Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Verzoek uitstel RES en Structuurvisie windenergie


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de RES (Regionale Energiestrategie) en de structuurvisie windenergie.

Het is volkomen helder dat heel Nederland en vele andere landen in de wereld, een hele moeilijke tijd doormaken. Op alle fronten is het alle hens aan dek om het land overeind te houden. De Zorg, het onderwijs, de supermarkten, politie, apotheken en drogisterijen etc etc. Lokaal Belang heeft bijzonder grote waardering voor allen die in deze tijd bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden. En wij denken ook aan alle sectoren die onder extreme druk staan en zij die het moeilijk hebben om hun onderneming overeind te houden. Geraakt zijn wij ook door de prachtige en hartverwarmende initiatieven en acties in de samenleving. Met recht SAMEN-leving.
Het maakt ons ook trots.

En voor deze samenleving zetten wij ons in, om de belangen van inwoners en onze omgeving te dienen. Ook het bestuur van gemeenten staat onder druk noodzakelijke besluitvorming mogelijk te maken. Het is daarnaast ook nodig om pas op te plaats te maken met onderwerpen die onze aandacht verdienen, maar waarbij dit in de huidige omstandigheden niet goed mogelijk is. Dat geldt ook voor ons bestuur; college en gemeenteraad. Samen dienen wij op te trekken om verstandige keuzes te maken in het belang van onze gemeente. Wij hebben waardering voor de inzet die de gemeente in het kader van de crisis nu pleegt.

Met betrekking tot de RES en de Structuurvisie windenergie: deze gevoelige onderwerpen zijn zeer complex en heel belangrijk. Deze zijn ingrijpend en hebben een grote impact op onze inwoners, het landschap en de samenleving als geheel. Hoe mooi de digitale mogelijkheden ook zijn, ze voldoen in de ogen van Lokaal Belang niet om deze onderwerpen digitaal ‘af te doen’. Deze onderwerpen verdienen onze volle en zeer zorgvuldige aandacht. Dat wil zeggen: echte ontmoeting, echte gesprekken, echt debat en bovenal een goed democratisch proces.

Wij realiseren ons goed dat de gemeente niet alleen over de RES gaat. Regio’s, zoals Regio Food Valley, de provincie en het Rijk zijn hier ook bij betrokken. In bijgevoegde brief (zie onder!) die wij u hier ter kennisgeving aanbieden, vindt u het verzoek van Lokaal Belang aan alle gemeenten en provincies in Nederland, om zich binnen de mogelijkheden die zij hebben, in te zetten om de RES ‘on hold’ te (laten) zetten. Deze brief hebben wij bij de Griffie neergelegd met het verzoek deze door te geleiden.

Ten aanzien van de Structuurvisie windenergie is afgesproken dat er winddialogen zullen worden gehouden. Deze kunnen vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. Ook kunnen organisaties van inwoners om deze reden niet met elkaar vergaderen. Wij verzoeken daarom tot uitstel van deze twee onderwerpen, tot het moment dat de éérder voorgestelde processen voordat de crisis uitbrak, aangepast, weer doorgang kunnen vinden.
 

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om het proces ‘Structuurvisie windenergie’ op te schorten zoals boven beschreven?
  2. Is het college bereid om:
    a. het proces van de RES ‘on hold’ te zetten;
    b. en al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat regio’s zoals RFV, de gemeenten, provincies en het Rijk hetzelfde doen?


Namens de fractie van Lokaal Belang, vriendelijke groeten,

Mijntje  Pluimers-Foeken (fractievoorzitter, raadslid)
Gonda  Lenters (raadslid en woordvoerder duurzaamheid en milieu)

31 maart 2020