Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB toekomst gemeente Scherpenzeel 2


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom de toekomst van de gemeente Scherpenzeel.

Inmiddels heeft de meerderheid van de gemeenteraad en het college van B&W van Scherpenzeel definitief het standpunt ingenomen om een zelfstandige gemeente Scherpenzeel te blijven. Ook de volksraadpleging geeft een uitgesproken beeld; 86,9% van de Scherpenzelers die hebben gereageerd, is voor zelfstandigheid.

Ook hebben wij met interesse kennis genomen van de brief van Minister Ollongren die aangeeft dat er voor haar meerdere oplossingen mogelijk zijn waarbij draagvlak een belangrijk criterium wordt gevonden. Met dat laatste is Lokaal Belang het van harte eens. Eveneens met haar voorkeur voor een eventuele herindeling ‘van onderop’.

Nu GS dus actief aanstuurt op het samengaan van de gemeente Scherpenzeel en Barneveld, is de fase van ‘het open overleg’, dat maximaal 6 maanden kan duren, officieel van start gegaan. Echter, bij dit ‘open overleg’ zijn vooral de beide colleges van B&W aan zet. Pas nadat GS in januari 2021 een herindelingsontwerp heeft vastgesteld, komt de gemeenteraad formeel aan de beurt (globaal februari-april 2021).

Daar waar GS de afgelopen maanden met zeven-mijls-laarzen door het proces snelden is het nu, na hun definitieve besluit tot het starten van deze Ahri-procedure artikel 8, een gedwongen herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld, ruimschoots tijd voor het proces in onze eigen gemeente met en voor onze eigen inwoners en bestuur.

Om geen kostbare tijd te verliezen heef LB er in de bijzondere raadsvergadering van 17 juni jl. op aangedrongen om nog voor het zomerreces te starten met het instellen van een werkgroep/bijzondere commissie/stuurgroep als voorbereiding op datgene wat gaat komen. Een werkgroep die bestaat uit raadsleden, collegeleden, ambtelijke expertise en ondersteuning. Daarnaast hebben wij het over een ‘startnotitie’ gehad.

En aangezien het een grote wens van Lokaal Belang is om zowel de raad als onze eigen inwoners actief bij het proces te betrekken en wij niet graag zien straks alleen bij het kruisje te mogen tekenen, hebben wij de volgende vragen:

 1. Nu zowel de gemeenteraad, het college én een flink deel van de inwoners van Scherpenzeel, GS en de minister van BZK uitspraken hebben gedaan over hun visie op een eventuele herindeling dan wel zelfstandigheid van de gemeente Scherpenzeel, is Lokaal Belang benieuwd wat het college er nu eigenlijk van vindt.
  Wat zijn de visie en standpunten van het college over zelfstandigheid dan wel een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld? Wij zien graag een ander, uitvoeriger antwoord dan het al bekende ‘een open en constructieve houding’. Die tijden zijn voorbij. Het open overleg gaat starten waarbij ons college een nadrukkelijke rol heeft.
 2.  Wat vindt het college ervan dat GS de gemeente Scherpenzeel dwingt met onze gemeente samen te gaan waarbij bijna 87% van deze inwoners onlangs tegen samenvoeging heeft gestemd?
 3. Wat vindt het college ervan dat de gemeente Barneveld zou moeten samengaan met de gemeente Scherpenzeel waarvan de meerderheid van die gemeenteraad niet wil samengaan
 4. Hoe kijkt het college met betrekking tot herindeling aan tegen draagvlak?
 5. Is het college bereid om deze werkgroep/bijzondere commissie/stuurgroep op korte termijn samen te stellen en aan het werk te zetten?
 6. Is het college bereid een ‘startnotitie’, ‘plan van aanpak’ of iets dergelijks op te stellen over hoe het college de komende 6 maanden voor zich ziet?
  Lokaal Belang ziet deze startnotitie dan graag besproken in een commissie- en/of raadsvergadering.
 7. Is het college bereid in deze startnotitie in ieder geval hoofdstukken te wijden aan draagvlak, participatie en het democratisch proces in onze gemeente (inwoners, gemeenteraad, bedrijven, organisaties)?
 8. Op welke wijze gaat het gemeentebestuur inwoners en bedrijven van de gemeente Barneveld actief informeren en bevragen over de plannen van de provincie?
 9. De plannen van GS zullen enorme impact hebben op onze organisatie. De druk op bestuur en organisatie zal de komende maanden dus enorm toenemen.
  Is het college in staat om de raad op korte termijn te informeren of de plannen van de provincie geen negatieve impact hebben op onze eigen agenda die al een aantal maanden vertraagd is door de coronacrisis?
 10. In de Statenbrief van 14 juli blz. 4 wordt gesproken over een ‘bestuurlijke startbijeenkomst’.
  a. Wanneer zou deze startbijeenkomst moeten plaatsvinden?
  b. Met welke inhoudelijke insteek gaat het college deze bijeenkomst in (zie ook vraag 1)?
  c. In dezelfde Statenbrief blz. 2 staat te lezen dat de gemeenteraad van de gemeente Barneveld in meerderheid heeft aangegeven dat zij ‘open en constructief’ staan voor overleg.
  Zou u er in de startbijeenkomst bij willen zeggen dat daarbij ‘draagvlak’ vanuit Scherpenzeel belangrijk wordt geacht?
 11. Naast de druk op onze organisatie (vraag 9) door de toename van werkzaamheden, zal dit proces ook leiden tot flinke extra (proces)kosten. In een tijd van crisis in combinatie met de eigen financiële uitdagingen zoals jeugdzorg, herverdeling van Rijksgelden, geen sinecure. Lokaal Belang wil niet dat door deze herindeling onze mogelijkheden voor onze eigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke-, sociale- en culturele organisaties, verder onder druk komen te staan. Aangezien het hier om een ‘dwingend’ besluit van de provincie gaat, gaat Lokaal Belang ervan uit dat deze kosten in zijn geheel gecompenseerd zullen worden door de provincie. Ook als het misschien niet tot een herindeling zal komen.
  Kan het college deze stellingname bevestigen; Worden deze kosten vergoed?
 12. Mocht vraag 11 met ‘nee’ worden beantwoord:
  Is het college bereid tot het voeren van een ‘indringend’ gesprek met de provincie teneinde deze kosten alsnog vergoed te krijgen van de provincie? Tenslotte, het is de provincie die de sterke wens tot een herindeling heeft, de gemeente Barneveld niet. Lokaal Belang verwacht daarom een financieel gebaar van de provincie als het gaat om de proceskosten.
 13. Mocht de provincie dan nog steeds ‘nee’ zeggen; is het college dan bereid een stap te zetten richting de minister?
 14. Heeft het college nog andere ideeën over de komende 6 maanden? Zo ja, welke dan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

14 juli 2020

Tijdslijn herindeling Scherpenzeel - Provincie Gelderland (Gedeputeerde Staten)

content image
content image