Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W
Van: Fractie Lokaal Belang Betreft: Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad. In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie (in de breedste zin van het woord) tussen en over de Firma Vink, de gemeente en andere betrokkenen zoals de provincie, de omgevingsdienst, de GGD en het OM, als het gaat om deze kwestie met vergunningen, toezicht en handhaving in het bijzonder. 
 
Op 9 januari jl. schreven wij nog het volgende:
“Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.”  
 
In november 2018 vroegen wij al informatie van deze strekking op via ‘technische vragen’, welke wij gespecificeerd hebben op 4 december 2018. Op 5 februari jl. werd ons verzocht ons verzoek nogmaals te specificeren. Wij zijn op dit verzoek ingegaan en schreven:
“Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015.” 
 
Als reactie hierop werd onlangs gesteld dat onze vraag niet specifiek genoeg was. En:
“De raad heeft in zijn vergadering van 30 januari 2019 het presidium opdracht gegeven om de voorbereiding voor het instellen van een raadsonderzoek door een externe onderzoekscommissie op te starten. Wij zullen de in te stellen externe commissie van alle nodige documenten voorzien, die ook beschikbaar zullen komen voor de raad.” 
 
De vraag van Lokaal Belang om informatie staat los van het komende raadsonderzoek dat überhaupt eerst nog moet worden vastgesteld, qua procedure, qua inhoud, tijd etc. Verder is het nog maar de vraag wanneer het raadsonderzoek precies klaar zal zijn en de resultaten kunnen worden besproken. U geeft aan dat het college alle ‘benodigde’ informatie aan de onderzoekscommissie beschikbaar zal stellen. Echter, dat wat de onderzoekscommissie nodig zal gaan hebben, is nu nog ongewis. Daarbij hangt dit ook af van de onderzoeksvragen zelf. En die moeten dus nog worden vastgesteld. 
 
Wij hebben u de kans gegeven om alsnog positief en voortvarend op ons verzoek te reageren, maar u heeft daar geen gebruik van gemaakt. Wij constateren een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning informatie voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk, opnieuw, nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn.  
 
De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk (tenminste een week vóór de extra raadsvergadering waarin het concept raadsonderzoek en de overige 3 lopende onderzoeken besproken worden, doch uiterlijk voor 10 april) de volgende informatie in originele staat ontvangen: 
 
Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten, de GGD en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Fractie Lokaal Belang