Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen kap bomen t.b.v. nieuwe woonwijk


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Luntereseweg 76A in Barneveld ten behoeve van de woonwijk ‘Nieuwe Burght’.

Zoals bekend hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is groot, zeker op het gebied van klimaat; bomen zijn de airco’s van een stad of dorp, nemen CO2  en water op, produceren zuurstof en zijn van belang in het kader van biodiversiteit. Daarnaast genieten vele inwoners en toeristen van deze natuurpracht. Het verdwijnen van bomen in Nederland gaat procentueel sneller dan in het Amazonegebied. Kappen met kappen dus. Zeker als de gemeente en andere partijen niet welwillend staan ten opzichte van het investeren in het planten van (grote) bomen (Kadernota 19 juni 2019).

Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad heeft de wethouder toegezegd alsnog een BEA te laten doen en om de tafel te gaan om te bekijken of er alsnog bomen gespaard konden worden. Een goede zaak. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan.

In het bouwplan ‘Nieuwe Burght’ wordt al gesteld dat de bomen weg moeten. Dat de start voor de ontwikkeling van dit plan al ruim voor de bespreking in de raad plaatsvond (oktober 2017), doet niets af aan de gedane beloften van het college (juli 2018). Wij schrokken dan ook van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van deze 6 mooie, grote bomen. Bij navraag bleek op geen enkele manier dat bekeken of onderzocht is deze bomen te behouden en te integreren. Juist nu er steeds meer bezwaar vanuit de samenleving in heel Nederland tegen (massale) bomenkap komt; waarbij de waarde van bomen inmiddels alom bekend is; natuurorganisaties (SBB, SHLK, Natuurmonumenten) ook erkennen beter aan bomenbehoud te moeten doen, moet ook onze gemeente actiever aan de slag.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Heeft er een Bomen Effect Analyse plaatsgevonden?
    Zo ja, wat is daar uitgekomen? Zo nee, waarom niet?
  2. Indien er geen BEA heeft plaatsgevonden er ook geen voornemen was er een te laten uitvoeren, is het college bereid hier nog eens over na te denken en op basis van hun eerder gedane belofte alsnog een BEA te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
  3. Waarom heeft het college, kennelijk, geen invloed uitgeoefend om de kap van de 6 bomen te vermijden? Dit met de door het college gedane belofte in juli 2018 in het achterhoofd.
  4. Indien er toch een gesprek tussen het college en de ontwikkelaar is geweest over het (mogelijke) behoud van de bomen, wat is daar dan uit gekomen? Op basis waarvan is kap door de ontwikkelaar als gerechtvaardigd beschouwd?
  5. Indien er geen gesprek tussen het college en de ontwikkelaar heeft plaatsgevonden, is het college bereid dit gesprek alsnog te voeren en de ontwikkelaar te verzoeken het plan zodanig aan te passen dat de bomen geïntegreerd worden? Zo nee, waarom niet?
  6.  Is het college bereid om het nog uit te brengen advies over de aanvraag, negatief te beoordelen? Zo nee, waarom niet?
     

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter

Aanvraag omgevingsvergunning kap 6 lindebomen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html

Artikel Barneveldse Krant 24-06-2019: 'LB zet vraagtekens bij kap van zes Barneveldse lindes"