarom vraagt Lokaal Belang om al uw tijd, al uw energie en alle uren die in een kansloze herindeling gestoken worden, te stoppen in het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis in onze gemeente. Bent u daartoe bereid? Graag een toelichting.

11. Wij vragen u deze vragen uiterlijk 16 oktober te beantwoorden zodat wij deze kunnen betrekken in aanloop naar de bespreking van de door Lokaal Belang geagendeerde stukken in de commissie die maand. Bent u daartoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 1 oktober 2020