Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen Openbaarmaking verslagen herindeling Scherpenzeel-Barneveld


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de openbaarmaking van een tweetal verslagen met betrekking tot de mogelijke herindeling van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Afgelopen dinsdag 6 april behandelden het college en de raad het onderwerp ‘herindeling Scherpenzeel en Barneveld’.

Naar aanleiding van de reacties van het college, of het uitblijven daarvan, op de voor Lokaal Belang essentiële onderwerpen zoals draagvlak, financiële gevolgen voor inwoners, het nieuw te ontwikkelen kernenbeleid, verzoeken wij om openbaarmaking van reeds bestaande stukken.

Rondom de besluiten van GS op 12 en 26 januari, is het volledige dossier van de herindeling Scherpenzeel openbaar geworden en op de website van de gemeente Barneveld geplaatst (https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports). Zo ook het lijvige en belanghebbende rapport van Drs. M.A.J.R Hermans van BMC, dat zowel op 14 november 2019 als op 3 december 2019 in raadsbijeenkomsten met het college en de gemeenteraad (raadsleden en raadscommissieleden) aan de orde is geweest. Van de bijeenkomst van 3 december is een verslag gemaakt wat een belangrijk licht werpt op de huidige situatie. Er zijn hierin kernpunten, algemeen gedeelde opvattingen, zoals bijvoorbeeld in relatie tot het Beleidskader van het ministerie van binnenlandse zaken nadrukkelijk genoemde draagvlak-criterium, geformuleerd. Het gaat ons vooral om de kernpunten 1 t/m 4 in dit verslag, omdat deze punten nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de huidige discussie in de raad.
Wij achten het in het kader van een zorgvuldige meningsvorming en besluitvorming van onze gemeenteraad over dit belangrijke onderwerp, noodzakelijk om dit verslag in de openbaarheid te kunnen bespreken in de raadsvergadering van 21 april aanstaande. Wij achten dit ook noodzakelijk om onze plichten die bij het ambt van raads(commissie)lid horen, naar eer en geweten te kunnen vervullen.
 

  1. Wij vragen u om het verslag van de raadsbijeenkomst op 3 december 2019 per ommegaande openbaar te verklaren en aan het openbare dossier ‘Overzicht Arhi-procedure Barneveld Scherpenzeel’ toe te voegen. Wij zien graag een zo veel mogelijk ‘ongelakt’ verslag waarbij het natuurlijk vanzelfsprekend is dat namen van ambtenaren wel onleesbaar worden gemaakt. Deze openbaarmaking graag per ommegaande, doch uiterlijk vrijdag 16 april, teneinde iedereen de gelegenheid te geven zich op een goede wijze op de raadsvergadering te kunnen voorbereiden. Wij gaan er vanuit dat u daartoe bereid bent?
  2. Openbaar bekend is dat de verslaglegging van deze raadsbijeenkomst op 3 december gebruikt is in een gesprek met de CvdK en de Gedeputeerde op 16 december 2019. “Voorbereiden gesprek met CdK en Gedeputeerde op 16 december, mede op basis van raadsbijeenkomst 3 december.” Bent u het met ons eens dat als raadsleden, raadscommissieleden en college bijeen zijn in een raadsbijeenkomst en de verslaglegging (feitelijke informatie) ook nog gebruikt wordt voor een gesprek met Provinciale bestuurders, deze input niet afgedaan kan worden als ‘een persoonlijke beleidsopvatting’ daarom niet als argument kan dienen om iets niet openbaar te maken of teksten weg te lakken?
  3. Bent u het met ons eens dat omdat het een raadsbijeenkomst betreft, de raad er zelf over zou moeten gaan of het verslag van een dergelijke bijeenkomst al dan niet openbaar zou moeten zijn?


Aangezien het een bestaand document betreft en onze 1e vraag met 1 druk op de knop gerealiseerd kan worden, verzoeken u wij dringend dit uiterlijk morgen, 13 april, in uw collegevergadering te bespreken en erover te besluiten.

Vriendelijke groeten,
M. Pluimers-Foeken Fractievoorzitter, raadslid

Foto: Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma