Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 17 april 2024

De ‘piepers’ stonden woensdag vroeg op tafel bij de dames en heren raadsleden, om zeven uur ’s avonds klonk immers al de gong voor de start van de vergadering. De grote hoeveelheid onderwerpen had de agendacommissie doen besluiten dat er beter vroeg begonnen dan laat geëindigd kon worden.  

Bij de vaststelling van de agenda werd er vervolgens nog een éxtra poging gedaan de avond niet uit te laten lopen. Allereerst trok ChristenUnie haar agendering van de aanbesteding voor Huishoudelijk Restafval in, vervolgens liet het college weten dat Bestemmingsplan Wolweg VI (Rijkszaadeest), nog wat extra tijd behoefde. De raad stemde in met het direct door leiden naar de besluitvorming van het eerste en het van de agenda afhalen van het tweede punt.

Het eerste programmapunt betrof de toelating en beëdiging van John van Ginkel als tijdelijk raadslid namens de SGP. Over deze normaal blijde gebeurtenis hing de inktzwarte schaduw van het overlijden van Johns zoontje van nog geen twee weken geleden. Na de beëdiging kon SGP de vergadering in in volledige bezetting. Dat kon niet gezegd worden van CDA, Pro’98 en VVD. Allen hadden vanwege ziekte een afwezige, waardoor VVD in het geheel niet vertegenwoordigd was. Dit alles zou later op de avond nog een grote rol gaan spelen.

SDVB was vervolgens aan de beurt. Het belangrijkste bij dit onderwerp was misschien wel het deel wat helemaal geen onderdeel uitmaakte van het voorstel, namelijk de fietsoversteek. Er was in de afgelopen tijd al veelvuldig gesproken over deze kruising van fietsers en auto’s. Wie gaat er voor. Tot nu toe fietsers.  Maar het college had veel (theoretische) argumenten waarom dit na de grootschalige aanpassingen zou moeten veranderen. De raad vroeg in een vorige raadsvergadering via een motie hier nog eens over na te denken. In de commissievergadering meldde de wethouder dit gedaan te hebben, met als uitkomst dat ze bij haar standpunt zou blijven. Dat was niet helemaal wat de raad bedoelde met heroverwegen, zo bleek toen. Hierop volgend is er blijkbaar nogmaals ‘overwogen’, nu met als uitkomst dat de voorrangssituatie wel blijft zoals hij was. Raad blij, SDVB blij. Dit alles terwijl het verkeersbesluit geen onderdeel van dit plan uitmaakt, maar goed.

Het Toetsingskader Landelijk Gebied vervolgens. Waar mag een stoppende boer op rekenen en hoe zorgen we ervoor dat hij een doorgaande boer niet in de weg zit? En dat alles voor één jaar, want daarna gaan we via de omgevingsvisie regelen hoe de gemeente, en dus ook he buitengebied, wordt ingericht. Er was een goede aanzet gegeven door het college, en dat gevoegd bij het feit dat het besluit voor een periode van één jaar gold, haalde de scherpste kantjes wel uit de discussie. Wel was het goed dat Lokaal Belanger Ingrid Lether nog even uitlegde wat het verschil was tussen het overgangsgebied (gemeentelijke term voor niet tot één van de vier hoofdgebieden behorende plekken) en een overgangszone (Provinciale term voor de plekken die grenzen aan Natura 2000 gebieden). Het bleek dat hier toch wel de nodige onduidelijkheid over bestond. Uiteindelijk werd het voorliggende voorstel aangenomen.

In een paar alinea’s hierboven heb ik verteld dat de zetelverdeling, en dan met name de door ziekte veranderde situatie hierbij, van invloed zou gaan worden. Nou, hier komt hij aan. Er lag een plan voor om aan de Postweg in De Glind een groepshuisvesting voor arbeidsmigranten te situeren. Buitengebied, dus maximaal 15 bewoners, zo schrijft het kader voor. Maar dat was niet rendabel te maken. Mag het dan voor één keer in procedure genomen worden, als pilot, opgerekt naar 75? Zo was de vraag vorig jaar. Daarop was het antwoord ja, zonder locatie, zonder naam van de initiatiefnemer. Nu werd het plan verder gebracht, maar dan met alle gegevens daarbij. Daar werd het niet makkelijker van. Opeens waren er ook buren met een mening. Opeens was er een initiatiefnemer met een kennisachterstand over regelgeving rondom zijn vak. En opeens waren er geen voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt enzovoorts. Uit de bijdragen van de twee grootste partijen bleek SGP een (voorzichtig) voorstander en Lokaal Belang een duidelijk tegenstander. Daarmee waren de meeste zetels in twee kampen verdeeld. Wat gaat ChristenUnie doen, was een belangrijke vraag. Het antwoord was dat ChristenUnie een amendement schreef met extra voorwaarden, waaronder zij tot een ja zouden kunnen komen. Dat amendement kreeg ook steun van SGP, maar niet van de andere partijen. Snelle telling leerde 15 voor – 15 tegen. Staking der stemmen, en daarom doorschuiven naar de volgende keer. Zijn de zieken dan weer terug en wat betekent dat voor de stemverhouding? 29 mei eind van de avond weten we meer.         

De volgende raadsvergadering is woensdag 29 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.