Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen ontwikkeling AgruniekRijnvallei Barneveld-Centrum


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de (mogelijke) uitbreiding van AgruniekRijnvallei in Barneveld.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van publicatie van een aanvraag van een ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation nabij veevoederfabriek AgruniekRijnvallei. In 2001 heeft de voormalige veevoederfabriek van De Heus die in het centrum van Barneveld stond, plaatsgemaakt voor 143 woningen, een supermarkt en een parkeerplaats. Een grote fabriek veranderde in een prachtige locatie om te wonen en te werken. Dit was het resultaat van 9 jaar onderhandelen en bijdragen uit de saneringspot van de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Dit soort ontwikkelingen, die dorpen verfraaien en kansen bieden, juicht Lokaal Belang van harte toe. Het zijn namelijk investeringen in de leefbaarheid. Daarnaast is het ook belangrijk dat ondernemers ruimte krijgen te ondernemen en uit te breiden als dit mogelijk is. Het is van belang dat zij ook aan hun toekomstbestendigheid kunnen werken. Bestaande afspraken moeten daarin gerespecteerd worden. Dat wel binnen de regelgeving, maar het is ook wenselijk dat dit zoveel mogelijk binnen de ontwikkelingsvisie past die een overheid met een gemeente heeft.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van deze aanvraag?
 2. Is deze uitbreiding bedoeld voor de (uitbreiding van de) bedrijfsvoering van AgruniekRijnvallei?
 3. Is er voorafgaande aan de aanvraag contact geweest tussen het bedrijf, het college en de Provincie?
  Zo ja, wat is daar uitgekomen?
 4. Is in de aanvraag ook beschreven hoe het bedrijf om wil gaan met de (extra) uitstoot van fijnstof, stikstof, CO2 en/of andere milieubelastende stoffen, in relatie tot de huidige inzichten en regelgeving ten aanzien van gezondheid? Graag een toelichting.
 5. Wat zijn de bestaande afspraken/beloften met betrekking tot de ontwikkelingen van dit bedrijf?
 6. Lokaal Belang heeft de wens voor een onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van o.a. deze grote veevoederfabriek AgruniekRijnvallei in het centrum van Barneveld. Op deze wijze krijgt het centrum van Barneveld een kwaliteitsimpuls. Bent u bereid om in gesprek met het bedrijf, de provincie te bezien of er een onderzoek mogelijk is dat als doel heeft om een mogelijke verhuizing van dit bedrijf naar een industrieterrein elders in de gemeente mogelijk te maken?
 7. Lokaal Belang begrijpt goed dat een mogelijke verhuizing flink wat kosten met zich mee kan brengen.
  Is het college bereid om, als uit onderzoek blijkt dat een verhuizing ruimtelijk tot de mogelijkheden zou behoren, in samenspraak met het bedrijf en de Provincie te bezien op welke wijze de gemeente en de Provincie, of een ander (Europees) fonds, een reële bijdrage kan leveren aan de verhuizing van dit bedrijf? Wij zien dit als kans voor het bedrijf zelf (het bedrijf kan zonder problemen uitbreiden). Daarnaast is het ook een kans voor het centrum van Barneveld: Het krijgt een kwaliteitsimpuls met kansen voor woningbouw, groen en vooral een schonere, gezondere, een aantrekkelijke leefomgeving.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 november 2020

Bron: officiele bekendmakingen op Overheid.nl
Provincie Gelderland - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation- Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld- OLO 4153239​