Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen vergroening Voorthuizen


Geacht college, 

De fractie van Lokaal Belang stelt op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen over het proces en inhoud van de vergroening van Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft met zorg en verbazing kennisgenomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 22 augustus ‘Tijd dringt voor groenplan Voorthuizen'. Terecht maken Plaatselijk Belang Voorthuizen en Ondernemingsvereniging Voorthuizen zich zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van het Groenplan voor een groener Voorthuizen. Een plan waarop Voorthuizen al sinds 2008 (!) wacht; een plan om dit prachtige dorp te vergroenen. Groen, dat bijdraagt aan een prettige, gastvrije uitstraling, bijdraagt aan het welzijn van mensen en goed is in het kader van klimaatbeheersing. Kortom, Lokaal Belang wil dat dit college daadkrachtig investeert in de kwaliteit van de samenleving, zeker in het kader van groen en bomen in het bijzonder. En daarnaast dat het college uitvoer geeft aan dat wat de raad aan dit college opdraagt.    

In november 2018 is de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting is expliciet geld (zowel structureel als incidenteel) beschikbaar gesteld voor ‘het vergroenen van de centra’ waarbij Voorthuizen duidelijk werd benoemd. Daar werd ook gesteld dat het programma voor vergroening in het eerste kwartaal van 2019 gereed moet zijn. Helaas was dat niet het geval wat Lokaal Belang ertoe bracht om bij de behandeling van de Kadernota 19 juni dit jaar, een motie te schrijven. Dit om de vergroening van Voorthuizen prioriteit te geven, het programma uiterlijk september 2019 gereed te hebben en de daadwerkelijke uitvoer uiterlijk voor het einde van 2019 te starten. Deze motie, mede ondertekend door Pro98 en BI, is met een meerderheid aangenomen. De ‘stroperigheid’ in het proces en de vertragingen vindt Lokaal Belang zeer ongewenst.  

Al veel langer maakt Lokaal Belang zich zorgen over het ontbreken van een adequaat groenbeleid. Goed groenbeleid is naast goed onderhoud ook lef willen tonen als het gaat om behoud van bestaande groenstructuren, zoals bomen, en durven te investeren in nieuw groen. Lokaal Belang zal daar in het lopende ‘Bomenplan’ verder inhoud aan geven. 
 

  1. Is het college het met ons eens dat Voorthuizen al veel te lang wacht op vergroening? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoe kan het dat het college zegt de uitvoer ‘medio 2020’ te verwachten? Op basis waarvan?
  3. Hoe kan het zijn dat het college nu al zegt dat, 2 maanden na de aangenomen motie, het nog wel een jaar (nu tot ‘medio 2020’) kan duren? Graag een toelichting.
  4. Hoe kan het zijn dat wij als raad door het college niet actief hiervan in kennis zijn gesteld?  
  5. Hoe kan het zijn dat PB-Voorthuizen en de OVV de kennelijk beloofde terugkoppeling niet hebben gehad?  
  6. Op welke wijze wil het college uitvoering geven aan de genoemde en aangenomen motie?
  7. Lokaal Belang heeft dit college een paar keer horen zeggen dat voorstellen integraal moeten worden opgenomen in iets anders. Op deze wijze lopen goede en concrete plannen onnodig vertraging op. Mogen wij ervan uitgaan dat dit college ‘gewoon’ uitvoer geeft aan de motie en de inhoud ervan niet zal onderbrengen in een omvangrijker integraal plan? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college bereid ons z.s.m. en actief te informeren over de stand van zaken in het proces dat kennelijk anders is dan de motie opgedragen heeft?
  9. Is het college bereid alsnog aan te sturen op de start van de vergroening van Voorthuizen uiterlijk eind 2019? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers,  
Fractievoorzitter, raadslid

content image