Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de Raad" - 9 november 2023

En daar was hij dan, na veel politiek gekrakeel in de afgelopen weken over boeren, gronden, arbeidsmigranten en een grote Voorthuizense hal. De begrotingsvergadering voor het jaar 2024. De Hoogmis voor de dames en heren raadsleden. De langste vergadering van het jaar, hoewel dit misschien best aan een paar inwoners voorbij is gegaan.

Maar goed, het mag niet onderschat worden. In de begrotingsvergadering presenteert het college de ontwerpbegroting voor komend jaar. In de kadernota van het afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad de kaders meegegeven waarbinnen zij de begroting graag ziet opgesteld. Tel daarbij het feit dat geld en capaciteit niet onuitputtelijk zijn en je hebt het dilemma waartussen het college moet opereren.

Met name het woord capaciteit was een even magisch als verguisd woord geworden in de afgelopen tijd. In het verleden werd de begroting geheel vanuit een financieel perspectief geschreven. Met andere woorden, als het geld er is dan kun je het project opnemen in je begroting. Aan het einde van elk jaar bleek dan dat er een grote hoeveelheid plannen niet tot uitvoer was gekomen. Oorzaak: We zijn er niet aan toegekomen. Het werk was dus niet gedaan en het geld lag nog op de plank. Daarom is er vanaf vorig jaar gesteld dat capaciteit (lukt de uitvoering ook qua menskracht) een even belangrijke factor wordt als financieel (kunnen we het betalen).

Er was al eens uitgerekend dat er voor 14 miljoen euro kan worden geïnvesteerd in de samenleving, dit naast diverse investeringen die sowieso plaatsvinden. Van deze 14 miljoen is de financieringslast (rente + afschrijving) over lange tijd op te brengen. Vandaar het investeringsplafond van 14 miljoen. En daar ontstond de crux in de aanloop van deze vergadering. Er is financiële ruimte voor investeringen van 14 miljoen, maar er is onvoldoende capaciteit. Namelijk maar voor 8 miljoen. Een motie van Lokaal Belang en CDA riep op om toch vooral heel hard aan de gang te gaan met oplossingen voor het capaciteitstekort. De motie werd aangenomen.

En wat gebeurt er dan zo verder nog op deze vergadering. Allereerst wordt er gegeten. In het bedrijfsrestaurant, ja daar. Maar ook in de vergaderzaal, hier betreft het dan gevulde koeken. Geschonken door de burgervader vanwege zijn onlangs gepasseerde geboortedatum. Verder wordt er erg veel gespeecht. Iedere fractie 10 minuten, bij zeven fracties ben je dan het uur al voorbij. Tijdens die speeches interrumperen andere fracties, soms om verduidelijking te krijgen soms om het tegenovergestelde te laten ontstaan. Het college gaat vervolgens in op wat zij in de zeven speeches aan vragen gehoord heeft. En vervolgens worden er een hele rij moties en amendementen, dwingende wijzigingen, voorgesteld om zo de ontwerpbegroting van het college een stuk van de raad te maken. Uiteindelijk lukte dat, op 2 stemmen na was iedereen zodanig tevreden dat de begroting werd goedgekeurd.

Bij die moties en amendementen zitten altijd leuke ideeën en goede wijzigingen. Als ik dit zo schrijf zou u wellicht kunnen concluderen dat er ook slechte ideeën en slechte wijzigingen worden geopperd, dat heeft u dan goed geconcludeerd. Maar ik beperk mij tot enkele leuke en goede zaken. Zo vond Pro’98 dat het potje “Tussen de wal en ’t schip” best iets breder ingezet zou kunnen worden dan alleen bij re-integratie. Goed idee, aangenomen. De SGP wilde wel erg graag dat er alvast naar goede alternatieve routes gekeken wordt nu er enkele belangrijke Barneveldse verkeersaders op de schop gaan. Goed idee, aangenomen. ChristenUnie zou wel graag vrijstelling willen van de OZB voor kerkelijke gebouwen, die geen kerk zijn. Goed idee, aangenomen.

Een extra vermelding verdient de motie van Burger Initiatief om de raad vroegtijdig te informeren over nieuw te stellen beleidskaders, en nog zo wat daar omheen. Unaniem aangenomen. Na afloop van de vergadering glom Judith van den Wildenberg van oor tot oor. Naast de maaltijd voorafgaand aan de vergadering en de gevulde koek tijdens de vergadering sloeg zij ook de bitterbal na afloop niet af.

De volgende raadsvergadering is woensdag 13 december. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.