Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB waterbeheer en duikers in het buitengebied

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het waterbeheer in het buitengebied van de gemeente Barneveld.

Op veel plaatsen in woonwijken is afgelopen winter en recent nog na hevige regenval wateroverlast ontstaan. Echter, ook in het buitengebied staan de normaal droge greppels al maandenlang boordevol en meer dan dat. Naastgelegen weilanden en akkers staan al tijden nat of zelfs overstroomd (zie foto’s).

Een goede afwatering in het buitengebied zou de overlast in de bebouwde kommen en woonwijken ook kunnen mitigeren.

Wat opvalt, is dat de waterstanden in de greppels zeer variabel zijn, en de oorzaak ligt vermoedelijk in het feit dat meerdere duikers onder opritten en kruispunten verstopt zitten of zelfs ontbreken. Delen van de watergangen wateren goed af, en delen lijken ‘doodlopend’ te zijn en eerder als mini wadi te fungeren en daarmee inadequaat te zijn.

De watergangen zelf worden jaarlijks geschouwd en geschoond. Categorie A door het waterschap, categorie B door de gemeente en categorie C door de grondeigenaren. 30 jaar eigen waarneming in het buitengebied van Voorthuizen lijkt te laten zien dat controle en schoonmaken van de duikers hier niet bij inbegrepen is.

Lokaal Belang overweegt een motie hierover bij de Kadernota en heeft in voorbereiding daarop de volgende vragen:

  1. Is afgelopen winter en voorjaar in kaart gebracht waar de grootste wateroverlast is geweest? Zo nee, wat zijn de plannen van de gemeente om alsnog duidelijk in kaart te brengen waar de grootste knelpunten zitten?
  2. Is bekend waar duikers sowieso ontbreken?
  3. Is het duidelijk hoe de greppels en watergangen in het buitengebied deel uitmaken van het beekdalsysteem en hoe deze idealiter daarop af zouden moeten wateren?
  4. Zijn er plannen om de cat B duikers dit jaar te controleren en schoon te maken? Zo nee, waarom niet?
  5. Weet het college of het waterschap plannen heeft de cat A duikers te controleren en schoon te maken? Zo nee, kan hiernaar geïnformeerd worden en hiertoe gestimuleerd worden?
  6. Wat zijn de plannen van het college om de eigenaren van cat C watergangen te informeren over de noodzaak schone duikers onder opritten en toegangen tot akkers te hebben?
  7. Hoe gaat de gemeente handhaven dat deze cat C duikers óók schoon zijn en blijven? 


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Ingrid Lether

Barneveld, 15 mei 2024

content image

Weiland tussen Lange Zuiderweg en Blotekamperweg, grenzend aan kruispunt met Brugveenseweg.
Watert af op een doodlopend greppeltje van 10 meter lang, aan de Brugveenseweg (zie foto onder).

content image