Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen locatie Flying Bikes en Quadclub De Veluwse Zandhappers

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom de aankoop van gronden ten behoeve van de Flying Bikes en de locatiewensen van Quadclub ‘De Veluwse Zandhappers’. 
 
Lokaal Belang vindt sporten erg belangrijk. Sport verbindt en verrijkt en sporten levert een bijdrage aan een gezond lichaam. De gemeente zet gelukkig in op deugdelijke, eigentijdse en doelmatige sportvoorzieningen. Dat ondersteunen wij van harte. Lokaal Belang is dan ook verheugd te hebben kunnen lezen dat de zoektocht van de gemeente naar een nieuwe locatie voor ‘The Flying Bikes’ gelukt is en grond aangekocht is om deze nieuwe locatie voor de vereniging in te richten. Wij wensen de gemeente en de vereniging alle succes met deze nieuwe locatie aan de Hanzeweg-Zuid. Daarnaast zien wij met grote belangstelling uit naar de herontwikkelingsplannen van de straks vrijgevallen locatie die wij, zoals bekend, graag o.a. groen ingericht zien in bijvoorbeeld de vorm van een ‘groene slinger’ in Kootwijkerbroek. 
 
Wij lezen ook: “De percelen bieden voldoende ruimte om een geschikt programma te realiseren, niet alleen voor de fietscrossbaan, maar ook voor mogelijke andere voorzieningen”. En: “Meerdere (sport)verenigingen en voorzieningen in de gemeente Barneveld zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Ruimtelijk-financieel gesproken is het verstandig om te onderzoeken of de nieuwe locatie van de fietscrossbaan met de huisvesting van dergelijke ruimtevragers kan worden gecombineerd. De locatie is immers uitstekend bereikbaar en biedt ruimtelijk de mogelijkheid om meerdere functies te accommoderen.” 
 
Op 25 juni 2019 heeft onze fractie al in de rondvraag gevraagd: “Quadvereniging ‘De Veluwse Zandhappers’, die ook op hoger niveau sporten (NK, EK), moeten gedwongen hun locatie verlaten. Het college doet voor alle sportverenigingen erg zijn best (onderzoeken, gesprekken etc.). Wij lezen in antwoorden op schriftelijke vragen van 12 juni dat het college bij deze vereniging aangeeft dat ze zelf maar onderzoeken moeten doen naar locaties. Is dit wel eerlijk? Moeten zij daar dan kosten voor maken? Hoe verhoudt zich dat tot investeringen van de gemeente voor andere verenigingen?”  
 
Onlangs kregen wij daar antwoord op dat “Sommige sporten vragen zoveel fysieke ruimte, dat vanuit milieuzoneringen binnen de gemeente Barneveld, nauwelijks tot geen geschikte locaties voorhanden zijn.” Dat stelt ons teleur. Tenslotte, deze sportvereniging is net zoals alle andere sportverenigingen, onderdeel van onze samenleving. Deze vereniging is de enige officiële Quadvereniging van Nederland; hun trainingsbaan, die inmiddels al 3x door henzelf en sponsoren aangelegd en bekostigd is, is door de KNMV officieel erkend en goedgekeurd en vele junioren en senioren vinden daar elke week hun sportplezier. Lokaal Belang vindt dat de gemeente, net zoals voor andere sportverenigingen, zijn best moet doen voor het locatievraagstuk van de Quadvereniging. Nog los van uitbreidingswensen (de vereniging groeit en kent zelfs een wachtlijst), wordt het gebruik van de huidige locatie op een zeker moment door de gemeente ontnomen. Waar moet de vereniging dan naar toe? 

Alles overziend de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat deze Barneveldse sportvereniging ‘Quadvereniging De Veluwse Zandhappers’ net zoals andere sportverenigingen behandeld moet worden; los van de meer uitdagende vraagstukken met betrekking tot hun locatie?
  Zo nee, waarom niet? 
 2. Is het college het met ons eens dat “nauwelijks mogelijkheden” niet goed genoeg is om de vereniging dan maar zelf de opdracht te geven locatieonderzoek te doen naar een nieuwe locatie en de toestemming voor het gebruik van de huidige locatie op een zeker moment op te zeggen? Oftewel, deze Barneveldse sportvereniging aan hun lot over te laten?
  Zo nee, waarom niet? 
 3. Is het college het met ons eens dat, ondanks dat locatievraagstukken soms ingewikkeld kunnen zijn, het college zich wel creatief en actief moet inzetten om toch op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor sportverenigingen en andere cultureel-maatschappelijke verenigingen in onze gemeente? Oftewel, denken in kansen?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college bereid om met de recente ontwikkelingen van de nieuwe locatie voor de Flying Bikes te bezien of deze locatie mede ingericht kan worden of zodanig uitgebreid kan worden dat de Quadvereniging hier ook geaccommodeerd kan worden? Tenslotte, in uw schrijven (memo) spreekt u over “mogelijk andere voorzieningen” en “dergelijke ruimtevragers kan worden gecombineerd” Lokaal Belang ziet hier in ieder geval een grote kans om toch iets voor de Quadvereniging (en wellicht ook andere sportverenigingen) te kunnen betekenen. De locatie lijkt zich hier uitstekend voor te lenen, vinden wij.
  Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid om de opdracht tot verlaten van de huidige locatie op te schorten, net zo lang tot er duidelijkheid is over de nieuwe locatie Hanzeweg-Zuid, en de mogelijke kansen voor de Quadvereniging?
  Zo nee, waarom niet? 
 6. De vereniging staat regionaal bekend om het tegengaan van wildcrossen en het strikt naleven van regels. Veiligheid en het voorkomen van overlast vinden zij erg belangrijk, zo geven zij zelf aan. De samenwerking met de directe omgeving gaat in goede harmonie. Is het college niet bezorgd dat als de vereniging op last van de gemeente de huidige locatie moet verlaten en er geen alternatieve locatie is, het wildcrossen juist in de hand wordt gewerkt; met de nodige overlast van dien?
  Zo ja, zie vraag 7.
  Zo nee, waarom niet
 7. Mocht de locatie Hanzeweg-Zuid, na hopelijk nauwkeurig onderzoek, toch niet geschikt blijken voor de Quadvereniging, is het college dan alsnog bereid zich in te zetten voor een (locatie)onderzoek ten behoeve van een alternatieve nieuwe locatie en ook hier tot opschorting van het verlaten van de huidige locatie over te gaan?
  Zo nee, waarom niet?
 8. Wellicht zijn er al gesprekken gaande, dat vinden wij een goede zaak. Wij hopen op een positief resultaat. Mocht dit nog niet het geval zijn, is het college bereid om de gesprekken (weer opnieuw) aan te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen; zodanig dat de vereniging in onze gemeente kan blijven bestaan?


Vriendelijke groeten,  
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 

 

Achtergrond: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/vier-plekken-beeld-voor-quadclub-barneveld-567902 
Lees ook artikelen Barneveldse Krant 22-10-2019 Nieuwe plek voor Flying Bikes en Zorg nu ook voor de quadvereniging