Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen proces RES


Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de RES (Regionale Energiestrategie). Deze vragen zijn als aanvullende vragen te beschouwen op onze schriftelijke vragen 31 maart jl. en de daarbij horende brief. 
 
In het startdocument RES Foodvalley, vastgesteld door de raad op 9-10-2019, staat dat het concept bod RES Foodvalley voor 1-6-2020 zou worden ingediend bij het Nationaal Programma (NP) RES nadat het aan de raden, de staten en waterschap was voorgelegd. En dat zij dan het besluit nemen om al dan niet “op basis van dit document het vervolgproces en de onderhandelingen met rijk, provincies en andere partijen in te gaan”. I.v.m. corona is door NP RES besloten de planning aan te passen, omdat het democratische en maatschappelijke proces in diverse regio’s onder druk staat, zo lazen wij in het Financieel Dagblad van 10 april jl. Er is dus uitstel mogelijk voor het aanleveren van de concept-RES tot 1-10-2020. 
 
Desondanks heeft het college op 14-4-2020 besloten toestemming te geven om de concept-RES Foodvalley alvast in te dienen bij het Rijk, Planbureau voor de leefomgeving, voor een kwalitatieve beoordeling. U wacht hiermee dus niet op het afschalen van de corona maatregelen die participatie door burgers in fysieke vergaderingen en de besluitvorming door de raad, weer mogelijk maken. Oftewel, een zorgvuldig, transparant en democratisch proces vorm en inhoud geven. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen:  

 1. Er zijn zowel bij Lokaal Belang als bij vele anderen in het land grote zorgen over de democratische legitimering van het RES proces. Dit soort ingrijpende besluiten vereist democratisch draagvlak bij zowel de bevolking als de gemeenteraad. Door gebruik te maken van de mogelijkheid het indienden van de RES uit te stellen tot 1-10-2020 ontstaat er tijd om dit democratische proces vorm te geven en ruimte voor de burgers om hierin te participeren.  
  Waarom maakt u geen gebruik van dat uitstel? Graag een toelichting op uw antwoord.
 2. Waarom heeft u, in strijd met de afspraken in het startdocument RES Foodvalley, toestemming gegeven tot het indienen van de concept RES, terwijl de gemeenteraad van Barneveld – i.v.m. de beperkingen die de corona maatregelen met zich meebrengen - hier nog niet over heeft gedebatteerd en besloten?  
 3. Bent u het met ons eens dat u hiermee de gemeenteraad en de burgers passeert en buitenspel zet?
  Graag een toelichting op uw antwoord.  
 4. Aan het concept RES Foodvalley is het woordje ‘voorlopig’ toegevoegd. Een ‘concept concept’ dus. Maar evengoed gaat PBL (Planbureau voor de Leefomgeving (onderdeel van het Rijk) ) op basis van dit voorlopige concept aan de slag.  
  a. In welke zin verschilt dit ‘voorlopig concept’ RES Foodvalley van de in het startdocument RES Foodvalley bedoelde ‘concept RES’?
  b. Waarom wordt het begrip ‘voorlopig concept’ geïntroduceerd?  
  c. Wat is daarvan de meerwaarde?  
  d. Of is het doel om zo het RES proces door te zetten zonder rekening te hoeven houden met de beperkingen en vertragingen die het democratische proces ervaart door de corona crisis?  
 5. a. Bent u het met ons eens dat een eenmaal ingediend concept, ook al staat daar het woord ‘voorlopig’ bij, niet zonder consequenties is? Immers in dat concept biedt de regio aan een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken en op welke wijze. Belangrijke politieke keuzes dus!  
  b. Hoe geloofwaardig is het als de regio in oktober een heel ander bod doet als uitgangspunt voor het   vervolgproces en verdere onderhandelingen?  
   

Namens de fractie van Lokaal Belang

Met vriendelijke groet,
Gonda Lenters

Barneveld, 21 april 2020