Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 9 november 2022

Op donderdag 9 november stond de jaarlijkse begrotingsvergadering op het programma. Het college bracht enkele weken geleden haar begroting voor 2023 uit. Conceptbegroting moet je dan eigenlijk zeggen want in de begrotingsvergadering kunnen de diverse fracties door middel van moties (een belangrijke aanbeveling) en amendementen (een dwingende wijziging) verandering aanbrengen. Dat de partijen hier wel zin in hadden mag blijken uit de 34 moties en amendementen die uiteindelijk behandeld werden.

De conceptbegroting laat een beeld zien van een gemeente waar ambitieus gewerkt wordt aan groei. Wegen krijgen speciale aandacht, die moeten namelijk veel beter worden dan ze nu zijn. Er zijn forse meevallers door extra geld uit Den Haag. Een belangrijk deel hiervan (€ 2,1 miljoen) is apart gezet voor armoedebestrijding. In de bijdragen van diverse fractievoorzitters van met name de oppositie klonk bezorgdheid omdat zij wel veel leningen zagen ontstaan maar het ontbrak aan aflossing. Een nare erfenis voor onze kinderen, zo dachten zij. Dat deze veronderstelling berust op een misverstand, probeerde Wethouder Oosterwijk van Financiën uit te leggen. De leningen worden wel degelijk volledig afgelost, geheel volgens de levensduur van de onderliggende investering. Afdeling treasury maakt echter strategische keuzes wat en op welk moment precies wordt afgelost. Niets nieuws onder de zon, zo gaat het al decennia.

Over naar enkele moties en amendementen. Wat het laatste betreft, dat kan snel. Geen van de ingediende amendementen wisten een meerderheid te behalen en werden dus allen verworpen. De moties dan maar: Er komt een Barneveld-pas, een pas waarbij minima diverse kortingen krijgt om mee te doen met activiteiten in de samenleving, ingediend door Pro98, CDA en CU. SGP, Pro98 en CU dienden een motie in om de open monumentendag op zaterdag te promoten. Deze motie haalde het. Toen VVD hier een moties naast zette om ook de open monumentendag op zondag te promoten konden SGP, CU en CDA hier niet in meegaan zodat deze motie verworpen werd.

Lokaal Belang, SGP en CU dienden een motie in om de plaatsing van een (mono)mestvergister in Barneveld te onderzoeken. Dit voorstel haalde het, zodat er in de toekomst wellicht groen gas uit Barneveldse mest kan worden gewonnen. Ondanks een hartstochtelijk pleidooi van de fractievoorzitters van Lokaal Belang, Pro98 en CU zat een verbod op houtstook ten tijde van een negatief stookadvies er niet in. Wat wel lukte was een motie om met Voorthuizen te gaan overleggen om daar een skatebaan te plaatsen. Op initiatief van Lokaal Belang en met medepleitbezorgers CU, CDA en Pro98 wist dit voorstel een ruime meerderheid te halen.

Een ander initiatief van Lokaal Belang, het beschermen van de graven van KNIL-militairen, werd door de voltallige raad ondersteund. Indiener Mona Tamaëla dacht even terug aan haar opa die ooit een aparte plek voor de Molukse gemeenschap wist te realiseren op de Barneveldse begraafplaats. Nu, door de aangenomen motie, mogen de KNIL graven niet meer geruimd worden. Het college gaat in gesprek met de organisatie Urban Chess om te kijken of er schaaktafels in Barneveld kunnen komen, dit op initiatief van Lokaal Belang en VVD. Lokaal Belang stond ook aan de wieg van de motie om te kijken of defensie een rol kan spelen bij de ambulancezorg, met name in de hoek Stroe, Garderen en Kootwijk. Samen met CU en SGP merkten zij op dat de voorgeschreven aanrijtijd te vaak wordt overgeschreden in deze dorpen. Dorpen waar een kazerne in de buurt is, misschien is één en één wel twee.

CU nam het initiatief om het diplomazwemmen betaalbaar te houden voor alle beurzen. Lokaal Belang, SGP, CDA en Pro98 waren het hier hartgrondig mee eens en tekenden mee met deze motie. Dezelfde partijen, met toevoeging van BI, droegen het college op de gemeentelijke correspondentie in heldere taal te schrijven. Bijzondere aandacht dient hierbij te zijn voor laaggeletterden en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. 

Na een avond vol wijzigingen en nieuwe ideeën volgde er nog een moment van afscheid. Wethouder Hans van Daalen wordt per 1 december burgemeester in Ermelo. Zoals hij zelf zei in zijn speech, had hij dit ambt graag gecombineerd met zijn wethouderschap in Barneveld, maar dat is bij wet verboden. Dat dit een grap was, was duidelijk. Hans heeft Barneveld 12½ jaar met volle overgave gediend, en dat was meer dan een dagtaak. Als waardering ontving hij de zilveren speld van de gemeente.     


Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kun je deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.