Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Verdrietig en terneergeslagen; meerderheid raad stemt voor sloop cultuur/natuur-historisch hart Voorthuizen; Het Pastoriebos

Pastoriebos 6 oktober 2021

1e termijn
Voorzitter, dank u wel.
Veel in het leven is een kéuze; een vrije keuze. Wij als raad maken die keuze voor de samenleving, voor alle dorpen en alle mensen. Welke keuzes maken wij? Wat gaan wij daadwérkelijk doen met de maatschappelijke opdracht die wij hebben om zorgvuldig met onze omgeving en de aarde om te gaan en deze te beschermen? Want wat zijn mooie woorden waard als wij er in de dagelijkse praktijk niet naar handelen?
Twee aspecten voorzitter:

Ten eerste
...willen wij de partijen met klem oproepen dit BP af te stemmen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit plan überhaupt voorligt. Doe dit Voorthuizen niet aan.

a.     Voorbij gaan aan regels en uitgangspunten
-Het gaat in tegen de geldende regels om onze openbare ruimte in te richten: “Realisatie van 25 appartementen en een pastorie is niet toegestaan.” (toelichting blz. 6/7) Omdat het niet uitkomt, wordt ontheffing of wijziging aangevraagd. Waar is het respect voor die beschermingsregels op natuur en cultuur te beschermen?
-Het is heel bijzonder dat het college niet inhoudelijk ingaat op verzoek van de Erfgoedverenigingen tot aanwijzing van een monument op het hele gebied. Dat is buiten de belofte van het college (21-9-2011> zie onder voor toelichting). Waarom die keuze?

b.     Gebrek aan visie op de inrichting van de omgeving
Als tegenwerping op al die bezwaren van inwoners dat het niet in lijn is met het groenstructuurplan, de dorpsvisie of centrumvisie VHZ, brengt het college vooral in “dat het Pastoriebos er niet in staat”. Voorzitter, dat iets niet zou staan betekent nog niet dat je voorbij moet gaan aan de huidige indringende wens van inwoners en vele anderen? Waar is uw visie over hoe VHZ eruit moet zien? Overigens staat het Pastoriebos keurig ingetekend in de bestaande en gewenste GroenSTP en zijn er genoeg verwijzingen naar dit bos.
Zoals (blz. 117): “Het behouden en versterken van groene randen zorgen voor een blijvende kwaliteit van deze relatief grote kern (Voorthuizen).” en: -“De belangrijkste straten voor de groenstructuur aan de noordzijde van de wijk zijn Pieter de Hooghstraat, Gerard Doustraat en het groen in de Jan Steenstraat.” (blz. 116)

c.      Gebrek aan draagvlak
Het gebrek aan draagvlak is evident. Wat blijft staan is dat als dit plan in een open weiland zou komen, het niet zo gevoelig zou liggen. Er wordt wéér allerlei groen opgeofferd op een dergelijke historische locatie. Wat is uw keuze: Of groen opofferen, wat niet terug te draaien is of inzetten op andere locaties, want die zijn er genoeg? En welke keuze gaan we nu en in de toekomst maken? Zoekt de raad telkens de confrontatie met de inwoners of zetten we sterk in op behoud van groen?

d.     Inpasbaarheid in de omgeving
Natuurlijk erkent Lokaal Belang de woningbehoefte. Maar is daarmee alles gerechtvaardigd omdat het nodig zou zijn? Als dat zo is, staat hiermee dan de weg vrij voor alle aanvragen, ongeacht of er bomen voor gekapt moeten worden, monumenten voor gesloopt etc.? Wat hier ter discussie staat is de inpasbaarheid van dit plan en de wenselijkheid daarvan. Wij en velen met ons vinden dit plan op deze plek heilloos. Kan het ook anders?

e.     Beloften niet nakomen
In het Trefpunt, op dat podium, lieten alle partijen als reactie op de Dorpsvisie, in koor, weten VHZ snel te willen vergroenen. Mooi woorden richting de kiezers in de diverse VK-programma’s. Waarom dan dit voorstel? Dit is het groene en cult.- historische hart van VHZ. VHZ snakt naar groen, snakt naar de uitvoer van die beloften en bescherming voor dat wat van waarde is. Lokaal Belang staat voor haar beloften en wil dat wat van waarde is beschermen.

Ten tweede
...is er teveel onzekerheid over het totale gebied, want er is geen groenherstelplan en geen budget. Wij zijn als raad kaderstellend. Lokaal Belang vindt het echter in deze situatie gerechtvaardigd om meer op detailniveau voorstellen te doen. Zes voorstellen die als doel hebben een gebaar te maken naar Voorthuizen en de pijn over en de schade van het verlies van groen te beperken.

 1. Motie Onderzoek cultuurhistorie en groenherstelplan
  Onzekerheid is er naast het ontbreken van een groenherstelplan, ook over de gang naar de rechter van de Erfgoedverenigingen. Deze ontwikkelingen en vraagstukken vragen o.i. om afwachten, afwegen en afhandelen. Dit plan is eigenlijk niet klaar. Door de gedachtewisselingen in de commissie werd ons duidelijk dat we dit vandaag besluitvormend zouden gaan behandelen. Maar nu ook definitief de gang naar de rechter wordt gemaakt, los van de lopende rechtzaak en de gang naar de Raad van State, vinden wij dat we deze motie als zodanig willen indienen.
   
 2. Amendement Bestemming groen-verkeer
  Het voorstel neemt een voorschot op een eventueel (tweerichtingen)fietspad. Maar zover is het nog lang niet. Dus Lokaal Belang wil de bestemming van de strook nu laten zoals die is, namelijk groen.
   
 3.  Motie Platanen
  Het BP en de Platanen staan los van elkaar. Maar, gezien de impact van het BP en de hoeveelheid groen die verdwijnen gaat willen wij júist nú al een uitspraak van de raad over behoud van deze Platanen. Zeker gezien het voorschot vanuit het college zélf op een tweerichtingenfietspad.
   
 4.  Motie Groen
  Het begrip groen kan heel divers worden uitgelegd en uitgevoerd. Het is in deze specifieke casus belangrijk om heldere kaders mee te geven over het begrip groen. Hoogwaardig en robuust groen dus.
   
 5. Motie Bestaande haag
  Wij willen voorkomen dat de heg gekapt wordt als het (nog) niet noodzakelijk is. Wellicht kan de haag blijven staan, dan is het zowel kostentechnisch als ook qua aanzicht zonde om het op voorhand weg te halen.
   
 6.  Amendement Nieuwe Haag
  De voorgestelde nieuwe haag kan mooier: wintergroen. En beter: afscherming en biodiversiteit. Vogels en insecten vliegen er wel bij. Het gaat er dus om als de bestaande haag echt weg moet, er een groénere keuze voor herplant wordt gemaakt.

Lokaal Belang staat voor haar zaak: Bescherm het bestaande groen en investeer in nieuw groen. Dat is onze maatschappelijk opdracht, dat is ons morele plicht: om op te komen voor dat wat van waarde is. Wij nodigen de partijen uit om betere en groenere keuzes te maken en de schade in VHZ te beperken dan wel te voorkomen.

Dank u wel voorzitter.
 

2e termijn
Dit bestemmingsplan doet Lokaal Belang om 2 redenen veel verdriet;

 1. Voorthuizen zit met het gapende gat, want zekerheid over een plan en het budget voor herinrichting is er niet. Alle partijen laten dit gebeuren. Onbegrijpelijk. Sterker nog: de gemeente mag het gaan opknappen en betalen, de rekening krijgen wij nog gepresenteerd.
 2.  Alle coalitiepartijen willen koste wat het kost het groene hart verstenen met dit heilloze plan. Wat zijn de beloften aan hun kiezers nog waard?

Voorzitter, ik had hier een heel verhaal staan over deze beloften aan de kiezer, verkiezingsavonden, mooie woorden, filmpjes. Maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in; laat maar. De strijd is gestreden, wij hebben ons uiterste best gedaan om de schade te beperken. Vorig jaar in de zomer nog met de fractie een wandeling gemaakt en het was er prachtig. Deze strijd hebben wij helaas niet gewonnen. Wij zijn verdrietig en terneergeslagen, dat merkt u. Wij zijn blij met enkele toezeggingen. Maar dat maakt ons verdriet om het verdwijnen van een groot gedeelte van het Pastoriebos en de historische, monumentale tuin er niet minder op.
Wij  zullen hier op terugkomen bij verkiezingsavonden in Voorthuizen in 2022, volgend jaar.

Dank u voorzitter.

 

Mijntje Pluimers

Fractievoorzitter, raadslid

 

Toelichting:
Onderzoek cultuurhistorie-Monumenten
Raad 21-9-2011 blz. 49:
Raad: “Wij vroegen ons af of dat aanwijsbeleid an sich nog wel overeind blijft, mochten er particuliere initiatieven zijn?”
College: “Over uw vraag over particuliere initiatieven: die mogen nog altijd worden ingediend alleen is de verwachting dat dit niet zoveel zal gebeuren omdat wij een redelijke complete inventarisatie hebben gedaan. De monumentencommissie zal worden ingeschakeld wanneer er een initiatief vanuit de markt zelf komt.”

> Hier worden twee toezeggingen/beloften door het college gedaan dat particuliere initiatieven mogen worden blijven ingediend en mocht er inderdaad een particuliere aanvraag gedaan worden, het college de monumentencommissie inschakelt voor advies. Dat is niet gebeurd.

Uitspraak bezwarencommissie 14-9-2021:
De bezwarencie stelt op blz. 6 van hun betoog dat het college de MC niet hoefde in te schakelen als het college zelf geen aanwijzing wenste te doen.
Maar dat is niet het punt:
Het gaat erom dat een particulier een aanvraag doet. Op basis van de uitspraak van het college in 2011 had het college hoe dan ook de MC in moeten schakelen, los of zij zelf wilde aanwijzen of niet.
“Over het voornemen tot aanwijzing vraagt uw college ingevolge artikel 6, lid 1, van de verordening advies aan een gemeentelijke adviescommissie. Aangezien uw college niet voornemens is om het kerkelijk complex aan te wijzen als monument en in dat kader dus ook geen voornemen bekend heeft gemaakt, bestaat er naar het oordeel van de commissie geen grondslag of aanleiding om een dergelijk advies in te winnen.

>De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college:
We gaan inhoudelijk niet behandelen. Er blijft discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang.