Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 14 december 2022

De raadsvergadering van woensdag 14 december stond eigenlijk in de schaduw van de dag ervoor. De raad heeft, op voordracht van een uit haar midden gekozen commissie, een nieuwe burgemeester gekozen die wordt aanbevolen voor benoeming door de Kroon. Het is Dhr. Jacco van der Tak geworden. In allerlei opzichten een atypische kandidaat, maar daardoor juist zo geschikt. Hij is jong, politiek niet verbonden aan één van de grootste fracties uit de raad en niet direct afkomstig uit het politieke of ambtelijke leven. We kijken uit naar zijn komst.

Maar nu naar de raadsvergadering van 14 december. Deze stond ook in het teken van de komst van een nieuwe bestuurder. Mevrouw Jolanda de Heer werd gekozen en vervolgens benoemd tot wethouder in de plaats van Dhr. Hans van Daalen, die burgemeester van Ermelo is geworden. Na alle plichtplegingen, bloemen en mooie woorden kon de raad verder met een viertal agendapunten.

Allereerst de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. In dit stuk worden allerhande specifieke afspraken, verboden en geboden genoteerd die plaatselijk van toepassing zijn. Er was van tevoren nogal wat aan te merken op de conceptteksten, zodat er veel wijzigingen voorgesteld zouden gaan worden. Om te veel verwarring te voorkomen werd het punt van de agenda gehaald en doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Eén ding kon geen uitstel verdragen met het oog op de naderende jaarwisseling, de klaphamer. Dit apparaat waarmee je enorme knallen kunt produceren maar die ook levensgevaarlijk is, is een doorn in het oog van de Christen Unie. Zij stelden dan ook voor per amendement (een dwingende wijziging) om dit apparaat per direct te verbieden. SGP en Lokaal Belang waren het hier hardgrondig mee eens zodat zij mede-indieners waren. Het navolgende debat ging erover of het probleem wel zodanig groot is dat hier een verbod gerechtvaardigd is. Uiteindelijk haalde dit amendement het en kun je vanaf vandaag niet meer ongestraft met je klaphamer in de weer, in ieder geval niet in de gemeente Barneveld.

Het volgende agendapunt betrof de verhoging van de huizenprijs waarbij je een starterslening zou kunnen krijgen. Die stond op € 300.000 en moest volgens het college verhoogd worden naar € 350.000. SGP vond, middels een amendement, dat dit ook best de NHG-grens (ongeveer € 400.000) mocht worden. Onder andere omdat je hiermee de startende eigen inwoners van de gemeente een voorspong geeft op potentiële kopers van buitenaf, temeer daar het de gemeente niets kost en het risico nul is. Alle partijen waren het daar mee eens op één na. De Christen Unie. Klaar dus, zou je zeggen. Maar er stond niet al te veel op het programma dus werd er even vrolijk een half uur gediscussieerd over dit onderwerp, met als uitkomst…. dat het amendement werd aangenomen.

Toen over naar het bestemmingsplan Buurtweg II. Hierbij waren drie onderwerpen die de aandacht vroegen. De communicatie met de indieners van een zienswijze, de goothoogte van bepaalde nieuwe woningen en de groencompensatie. Even het rijtje af. Er was laat en summier gecommuniceerd met de indieners van een zienswijze (zij die bezwaar hebben tegen (delen van) het plan). Lokaal Belang kreeg in de commissie al de toezegging dat er nieuwe regels zouden worden gemaakt over hoe dit in de toekomst beter zou moeten. Deze avond scherpten zij de vraag aan en kregen ook de toezegging van de wethouder dat deze regels in het eerste kwartaal van 2023 in de raad besproken gaan worden. Vervolgens, de goothoogte van het nieuw te bouwen huis het dichtste bij de al bestaande huizen krijgt een erg hoge nok, ruim 11 meter is toegestaan. Dit tot verdriet van de dichtstbijzijnde buurman. Christen Unie diende een amendement in om dit te matigen naar zo’n 9 meter. Lokaal Belang was het hier mee eens en tekende mee. Andere partijen vonden dit te veel willekeur en steunden het amendement niet waardoor het werd verworpen. Daarna, de groencompensatie voor het groen wat verloren gaat in de nieuw te bouwen wijk, moest ergens in Gelderland plaats gaan vinden, volgens de provincie. Onacceptabel, zei Lokaal Belang. Als het in Voorthuizen verdwijnt moet het in Voorthuizen terugkomen. Een motie (een belangrijke aanbeveling) met deze strekking werd ingediend, Christen Unie tekende mee. Toen de wethouder aangaf zelf ook wel op deze koers te zitten besloten beide partijen dat dat voldoende was en trokken zij de motie in.

Als laatste punt om over te debatteren volgde een motie vreemd aan de agenda over het speelruimtebeleid. Deze motie werd ingediend n.a.v. een eerder besproken memo waarin de verdeling van een restantbedrag van 180.000 euro voor aanpak van een aantal speelplekken werd geregeld. Over de inzet van dit budget waren veel kritische vragen. De indieners van de motie wilden een aanvullend plan (in de vorm van een raadsvoorstel) om zo tegemoet te komen aan toezeggingen en beloften die er nog zouden liggen. De motie haalde het niet. De wethouder beloofde wel de raad op de hoogte te brengen van de voortgang op alle openstaande toezeggingen.

In de derde helft werd onder het genot van een bitterbal en een vlammetje Jolanda de Heer van harte gefeliciteerd met haar benoeming.
De volgende raadsvergadering is woensdag 8 februari. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.