Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid (1)


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Helaas is de zomervakantie voor velen anders dan voorgesteld. Reizen is moeilijker, evenementen zijn aan voorwaarden verbonden. Toch heeft de gemeente Barneveld kunnen genieten van bijvoorbeeld de kermis in Voorthuizen, Bennie de Boswachter, zomermarkt XXL en de wekelijkse marktboodschappen en sporten zijn ook mogelijk. Mogelijkheden dus, mogelijkheden om op een kleinschalige manier plezier te beleven, elkaar te ontmoeten en te verbinden. Wij zijn blij hier voor een deel de kernwaarden van de gemeente Barneveld te ontwaren; Gastvrij, Ondernemend, Verbindend en Wendbaar, vervat in de slogan ‘Blij met Barneveld’ die een ‘positieve klantbeleving’ moet opleveren (website gemeente). Lokaal Belang heeft als een van de 3 kernwaarden ‘kansen’ geformuleerd. Kansen voor inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Dat vraagt een proactieve en creatieve manier van denken en in ieder geval de wil om op deze wijze te denken en te handelen.

U spreekt vaak uit ‘sociale samenhang’ erg belangrijk te vinden. Begin dit jaar werd hiervoor nog een convenant ondertekend (BK, 28-2-’21) waarmee betrokkenen (zoals het wijkplatform en de gemeente) zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang. Verder sprak u uit het nieuwe ‘gebiedsgerichte werken’ in de praktijk te willen brengen om “zo vooral verbeteringen sneller door te kunnen voeren en frustratie te voorkomen. Dat laatste hebben we in het verleden helaas wel gezien, dat mensen met goede plannen kwamen om iets in hun eigen omgeving te verbeteren, maar bij de gemeente tegen een muur aanliepen, waardoor initiatieven vastliepen (BK, 21-6-’21) .”

In de krant van 17 augustus lazen wij dat het wijkfeest in de wijk Oldenbarneveld niet kan doorgaan omdat gemeente geen toestemming heeft gegeven en dus geen vergunning heeft verstrekt. In het artikel worden geen concrete redenen beschreven behalve dat het niet zou voldoen aan de coronamaatregelen. Er wordt gesteld dat het wijkplatform toegangstesten had moeten regelen om het feest (kleedjesmarkt, stands met etenswaren, sportdemonstraties, muziek) door te kunnen laten gaan. Het is spijtig te moeten horen dat het wijkplatform ervaarde niet ander te kunnen dan het wijkfeest af te zeggen.

Wij hebben begrip voor de het feit dat er in coronatijd maatregelen zijn om de coronacrisis te bedwingen. Daarnaast achten wij het van belang dat de regels redelijk en begrijpelijk moeten zijn. Voor zover ons bekend en ook op de website van de overheid te vinden is (bijlage 2) zijn evenementen die doorstroomlocaties zijn, zoals kermissen ed., toegestaan zonder toegangstesten mits de organisatoren zorgen dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter. Vorig jaar vond dit wijkfeest ook plaats en hield men zich, wordt gesteld, goed aan de 1,5 meter regel.

Wij hebben navraag gedaan bij betrokkenen en dat levert de volgende vragen op:

 1. Waarom is dit wijkfeest niet door het college toegestaan?
 2. Is het college bekend met de uitzonderingsmogelijkheden (zie bijlage 2)?
 3. Waarom is er, kennelijk, niet gekozen voor het toestaan van dit kleinschalige evenement als zijnde een doorstroomlocatie? Waar en bij wie is dit precies misgegaan?
 4. Is er met het wijkplatform meegedacht (verbindend, wendbaar) en overleg geweest op welke wijze en met eventuele eenvoudige en tevens redelijke aanpassingen, het wijkfeest wel doorgang kon vinden?
  Oftewel, denken in kansen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat is daar uit gekomen?
 5. Heeft het wijkplatform redelijke kansen gekregen om, tevens redelijke, aanpassingen te kunnen doen?
 6. Is het college van mening dat zij zich, in relatie tot het convenant (“zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang”) tot het uiterste hebben ingespannen om gezamenlijk met het wijkplatform het wijkfeest mogelijk te maken? Graag een toelichting.
 7. Denkt u dat frustratie bij het wijkplatform voorkomen is en dat zij de positieve klantbeleving hebben mogen ervaren?
 8. Is het college zich ervan bewust dat de organisatie, het wijkplatform en andere vrijwilligers, zich geheel in hun eigen tijd inzetten voor het welzijn en de sociale samenhang in de wijk?
 9. Is het college het met ons eens dat juist inwoners die zich belangeloos voor de samenleving inzetten, dienstbaar, conform de eigen kernwaarden en helpend tegemoet getreden moeten worden?
 10. Is het college van mening dat dit in deze kwestie ook is gebeurd?
 11. Is het college het met ons eens dat als weekmarkten, zomermarkten, kermissen en zelfs het smaak & sfeerfeest doorgang kunnen vinden, er gezocht moet worden naar de redelijke mogelijkheden om een vrij kleinschalig en min of meer overeenkomend wijkfeest als genoemd, doorgang te kunnen laten vinden?
 12. Is er tussen de verschillende afdelingen van de gemeente Barneveld die te maken hebben met vergunningen goed en constructief overleg, gebaseerd op de kernwaarden en zijn al deze afdelingen doordrongen van o.a. de kernwaarden en het convenant?
 13. Welke verbeteringen ziet het college in de eigen organisatie en tussen de verschillende afdelingen die te maken hebben met vergunningenbeleid in relatie tot de kernwaarden, sociale samenhang, vrijwilligers en denken in kansen?
 14. Is het college bereid om samen met het wijkplatform zich in te spannen op redelijk korte termijn, binnen de regels, een alternatief wijkfeest mogelijk te maken?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 19 augustus 2021