Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB voetgangersoversteek Wolweg Stroe


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voetgangersoversteekplaats op de Wolweg in Stroe.

Lokaal Belang is de laatste tijd diverse keren door inwoners van Stroe benaderd over de onveilige situatie bij het zebrapad op de Wolweg. Dit zebrapad sluit aan op het voet-/fietspad ‘het Bakkerspaadje’, dat een verbinding vormt met basisschool de Bron en een Kinderdagverblijf. Van dit zebrapad wordt dan ook veelal gebruik gemaakt door ouders/begeleiders met jonge kinderen (lopend aan de hand, op hun eigen fietsje of in de buggy).

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich veilig weten/voelen in het verkeer en met een gerust hart durven over te steken op een plek die daarvoor bedoeld is. En daarbij, dat de weg zo optimaal mogelijk ingericht is om deze veiligheid te optimaliseren. Dit is bij deze voetgangersoversteekplaats een punt van zorg. Men geeft aan dat het zebrapad onoverzichtelijk is: verkeer op de Wolweg ziet niet altijd (of te laat) dat er voetgangers willen oversteken of zijn niet bereid om te stoppen. Dit levert geregeld gevaarlijke momenten op, waarbij het soms maar net goed gaat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van problemen met de oversteekbaarheid en veiligheid op deze locatie?
   
 2. Wat ons opvalt is dat dit zebrapad niet op een verhoogd plateau ligt, terwijl dat juist wel gebruikelijk is op een 50km weg binnen de bebouwde kom om daarmee de snelheid van het overige verkeer af te remmen. Waarom is er voor de huidige inrichting gekozen?
   
 3. Inwoners geven aan dat ze nogal eens lang moeten wachten voordat ze kunnen oversteken.
  a. Zijn voetgangers op deze plek goed zichtbaar voor automobilisten? Valt het voldoende op wanneer voetgangers gebruik willen maken van dit zebrapad? Zo niet, wat kan daar verbetering in brengen?
  b. Speelt de openbare verlichting in de omgeving van het zebrapad hierin een rol? Is op dit punt verbetering mogelijk?
  De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde benadrukt in haar rapport van februari 2020 het belang van goed verlichte zebrapaden: https://www.nsvv.nl/zebrapadenveiliger-door-beter-licht/ Kunt u deze informatie ook betrekken in uw antwoord?
   
 4. De attendering d.m.v. bebording bestaat uit een bord ‘Schoolzone’ (alleen vanuit de zuidelijke route) en de verplichte borden L02 ter hoogte van het zebrapad. Zie foto’s in de bijlage.
  a. Vindt het college deze bebording voldoende om het verkeer op de Wolweg te waarschuwen voor het zebrapad en met name alert te maken op de mogelijkheid van overstekende kinderen? Zo nee, welke verbeteringen in bebording of eventuele markering (op de weg) zijn er mogelijk?
  b. Hoe denkt u bijvoorbeeld over het aanbrengen van een verlicht bord L2 boven de zebra, zoals op de Rembrandtstraat in Voorthuizen? (conform advies SWOV/richtlijn CROW 2006)
   
 5. Ziet u kans om in het kader van Verkeerseducatie, in samenwerking met de school, aandacht te besteden aan deze verkeerssituatie?
  Zie bijvoorbeeld: https://www.crow.nl/mobiliteit-engedrag/tools/toolkit/documenten/ik-stop-voor-zebra-s-actie
   
 6. Lokaal Belang ziet graag dat er aandacht komt voor deze situatie en dat er een veiligere oversteekplek ontstaat. Bent u bereid op korte termijn, in afstemming met belanghebbenden (Plaatselijk Belang, school en inwoners) verbetermaatregelen voor te bereiden en uit te voeren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  En wat vindt u inhoudelijk van de volgende suggesties die o.a. door inwoners genoemd zijn als mogelijke oplossingen, zoals:
  - een voetgangersverkeerslicht
  - een verkeersplateau
  - het aanbrengen van attentiepalen
  - attentieribbels voorafgaand aan het zebrapad
   
 7. Een aantal gemeenten, zoals Zwolle en Den Haag hebben hun uitgangspunten voor zebrapaden vastgelegd in een notitie. Voorbeeld Zwolle: https://toegankelijkestad.zwolle.nl/sites/toegankelijkestad/files/een-stap-vooruit-vop-def-lr.pdf
  Heeft de gemeente Barneveld een duidelijk beleid voor de inrichting van voetgangersoversteekplaatsen op de verschillende type wegen? Zo ja, kunt u ons deze informatie doen toekomen?
  Zo nee, is het college bereid zich te beraden op het maken van een dergelijke notitie voor onze gemeente? Dit kan helpend zijn voor de veiligheid en voor een meer uniforme inrichting van oversteekplaatsen.
   
 8. Graag vernemen wij, tot slot, de stand van zaken rond de plannen voor een 30 km zone op de Wolweg en een 30km zone op de Tolnegenweg, zoals opgenomen in het GVVP-indicatieve Maatregelenpakket (2017).
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh