Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Voorstellen Meerjarenbegroting in kadernota boterzacht

Inbreng Lokaal Belang - Kadrenota gemeente Barneveld - 17 juni 2021

Voorzitter, dank u wel.
Eindelijk, hier zijn we dan echt weer, met elkaar. Een echt debat, elkaar echt in de ogen kunnen kijken. Wat is dat toch belangrijk in het besturen van een gemeente. Wat is het fijn, corona lijkt op zijn retour; er gloort echt licht aan het einde van de tunnel. Lokaal Belang heeft veel waardering voor de aanpak van het college als het gaat om de coronamaatregelen. Dank. Ga zo door. Of eigenlijk, liever niet, want dat betekent dat we het ‘normale leven’ weer hebben kunnen oppakken.

Hoop en investeren
Lokaal Belang wil heel graag blijven investeren in onze prachtige gemeente met al die prachtige dorpen met hun unieke karakter. Wij zijn hoopvol over de toekomst. Daarvoor is degelijk en robuust beleid nodig.

Orde op zaken
De Kadernota, dit keer een bijzondere, alleen al om het feit dat dit college een stevige financiële opdracht van de provincie meekreeg om ook een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Meer dan terecht in de ogen van Lokaal Belang.
Legden wij, samen met de SGP overigens, in november vorig jaar al de vinger bij het tekort van 5,3 miljoen, maar bovenal bij het gebrek aan de aanpak daarvan; concrete maatregelen. En ondanks de onzekerheden zoals het gemeentefonds en jeugdzorg, behoort dit college ook in lastige tijden scherp aan de wind te varen.
Gelukkig bleek gisteren op het nippertje een meevaller, maar dat was niet de verdienste van dit college, maar van het Rijk.

Boterzachte keuzes
De voorgestelde bezuinigingen zijn in onze ogen boterzacht. Waarom is dat dan niet meteen gedaan; kostenbewustzijn, meer met minder? ‘ Meer met minder’, dat is een achterhaald verhaal uit het bedrijfsleven, die komen daar nu in snel tempo op terug. Onze algemene conclusie: met onduidelijke en onzekere beleidskeuzes wordt de financiële toekomst voor gemeentelijke organisatie en daarmee ook voor de burger er niet rooskleuriger op. Een gemeente met groeiambities kan niet wegdromen in een sfeer van ‘op de winkel passen’, terwijl er juist heldere en concrete keuzes moeten worden gemaakt. Maar het blijkt nu kennelijk onmogelijk om met concrete plannen te komen om in eigen vlees te snijden. Ja, wel de hondenbelasting verhogen, voorzitter, hóndenbelasting. Wij vroegen ons af of het college nou niet een heel klein beetje schaamrood op de wangen kreeg bij hun voorstel. Genoeg daarover. Een motie en amendement, mewde ondertekend door BI. Ten eerste om de verhoging uit deze kadernota te halen en een voorstel voor te bereiden voor de totale afschaffing ervan bij de begroting. En samen met de VVD een motie om deze bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren, een harde opgave i.p.v. een ambitie.

Bezuinigingen

 • De indirecte kosten vs de directe kosten
  Het lijkt technisch maar in simpel Nederlands: Vooraf begroten versus achteraf de rekening opmaken. Wij lezen (op Blz. 8 punt 3) dat het college als besparingsmaatregel meer indirecte kosten toe wil gaan wijzen aan directe kosten, dus geen kosten besparen maar omlabelen. Indirecte kosten zitten in de begroting/kadernota, de directe kosten zitten in de GREX. Is dat handig? Slim? Creatief Boekhouden? Misschien. Eén ding is het niet, en dat is een besparing. Daarnaast, als meer kosten via de GREX gaan lopen, wordt de controlerende en kaderstellende rol van de raad min of meer terzijde geschoven. Tenslotte, de staat van baten en lasten m.b.t. GREX is alleen maar achteraf kijken. Waarom wil het college dit voorzitter? Graag een helder antwoord.
   
 • Oostelijke rondweg
  Is een voorziening uit eerdere jaren, waarbij er destijds voor is gekozen de Oostelijke rondweg een zachte landing in de begroting te geven. Nu wordt ervoor gekozen dit geld voor een heel ander doel (namelijk ‘schoon door de poort’), te gebruiken. Technisch kan het, netjes is het niet zo. Wat als het geld er dan niet is? Dit creëert onrust.  En dit is nu net een onderwerp waar je niet creatief mee moet boekhouden voorzitter. Deze rondweg is essentieel voor de verdere ontwikkeling van Barneveld. Het is niet voor niets dat vorige college’s hier zorgvuldig mee omgegaan zijn en reservepotjes hebben aangelegd. Graag een reactie van het college. https://www.ad.nl/amersfoort/barneveld-maakt-werk-van-aanleg-rondweg~afbf542b/
   
 • Vacatureruimte, eigen organisatie
  “Om die reden zijn wij terughoudend met het structureel invullen van alle vacatureruimte.” Voorzitter, kan het college uitleggen waarom er vorig jaar nog 1,2 miljoen + 500K extra geïnvesteerd werd in de organisatie? Dit is nogal tegenstrijdig. En wellicht komen er vanuit Scherpenzeel 50 ambtenaren bij. Graag een reactie van het college.

Lokaal Belang investeert graag in een mooiere beter samenleving. Onze ideeën hiervoor brengen wij graag naar voren:

Prog. 1
Psychisch welzijn jongeren
De coronacrisis lijkt langzaam op te lossen. Echter, deze crisis heeft ook een enorme impact op het psychisch welzijnen de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De negatieve gevolgen kunnen lang gaan doorwerken. Er is druk op psychische zorgverlening, er zijn wachtlijsten.. dit is nog maar het begin! Lokaal Belang heeft hier zorg voor en vragen het college dat te doen wat nodig is om de nood voor onze jongeren te ledigen. Experts hadden daar onlangs in het KRO-NCRV programma goede ideeën voor. Kent het college deze ideeën? https://bit.ly/2TywBCF We praten graag verder over de memo tijdens de commissie van 23/6: ‘coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn van jong en oud’.

Lachgas
Als er iets verwoestend kan zijn is het drugs. Lokaal Belang heeft grote zorgen over het ‘normale’ karakter wat drugs tegenwoordig lijkt te hebben. Even een pilletje, even een snuifje. Over lachgas, maar ook designerdrugs, is al veel gezegd. Vele gemeenten gingen ons voor en toonden zich vindingrijk en stelden een verbod in. Wat Lokaal Belang en CU en SGP, betreft, is het afwachten klaar. Een motie, mede ondertekend door BI en het CDA niet alleen om te verbieden, maar ook om na overtreden ook een last onder dwangsom op te leggen en daarmee herhaling voorkomen kan worden.

Milieustraat controle en handhaving
Waar wij graag een eerlijk gebruik zien van de door de belastingbetaler mogelijk gemaakte voorziening is de Milieustraat Otelaar. Al langer constateren wij oneigenlijk gebruik door niet ingezetenen en door bedrijven. Dat moet en kan anders. Via een motie een verzoek om dit in kaart te brengen en tevens maatregelen toe te passen. Hier zien wij een besparing.

Prog. 2
Railterminal

Voorzitter, in het belang van de gezondheid van onze inwoners en de goede bereikbaarheid van onze gemeente, willen LB en Pro98 graag dat er geen ambtelijke capaciteit of geld meer beschikbaar gesteld wordt aan het onderzoek naar een railterminal. Het beste bewijs dat het niet haalbaar is, is dat het ding er niet ligt. Op 24 april 2020 onderstreepte het college, op een vragen van Lokaal Belang, de noodzaak van een treinstation bij Stroe. Een railterminal zou dit station wel eens kunnen blokkeren. Als raad zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van en kansen voor onze samenleving. Deze motie is daar om vele redenen het gevolg van.

Vrachtwagenverbod Garderen
Twee keer tellen, petitie aan Provincie en college. LB pleit en zet zich al langer in voor afsluiting Hogesteeg Garderen voor vrachtwagenverkeer. Na 4 jaar is helaas de enige concrete actie van dit college: 4 testkarren. Waar blijft de echte oplossing?

Openbaar vervoer
Voor Lokaal Belang is het uitgangspunt dat het OV op peil moet blijven voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van m.n. de kleinere kernen. Mensen moeten niet geïsoleerd raken maar zich kunnen verplaatsen. In juli 2018, met een unaniem aangenomen amendement van LB en CDA, boekten wij succes met het behoud van buslijn 102 Terschuur, Zwartebroek. Het is echt heel, heel…bijzonder dat RRReis meent te vinden dat na een niet representatief coronajaar de dorpen denkt te raken met verschralen of schrappen van buslijnen. Een motie, samen met het CDA, mede die zij straks verder zullen toelichten, mede ondertekend door CU, Pro en SGP

Lunterseweg
Motie om te onderzoeken hoe we enorme toename van sluipverkeer via Lunterseweg kunnen gaan aanpakken. Laatste weken zien wij weer dat het verkeer regelmatig vast staat en zie veel verkeer de A30 afgaan (ook vrachtwagens) en via de Stationsweg weer richting A1 rijden.


Prog. 3
Flying bikes
Wij gunnen de FB en MTB al heel lang een fatsoenlijk onderkomen. Dit is uit de Kadernota; de wethouder heeft als reden dat het de vraag is wat er nodig is en wat het gaat kosten. Maar, dat is bekend. Wij zien het zo dat de FB uit de Kadernota zijn gehaald om een sluitende MJB te presenteren en de provincie met hun herindelingswens tevreden te stellen. Wees dan gewoon eerlijk, voorzitter.
Gedep. Markink zette al zijn vraagtekens. Wij maken ons enigszins zorgen. Lopen de FB nu weer een risico? (Let op: mag niet via GREX gaan).

Weidevogels en boomspiegels
Wij wonen in een gemeente met en enorm buitengebied. Wat niet alleen ons, maar ook veel natuurliefhebbers opvalt, is dat er steeds minder weidevogels in onze gemeente te horen en te zien zijn. Dit is een trend die al jaren gaande is. Ook landelijk horen wij de noodklok over dit probleem. Een motie, mede ondertekend door BI, om met een voorstel te komen tot maatregelen in onze gemeente om de ernstige teruggang van weidevogels tegen te gaan.  Wij willen geen groene woestijn, maar een levendige oase van groen, mét kleur en leven.
Gelukkig is er meer aandacht voor minder en verstandig maaien in het kader van het vergroten van de biodiversiteit, bv voor vlinders en bijen. Maar we zien toch dat dit beter kan. Een motie, mede door BI ondertekend,  om de kansen voor boomspiegels te vergroten door deze actief op te nemen in het te ontwikkelen biodiversiteitsplan.

Ruimtelijke ontwikkelingen, buitengebied, transitie landbouw
Is het verstandig vrijgekomen agrarische grond door te schuiven naar een andere boer terwijl er veel ruimte nodig is voor van alles en nog wat? We zien geen ambitie op andere gebieden. ‘Aantrekkelijk buitengebied’; wat wil het college hier zeggen? En helemaal in het kader van de BK van 31 mei waar de wethouder spreekt over de kaalslag van het buitengebied. LB vindt dat bij zo’n belangrijk onderwerp als het buitengebied er een aantal belangrijke woorden ontbreken, nl. nieuwe natuur, biodiversiteit, schone lucht, stikstofafname en recreatie en andere woonvormen. Een motie om meer in kansen, ook voor de boer, te denken en uiteraard ook samen met Pro een motie over het verbeteren van de biodiversiteit.

Eerlijk en rechtvaardig beleid
Wij staan voor een degelijk en kansrijk beleid tegelijk. Behoud het goede en investeer in meer. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid. Daar staat Lokaal Belang voor. 
Dankuwel.

Namens de fractie,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid