Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB toepassen gebiedseigen zadenmengsels in bermen en parken

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het vergroten van de biodiversiteit binnen de gemeente.

De gemeente Barneveld dient, net als de rest van Nederland, haar uiterste best te doen de natuur te beschermen en de biodiversiteit te verbeteren. Het bedrijf Cruydt-Hoeck is al decennialang marktleider in het leveren van inheemse plantenzaden. Afgelopen jaar heeft Cruydt-Hoeck speciale zaadmengsels ontwikkeld voor gebiedseigen zadenmengsels ter bevordering van de lokale biodiversiteit in Nederlandse gemeenten. Lokaal Belang juicht deze ontwikkeling van harte toe. Wij benadrukken de noodzaak van het behoud van inheemse plantensoorten en het ondersteunen van onder andere lokale insectenpopulaties als elementen voor het ecologisch welzijn van de gemeenschap. De zaadmengsels bevatten plantensoorten die van nature in onze regio voorkomen, en we zien de implementatie ervan als een praktische manier om de lokale biodiversiteit te vergroten.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Hoe ziet het college de rol van de gemeente Barneveld in het behoud en het herstel van biodiversiteit?
  Welk beleid is er op dit gebied in ontwikkeling?
 2. Ziet het college potentie in het toepassen van gebiedseigen zadenmengsels in bermen en parken binnen de gemeente Barneveld?
  Zo nee, wat zijn de overwegingen deze niet te gebruiken?
 3. Is het college op de hoogte van het initiatief van Cruydt-Hoeck betreffende gebiedseigen zadenmengsels ter bevordering van de plaatselijke biodiversiteit in Nederlandse gemeenten, waaronder Barneveld?
 4. Heeft het college overwogen om het gebiedseigen zadenmengsel van Cruydt-Hoeck in te zetten binnen de gemeente Barneveld?
  Zo ja, welke stappen zijn reeds genomen in deze richting? Zo nee, is het college bereid deze optie te overwegen
 5. In hoeverre wordt er momenteel al gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten in de gemeente Barneveld, en op welke wijze? Kan het college aangeven of er verdere plannen zijn om het gebruik van inheemse planten te intensiveren ter ondersteuning van de lokale biodiversiteit?
 6. Zou het college in gesprek willen gaan met de Cruydt-Hoeck om de mogelijkheden van aanschaf en toepassing van het gebiedseigen zadenmengsel voor Barneveld te verkennen? Zo ja, op welke termijn en op welke manier? Zo nee, wat zijn de redenen om hiervan af te zien?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Met medewerking van Ingrid Lether, raadscommissielid.


Barneveld, 6 oktober 2023