Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Aanvullende schriftelijke vragen kap lindebomen nieuwe woonwijk 'Nieuwe Burght'


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk ‘Nieuwe Burght’. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Lunterseweg 76A in Barneveld. Op onze eerdere vragen van 24 juni, ruim 2 maanden geleden, zijn helaas nog steeds geen antwoorden gekomen. De beantwoordingstermijn is overigens 30 dagen. 
 
Zoals bekend is hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is heel groot, zeker op het gebied van klimaat. Kappen met kappen dus. Wij worden met grote regelmaat door inwoners benaderd met grote zorgen en frustraties over de almaar doorgaande bomenkap en hun gevoel dat dit niet tegen te houden is. Met overtuiging zijn wij een ‘Bomenplan’ gestart waarover op een later moment meer. 
 
Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad is er alsnog  een BEA gedaan en konden zo’n 20-tal bomen gespaard worden. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan. Ook bij het Bestemmingsplan Wildzoom (juli 2019) bleek geen BEA gedaan te zijn, iets waarover Lokaal Belang in de raadsvergadering bezwaren uitsprak en getracht heeft alsnog een BEA te laten uitvoeren. Helaas zonder steun van andere partijen met als resultaat dat 28 (zeer) waardevolle bomen zullen sneuvelen.  
 
De afgelopen weken hebben wij nader onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen m.b.t. dit plan. Wij ontdekten dat er een verlengingsbesluit is genomen op de kapaanvraag. Dat betekent dat er tot uiterlijk 5 september een besluit genomen kan worden over de kapaanvraag. Inwoners hebben vanaf dan nog 6 weken de tijd een bezwaar in te dienen tegen de kap. Vervolgens moet over deze eventuele bezwaren nog een besluit genomen worden. Wij lazen ook meer over het Bestemmingsplan zelf (Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76) en de toelichting (zoals 5.13) in het bijzonder. Er bleek geen BEA gedaan te zijn en:
“Aan één zijde langs de middelste inrit bevindt zich een oude rij linden. Deze zes bomen zijn een restant van de vroegere erfbeplanting en verkeren op het eerste oog in goede conditie. Deze rij linden hebben een hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarde. Een dergelijke structuur leent zich binnen een stedenbouwkundige ontwikkeling uitstekend als opvallende zichtlijn tussen de bouwmassa door. Hoewel deze linden als "relict" en herkenbaar onderdeel als waardevol aangemerkt kunnen worden, is er bij dit plan niet de eis tot behoud aan verbonden.”
Daarnaast zagen wij dat tot en met uiterlijk 29 augustus zienswijzen (bezwaren) zijn in te dienen tegen het plan. 
 
In de Barneveldse Krant van 28 augustus wordt melding gemaakt van het Bestemmingsplan ‘Nieuwe Burght. Er wordt door de ontwikkelaar al gesproken of alles al in kannen en kruiken is en gesteld wordt: “Voor die bomen hebben we een kapvergunning”.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wanneer mogen wij de beantwoording op onze vragen van 24 juni jl. verwachten?
 2. A. Is het college het met ons eens dat de uitspraken in de krant nogal voorbarig zijn met het oog op de bezwaartermijnen en de gevolgen daarvan voor zowel het plan zelf als de voorgenomen bomenkap?  
  B. Zo nee, graag een toelichting.
  C. Zo ja, kan het college toelichten hoe dit artikel tot stand gekomen is?  
  Is het college daarnaast bereid het een en ander in de krant te nuanceren? Zo nee, waarom niet? Inwoners kunnen namelijk het gevoel krijgen dat alles al besloten is en bezwaar maken geen zin meer heeft. Is het college het daarmee eens?
 3. Het is inmiddels helaas duidelijk geworden dat er, wéér, geen BEA heeft plaatsgevonden. Wij hebben het in ieder geval nergens in de tot nu toe bekende stukken gevonden. Hoe is het mogelijk, dat na alle discussies waarbij beloften en toezeggingen door het college zijn gedaan, weer geen BEA is gedaan? Zeker omdat in uw eigen toelichting staat hoe waardevol deze bomen zijn, als een ‘relict’ en herkenbaar onderdeel mogen worden gezien en een hoge cultuur-historische waarden hebben? De herplant van nieuwe boompjes hebben in ieder geval nog heel lang niet dezelfde waarde als bestaande bomen en kunnen in onze ogen niet worden gezien als wezenlijk en acceptabel alternatief. 
 4. Wat zijn de beloften en toezeggingen van het college waard als elke keer weer blijkt, (nu 3x op rij) dat er geen BEA is gedaan? NB Een BEA is wezenlijk wat anders dan een inventarisatie of schouw.
 5. Wie beslist dat er ‘geen eis tot behoud’ is verbonden aan dit bestemmingsplan of andere bestemmingsplannen? Op basis waarvan kan dat besloten worden?   
 6. A. Is het college het met ons eens dat ondanks dat er kennelijk geen eis tot behoud van bomen zou bestaan, het college op basis van eigen overwegingen wel kan besluiten dat bomen behouden moeten blijven?
  B. Zo nee, waarom niet?
 7. A. De bomen staan geheel aan de rand van het plangebied. Bent u het met ons eens dat de ontwikkeling van de woonwijk makkelijk is in te passen in de bestaande omgeving, inclusief bomen?
  B. Zo nee, waarom niet? 
 8. Lokaal Belang ervaart dat bestaande bomen bij bouwontwikkelingen te vaak ‘kind van de rekening zijn’, of te wel, het sluitstuk van een exploitatie.
  A. Is het college het met Lokaal Belang eens dat bomen als ‘verdienmodel’ gezien moeten worden in het kader van de productie van zuurstof, CO2 en wateropname, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op de gezondheid van mensen?
  B. Zo nee, waarom niet?
  C. Zo ja, is het college bereid om bij nieuwe en nu lopende bouwontwikkelingen de bestaande bomen in een plangebied meer op waarde te schatten?  En, ontwikkelaars de opdracht te geven de bebouwing (zoveel mogelijk) in te passen tussen en rond de bomen in plaats van omgekeerd? Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid  
Marleen Blankenburgh, raadslid 

 

Kapaanvraag:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html 

Verlengingsbesluit Kapaanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?zv=lunterseweg+76A&pg=10 

Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41026.html 

Toelichting bestemmingsplan: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1469-0001/t_NL.IMRO.0203.1469-0001.html  

content image