Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB verduurzaming woningen Woningstichting

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de renovatie van woningen in Voorthuizen.

Naar aanleiding van het project 2021W2265, het renoveren van 127 woningen in de wijk de Wheem in Voorthuizen, is ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen benaderd door bezorgde bewoners. Het project betreft woningen van de Woningstichting Barneveld (hierna WSB te noemen). Men wil de huizen verduurzamen door het vervangen van kozijnen, deuren, daken en door isolatie van de vloer. Nu betreft het een wijk waarin de afgelopen jaren door dezelfde WSB huizen zijn verkocht aan particulieren. Veelal betreft dit de hoekwoningen in rijtjes. De middenwoningen zijn nog van WSB en zij zijn voornemens deze te renoveren. De eigenaren van deze hoekwoningen hebben een brief ¹ ontvangen met daarin de vraag om men mee wil werken aan deze renovatie en daarin is een bedrag van ca. 18.000 Euro per woning benoemd, enkel voor het vernieuwen van het dak. Men diende tevens op een hele korte termijn ¹ en in de vakantieperiode te reageren of men mee wilde doen of niet. Doet men niet aan het project mee dan leidt dit tot een verschil in dakhoogte tussen de middenwoningen en de hoekwoningen van ca. 30cm, tevens zal de dakgoot verschillen. Het aanzicht van de rij huizen zal dan ook danig veranderen.
Lokaal Belang is warm voorstander van het verbeteren van huizen in het kader van duurzaamheid. Maar daarbij is het wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van inwoners, dat inwoners de tijd krijgen hier over na te denken en zichzelf te laten informeren en dat maatregelen geen overlast veroorzaken.

Op basis hiervan stellen wij de volgende vragen:

 1. Acht het college het wenselijk dat WSB een deel van de huizen in een aaneengesloten rij laat aanpassen?
 2. Enerzijds esthetisch:
  a. Is dit getoetst aan de welstandseisen? Zo ja, wat is daaruit voortgekomen?
  b. Zo nee, acht u het verstandig de welstandscommissie hiernaar te laten kijken?
  c. Bent u bereid dit proces in gang te zetten?
 3. Anderzijds technisch:
  a. Wat zijn de directe gevolgen voor de technische staat van de niet gerenoveerde huizen?
  b. Kan dit op ook op langere termijn negatieve effecten hebben?
 4. a. Vindt het college het wenselijk dat in een tijd van een overspannen huizenmarkt, waar particulieren vaak al aan de top qua financiering zitten, deze particulieren met een onverwachte kostenpost van ca. 20K geconfronteerd worden, waarover men op een hele korte termijn moet beslissen?
  b. Dit veroorzaakt een gevoel van ‘onder druk staan’ zowel op inhoud en financieel. Dat vinden wij ook niet de bedoeling. Hoe kijkt u daar tegenaan?
 5. Is het college bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de bewoners mee te kunnen laten doen met de renovatie en via bijvoorbeeld gespreide betaling de kosten ‘een zachte landing te geven’? De investering geeft een toekomstige besparing, hieruit kan (deels) de verbouwing betaald worden.
 6. Is het college op de hoogte van de moeizame manier van communiceren¹ door de aannemer (met WSB als eindverantwoordelijke) richting eigenaren die bezorgd en onzeker zijn en ervaren geen duidelijke antwoorden op vragen krijgen? Hoe kijkt u hier tegenaan?
 7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met WSB teneinde een soepele communicatie en eventuele samenwerking tussen WSB (en wellicht de aannemer) en de bewoners te bewerkstelligen?
 8. Zou u daarbij ook eventuele toekomstige projecten van WSB in relatie tot een tijdige en goede communicatie en de punten onder vraag 1 t/m 4 onder de aandacht willen brengen?


In afwachting van uw antwoorden en met vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 21 september 2021
 

¹ De 1e brief dateert van 22 juni 2021. Hierin wordt voor het eerst gesproken over plannen, maar niet wat deze concreet voor de desbetreffende inwoners zouden inhouden en ook geen indicatie van de kosten. De 2e brief dateert van 28 juli 2021 met daarin wel meer informatie over de mogelijke aanpassingen en de kosten. Het verzoek was te reageren voor 25 augustus, anders kon er geen offerte meer gemaakt worden. Deze periode viel in de bouwvak en inwoners waren op vakantie. Daarna waren er voor hen nog maar enkele dagen om te reageren. Echter tot 23 augustus bleek er niemand bereikbaar bij de aannemer i.v.m. vakantie. Beide brieven waren afkomstig van de aannemer, namens de Woningstichting. Van de Woningstichting zelf hebben inwoners niks vernomen.