Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB subsidie project Pastorietuin

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de Rijkssubsidie op het bouwproject Pastorietuin Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de verstrekte subsidie van € 270.000,- aan de ontwikkelaar(s) van bovengenoemd bouwproject.

Lokaal Belang is een groot voorstander van het bouwen in onze kernen. Speciale doelgroepen springen daar wat ons betreft bij in het oog. We zien erg graag mogelijkheden voor startende jongeren. Maar ook bouwen voor senioren juichen wij toe, zeker als dit de doorstroming in een kern kan bevorderen. Ook inbreidingen in zijn algemeenheid kunnen een dorp mooier maken als zij lelijke plekken opvullen of verdoezelen. 

Over het bouwproject Pastorietuin hebben wij echter in het verleden al vaker vragen gesteld, over of dit de omgeving mooier maakt (o.a. bouwhoogte) en of het ook wel bijdraagt aan doorstroming (o.a. verkoopprijzen). Een meerderheid van de gemeenteraad heeft destijds ingestemd met dit plan waarna wij ons neergelegd hebben bij de democratisch genomen beslissing.

Wij hebben nu vragen bij het verstrekken van de subsidie op dit project, en de bemoeienis van het college hierbij. Vooral omdat ons beeld is dat het project ook zonder subsidie doorgang had gevonden, temeer daar het merendeel van de appartementen reeds verkocht is.


Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Vindt u dat in het geval van Rijkssubsidies dezelfde behoedzaamheid gehanteerd moet worden als voor gemeentesubsidies?
 2. Vindt u, net als Lokaal Belang, dat projectontwikkeling in de basis een vorm van ondernemen is, waarbij zowel de winst als het verlies valt onder ondernemersrisico?
 3. Wat was uw rol om het betreffende project richting de Rijksoverheid aan te duiden als geschikt project voor de subsidieregeling?
 4. Heeft er een toetsing door u plaatsgevonden over nut en noodzaak voor het aanbrengen van dit project voor de betreffende subsidie?
  Zo ja, wat waren de toetsingskaders?
 5. Zijn er meer projecten aangemeld uit onze gemeente, is daar ook subsidie toegekend en wat waren de afwegingscriteria?
 6. Waren er geen projecten met meer maatschappelijke relevantie en/of moeilijkere rentabiliteit dan dit project, zoals projecten uitgevoerd door de Woningstichting?
 7. Als het doel van de subsidie is “het verder brengen van een project dat zonder subsidie mogelijk niet gerealiseerd wordt”, hoe verklaart u dan het grote aantal verkochte appartementen en de gestarte bouw in relatie tot het doel van de subsidie?
 8. Tot slot de hamvraag: Wat heeft de besteding van dit gemeenschapsgeld ons gebracht?
   

Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 23 november 2023