Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 26 april 2023

Koningsnacht heeft in den lande vele verschijningsvormen. In Barneveld kan dat zomaar een raadsvergadering betekenen, zo bleek. De raadsleden zaten vol goede moed achter de oranje soezen geposteerd toen Burgemeester van der Tak de vergadering opende.

Bij het vaststellen van de agenda vroeg de VVD het agendapunt “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid” van de agenda te halen omdat zij het niet rijp voor besluitvorming achtten. Dit zagen, op de fractie van Burger Initiatief na, de andere fracties anders. Vervolgens verzocht de SGP om na afloop van de vergadering gezamenlijk het Wilhelmus te zingen. Hierop was geen bezwaar vanuit de raad.

Om het eerste punt op de agenda, pilot onderzoek arbeidsmigrantenhuisvesting, te begrijpen is het belangrijk om wat achtergrondinformatie te hebben. In het verleden zijn er zeer strakke kaders gesteld waarbinnen het mogelijk is om een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten te krijgen. Zo streng, dat er ongeveer niets mogelijk bleek, met als gevolg dat de huisvesting veelal plaats vindt in huizen in de centra van de verschillende dorpen. De wethouder vroeg om eens een onderzoek te mogen doen naar twee ideeën die niet binnen de gestelde kaders passen en dus eigenlijk bij voorbaat zouden moeten worden geweigerd. Hoewel CU vergeefs trachtte middels een amendement, een dwingende wijziging van het voorstel, het buitengebied tot een “no go area” te maken voor wat betreft dit plan, gingen de partijen akkoord met de pilot. Heel duidelijk is gesteld dat het gaat om een onderzoek of er buiten de kaders goede mogelijkheden zijn. Er vindt in de praktijk geen enkel initiatief plaats zonder dat de raad hierover heeft beslist.

Hierna de “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid”. Het functieveranderingsbeleid ziet erop dat van de vierkante meters van afgebroken agrarische gebouwen elders in het buitengebied 70% mag worden herbouwd. Dit heeft in het verleden erg goed gewerkt. Doordat er een levendige handel in zogenaamde sloopmeters binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt heeft bijvoorbeeld een oude schuur van een agrarisch bedrijf veel waarde. De betreffende agrariër kan zijn schuur beter slopen en de vierkante meters verkopen dan dat hij de boel laat verpauperen. Geen oude leegstaande schuren in het buitengebied dus en door de 100% naar 70% regel een afname van bebouwing. Iedereen blij, zou je zeggen. Behalve de Raad van State, zo bleek. Zij stelden onlangs dat de regels niet werden toegepast zoals ze zijn opgeschreven. De gemeentelijke juridische dienst heeft de regels herschreven, vervolgens vond er een externe juridische toets plaats en daarmee zou het allemaal “Raad van State proof” moeten zijn. VVD vertrouwde het nog niet zo, echt duidelijk waarom niet werd dit niet bij de andere fracties. Daarom werd de voorgestelde aanpassing aangenomen.

De bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley volgde. Een mooi document met prachtige gezamenlijke doelen van de diverse gemeenten waar het aankomt op bereikbaarheid. Prachtig hoor, zo stelde Marleen Blankenburgh van Lokaal Belang. Maar als het rijk vervolgens via de woondeal een afspraak met de regio maakt voor de bouw van duizenden huizen en enkele weken later zegt dat het knooppunt A1-A30 nog lang niet aan de beurt is voor een oplossing, dan ontbreekt er wel iets fundamenteels aan dit stuk. Zij diende daarom een motie (een belangrijke aanbeveling) in die vroeg om een krachtige lobby om het rijk op dit punt toch echt op andere gedachten te brengen. Deze motie werd medegetekend door CU, SGP en CDA en verder unaniem gesteund door de overige fracties. Hetzelfde resultaat kon Blankenburgh bijschrijven over haar amendement (ook deze samen ingediend met CDA, CU en SGP) dat oproept tot betaalbaar openbaar vervoer en een verbetering (en zeker geen verschraling) van het ov in de kleine kernen. VVD wist, met zeer geringe inspanning, ook een motie te schrijven die het niet haalde. Deze motie leek wel erg op de motie van Blankenburgh met wat verdere strekking.

Als laatste werd een Integrale aanpak Middelengebruik besproken. Er is veel beleid op het gebied van repressie (het is al gebeurd en dan gaan we acteren), de voorliggende aanpak is vooral gericht op voorkomen. Mona Tamaëla van Lokaal Belang vertelde in haar “Maidenspeech” dat er bij haar thuis geen ruimte was voor grappen en grollen met drugs en alcohol. Moeder Tamaëla was van de strakke lijn. Waar zij vóóraf duidelijk was over de regels, wilde de VVD meer controle en handhaving achteraf in het plan zien. Zij dienden hiervoor een motie in. Gewoon voor de bühne, zo stelde Pro98. CU gaf aan dat er al erg veel repressief beleid is in de gemeente op dit punt, meer dan elders. Als CU dit zegt, met 40% politiemannen in haar fractie, zullen we dit toch moeten geloven. Al stelde Henk Wiesenekker duidelijk dat hij deze avond als raadslid en niet als politieman aanwezig was. Het voorstel werd aangenomen, de VVD-motie werd niet in stemming gebracht maar aangehouden.

Toen na de vergadering de mannenbroeders van de SGP het tempo bepaalden van het gezongen Wilhelmus werd een korte vergadering toch nog opgerekt tot half elf.

De volgende raadsvergadering is woensdag 31 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.