Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 3 november 2022

Als gevolg van een overvolle agenda moesten de dames en heren raadsleden donderdag 3 november al om 19.00 uur op appèl verschijnen. Er werd druk gediscussieerd, gedebatteerd en uiteindelijk gestemd over een tiental onderwerpen. In dit stukje informeren we je over de belangrijkste (dit is arbitrair) onderwerpen en besluiten.

De tweede doelgroepenverordening: In dit stuk informeerde het college de raad dat de grens van de goedkoopste huizen (sociale koop) was opgehoogd van € 230.000 naar € 260.000. Onontkoombaar zei de wethouder. Enkele partijen vonden dat de bevoegdheid tot het ophogen van de grens terug bij de raad moest komen. Zo zouden de bouwers een extra drempel ervaren om naar het raadhuisplein te komen bij een volgend verzoek om verhoging van de grens. Dit amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) werd niet aangenomen. Lokaal Belang haalde een ander punt naar voren: Als de ondergrens € 260.000 is, dan betekent dat niet dat alle huizen tenminste € 260.000 móeten kosten. Dat mag ook gerust minder zijn. De wethouder zegde toe (dat betekent dat hij het moet doen) dat hij in zijn gereedschapskoffer zou kijken of hij de juiste middelen heeft om dit te gaan realiseren. Zo niet dan kunnen we daar in het voorjaar bij de nieuwe woonvisie maatregelen toe nemen.

Ontmoetingscentrum Bronveld en Hulp aan Elkaar: Een prachtig nieuw gebouw in de wijk Oldenbarneveld. Er wordt al lang over gesproken. Sinds de raadsvergadering staan alle seinen op groen: de raad heeft ingestemd met de nieuwbouw en krediet beschikbaar gesteld..Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de bouw. Maar dit niet nadat de motie (een belangrijke aanbeveling)  van de VVD om te onderzoeken of er een heus Cruyffcourt kan komen, was aangenomen. Daarnaast was er nog een semantische discussie over het woord sober. Enkele partijen vielen namelijk over de tekst dat de ruimte voor de Barneveldse voedselbank “sober en doelmatig” moet zijn. Dit zou gebruikers en vrijwilligers stigmatiseren. Dat was dan weer een woord waar de wethouder over viel. Na over en weer elkaar met de Dikke van Dale om de oren te hebben geslagen (gelukkig figuurlijk) bleek bij stemming dat de meerderheid van de raad de werkelijke verschijningsvorm van het gebouw belangrijker te vinden dan de gekozen woorden.

Herstel gemeentelijk deel van het pastorie- en Sparrenbos in Voorthuizen: Er is al veel gepraat over dit stukje Voorthuizen. Deze keer ging het over de aanleg van een parkachtig stukje bos wat nu nog een bosje is met veel sparren waar de letterzetter (dat is een kever met een grote bek) behoorlijk heeft huisgehouden. Er is veel geld voor vrijgemaakt, teveel volgens sommige fracties (de partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn). Ander spannend punt voor veel raadsleden was het participatieproces. Participatie kan op meerdere manieren plaatsvinden, daarvoor hebben we de participatie ladder. Hoe hoger een plan op de ladder staat hoe meer de inwoners te zeggen hebben. Dit plan staat op de hoogste trede van de participatieladder. Gevolg is dat de raad het budget vrijgeeft en vervolgens pas bij de opening weer komt kijken hoe het geworden is. Dat vinden sommige dames en heren, zoals gezegd, best een beetje spannend. Een deel van de participatie wordt zelfs vormgegeven door kinderen, we zijn vooral reuze benieuwd.

Beheerplan wegen: In de afgelopen jaren is er eigenlijk te weinig geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud en vervanging van de wegen. Onafhankelijk onderzoek gaf vorig jaar de wegen in Barneveld het cijfer 4,3. Het college kwam met een voorstel waarbij er met een stevige kapitaalinjectie naar een voldoende moet worden gewerkt. Barneveld is een behoorlijk uitgestrekte gemeente waardoor er ook veel wegen zijn. dat maakt het dus niet eenvoudig. Daarnaast is er maar beperkt capaciteit in materialen en personeel. Al met al dus een behoorlijke klus. De wethouder kreeg groenlicht van de raad om met de plannen aan de gang te gaan. Sta je de komende tijd te wachten bij een halve afsluiting of rijd je weer eens een omleidingsroute, dan weet je nu hoe dat komt. We willen van een 4,3 naar tenminste een 6!

Voor Lokaal Belang zaten er in deze vergadering nog twee heuglijke feiten: Nadeche van Veen en Stefan Velt spraken hun maidenspeeches (eerste bijdrage in de raadsvergadering). Nadeche liet duidelijk horen dat zij al van jongs af aan weet dat iedereen er toe doet. Stefan wist al sinds zijn studietijd dat hij ooit zo’n maidenspeech zou gaan houden omdat hij impact op de levens van mensen wil hebben en dat kan als raadslid. Kijk, daar kunnen we de dag weer mee in. We gaan nog veel horen van die twee!   


Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kun je deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

content image
content image