Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 28 juni 2023

Twee keer per jaar is er een raadsvergadering met een bijzonder karakter; in het voorjaar is dat de vergadering voor de Kadernota, in het najaar is dat de begrotingsvergadering. Bij de kadernota presenteert het college een stuk waarin zij een raamwerk maakt waarbinnen zij hun plannen willen gaan uitvoeren. Het is bij deze vergadering voor raadsfracties (partijen) mogelijk extra kaders mee te geven of voorgestelde kaders bij te sturen. Bij de begrotingsvergadering volgt er dan een financiële uitwerking van de gestelde kaders. Op 28 juni stond de Kadernota op de rol.

Vanuit de oppositie was de kritiek niet mals over het onderliggende stuk. Er staan helemaal geen kaders in, er is geen toekomstvisie en het leest ook nog eens slecht, waren de meest gehoorde klachten. Valt wel mee hoor, zeiden de coalitiepartijen in koor. Er wordt duidelijk voorgesorteerd op de toekomst en we zijn ontzettend blij met het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Eindelijk, en voor het eerst, zet een college eens op een rij wat er de komende jaren aan plannen liggen en wat die gaan kosten. Zie hier de tegenstelling tussen de beide groepen in de raad. En hoe hard er ook geroepen werd “we moeten het samen doen”, deze tegenstelling bleef de avond domineren.

De wethouder financiën sprak de kaderloosheid tegen: “Mijn kader is dat ik eerst alles wil doen wat in de afgelopen jaren is blijven liggen. We hebben een stuwmeer aan aangenomen plannen  die nog niet uitgevoerd zijn vanwege onder andere capaciteitstekort of andere onvoorziene omstandigheden. Dus oud voor nieuw.” “Bovendien”, zo stelde van den Born van Lokaal Belang, “staat het elke partij vrij om in te brengen wat zij wil betreffende deze Kadernota. Vervolgens gaan we wel stemmen of we het een goed idee vinden.” Dat gebeurde, ruim dertig moties (een belangrijke aanbeveling) passeerden deze avond de revue.

Lokaal Belang haalde de diep gekoesterde wens van afschaffing van de hondenbelasting nog maar eens van stal (standpunt: Hondenbelasting is oneerlijk want er is ook geen kattenbelasting of paardenbelasting, bovendien is er geen relatie tussen de inkomsten en uitgaven aan honden). Uiteindelijk spitste de discussie zich toe tot de vraag of hondenpoep viezer is dan kattenkak. En dat nog voor het avonddiner… De motie werd aangehouden tot er meer bekend is over financiële gevolgen van afschaffing. Zo was er nog een rijtje niet aangenomen moties. Meest opvallende (of eigenlijk op één na meest opvallend, waarover verderop meer) was de motie voor oproep tot collegesteun voor een sporthal in Kootwijkerbroek. SGP en Lokaal Belang waren niet erg te spreken over de antwoorden van insprekers, in de voorafgaande week, op de vraag of Kootwijkerbroek zelf ook nog plannen had om het gat van zo’n drieënhalf miljoen te helpen dichten. Het waren dan ook deze twee partijen die tegen de motie stemden, waarmee deze verworpen werd.

Wel werd een motie aangenomen om de overlast van houtstook tijdens een RIVM stookalert te bestrijden. Pro’98, Lokaal Belang, Christen Unie en SGP dienden de motie in. Hiermee was de motie eigenlijk al binnen, uiteindelijk vond alleen VVD het geen goed idee hier regels voor op te stellen. Op voorspraak van Lokaal Belang, Christen Unie en SGP gaat er ook strenger gekeken worden naar het verkeer in het winkelgebied van Barneveld. Er is een verbod, maar (elektrische) fietsen, scooters en bezorgbusjes lappen dit verbod geregeld aan hun laars. Optreden hier tegen, zo stelde de motie. Verder kan er, dankzij moties,  straks ook compost opgehaald worden in de andere dorpen, mag je zonnepanelen in je achtertuin leggen, komen er knarrenhofjes, gaat de giftendrempel voor bijstandsgerechtigden omhoog en volgt er dit jaar ook een impuls armoedebeleid.

Omdat er in de afgelopen weken alarmerende berichten over de onbetaalbaarheid van diverse plannen vanaf Raadhuisplein 2 richting de inwoners van Barneveld werden uitgestort, moest Wethouder Financiën hier toch wat duiding aan geven. Er is geen reden tot paniek, zo sprak hij, maar we moeten er wel rekening mee houden dat niet alles wat we ons voor hebben genomen ook daadwerkelijk kan. Dit blijkt uit het eerder genoemde MIP. Nu we alles op een rijtje hebben, blijkt dat we als raad en college erg goed zijn in het maken van goede plannen, de financiële haalbaarheid is hier wat bij op de achtergrond geraakt. In dit kader diende Lokaal Belang samen met Christen Unie een motie in die vroeg aan het college om eens een scenario te maken waarin we niet in 2040 op 85.000 inwoners uitkomen, maar in 2050. Gaat dat financieel veel lucht geven? Is dat op andere vlakken beter of slechter? De motie werd aangenomen door steun van SGP, de oppositiepartijen zagen niets in dit uitzoekwerk.

De meest opvallende motie werd als laatste ingediend. De voltallige oppositie vond de kadernota zodanig onduidelijk in keuzes dat zij deze wenste af te keuren. De coalitiepartijen konden hier niet in meegaan zodat deze motie werd verworpen en de Kadernota dus aangenomen.

Rond half zeven was er nieuwe haring met uitjes gepresenteerd, als dessert was er bosbessenijs. Gelukkig zat bovengenoemde discussies tussen deze twee gerechten in, zodat er tijd genoeg was om beide smaken niet te laten mengen.


De volgende raadsvergadering is woensdag 5 juli. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.