Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen proces rondom windenergie


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom windenergie. 

Zoals bekend heeft de meerderheid van de raad op 30-1-2019 de NRD vastgesteld en daarmee het startsein gegeven voor de ‘Milieueffectrapportage’ (MER) inzake de structuurvisie windenergie. Lokaal Belang heeft hier niet mee ingestemd, omdat zij tegen het plaatsen van windturbines in onze gemeente is. Windturbines in onze gemeente zijn naar onze mening niet nodig, veroorzaken veel overlast (geluid, slagschaduw, landschapsvervuiling, vogel- en insectensterfte) en schaden waarschijnlijk de gezondheid van omwonenden. Een structuurvisie waarin locaties worden aangewezen als geschikt voor windturbines, zal om meerdere redenen ertoe leiden dat, noch de gemeenteraad zelf noch de omwonenden, het plaatsen van windturbines daar zullen kunnen tegenhouden. In het kader van een transparant en proactief bestuur, waarbij participatie met inwoners het adagium van het college is, is het zeker in dit gevoelige proces van groot belang dat het proces voor zowel raad als inwoners transparant is, dat er tijdig wordt gecommuniceerd en dat er alle tijd is zich inhoudelijk te kunnen verdiepen en om eventuele zienswijzen en/of bezwaren in te dienen (Coalitieakkoord 18-22: “Burgerparticipatie (het actief betrekken van inwoners, organisaties en ondernemers) en communicatie krijgen deze bestuursperiode nadrukkelijker aandacht.”)

Volgens de planning in het collegevoorstel d.d. 28-5-2018 zouden de MER en de concept structuurvisie in maart 2019 klaar zijn. Deze planning is in opvolgende besluiten niet gewijzigd. Ook in de maandrapportage staan geen wijzigingen of opmerkingen opgenomen. Aangenomen mag dus worden dat Pondera, ingehuurd voor het uitvoeren van de MER werkzaamheden, klaar is met haar werkzaamheden, de Commissie voor de MER de onderzoeken en de MER heeft getoetst en hier advies aan het college over heeft uitgebracht. Dit MER onderzoek voor de gemeente Barneveld wordt althans op de website van de Commissie voor de MER (www.commissiemer.nl) niet meer vermeld bij de ‘lopende zaken’. In de ‘langetermijnagenda’ (LTA) lezen wij verder dat de MER in maart 2019 zou worden afgerond, maar dat de ontwerp-structuurvisie pas in juli 2019 voor besluitvorming gereed zal komen. Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

 1. Is de MER zelf inderdaad klaar?
  a. Zo ja, wanneer is die gereedgekomen? En, waarom is de MER nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?
  b. Zo nee, waarom zijn wij daar als raad niet van in kennis gesteld? 
   
 2. Heeft het college ook al het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake de MER ontvangen?
  a. Zo ja, wanneer? En, waarom is dat advies nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?
  b. Zo nee, waarom is dit advies op de website van de Commissie voor de MER niet te vinden bij de ‘lopende adviezen’? 
   
 3. Is het college wel of niet nog doende met de redactie van de ontwerp-structuurvisie?
   
 4. Is het college het met ons eens dat de MER en het advies van de Commissie voor de MER zelfstandige documenten zijn en dat deze ook zonder de concept structuurvisie aan de raadsleden ter kennisgeving kunnen worden aangeboden, zodat raadsleden, maar ook inwoners, zich kunnen verdiepen in deze belangrijke materie? 
  a. Zo ja, waarom heeft het college de raad dan niet, in het kader van een actieve informatieplicht en proactief handelen, geïnformeerd?
  b. Zo nee, dan verzoeken wij u ons uit te leggen waarom dat niet zou kunnen.
  c. Is het college het met ons eens dat het niet meteen delen van deze belangrijke documenten, onwenselijk is?  
  d. Is het college bereid deze documenten alsnog per ommegaande te publiceren?

  Gelet op wat er in de ‘langetermijnagenda’ staat vermeld inzake het ter inzage leggen, namelijk in juli 2019, en gelet ook op het feit dat vorig jaar de ‘meedenk’- en informatiebijeenkomsten eveneens in de maand juli werden georganiseerd, hebben wij nog de volgende vraag: 
   
 5. Is het college bereid ervoor te zorgen dat de ontwerp-structuurvisie en de MER of in juni 2019 of in september 2019 (of anderszins buiten een vakantieperiode) ter inzage worden gelegd, zodat alle inwoners de gelegenheid hebben zich goed te verdiepen in de inhoud en tijdig hun reactie in te dienen?
   
 6. Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Gonda Lenters 

27 mei 2019