Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Aanvullende schriftelijke vragen LB aangaande bomenkap Wesselseweg en Schaffelaarsebos


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld, dit mede naar aanleiding van uw beantwoording d.d. 12-10-2022.

Op basis van uw antwoorden blijkt dat voor de kap geen toestemming noch een vergunning is verleend. Daarmee is er dus sprake van illegale kap. Wij hebben dan ook onderstaande aanvullende vragen:

1. Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partijen?
2. Er is sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is. Wie houdt er toezicht op deze herplantplicht?
3. En op welke wijze wordt het college/de gemeente hiervan op de hoogte gehouden?
4. Binnen welke termijn behoort deze herplant gedaan te zijn?
5. Bent u met ons van mening dat, in verband met deze illegale kap, er zo snel mogelijk aan deze herplantplicht voldaan moet worden, het liefst in de (voor het planten van bomen de beste) periode november 2022 of maart 2023 ?
6. De betreffende bomenrij wordt als zeer waardevol gezien. Op welke wijze kunt u uw invloed aanwenden om de herplant op dezelfde plek te laten plaatsvinden als daar waar de illegaal gekapte bomen stonden? 
7. Zo nee, wilt u daarover dan in overleg gaan met de provincie om dat alsnog te realiseren?

En los van bovenstaande blijkt dat SGLK recent weer een zogenoemde “taartpunt “ in het Schaffelaarsebos heeft uitgedund. (zie foto’s). Dit betreft een deel van het zo benoemde hakhout/productiebos. Hier is eind 2016, begin 2017 een toezegging gedaan aan de samenleving en de gemeente  dat hierover gecommuniceerd zou worden middels de gemeentepagina. Daarom de vraag:

8. Heeft SGLK conform de afspraak die er ligt, het College vooraf en actief geïnformeerd over de kap die nu heeft plaatsgevonden?
9. Zo ja, waarom is dit dan niet vermeld op de gemeentepagina?
10. Zo nee, wilt u dit dan meenemen in het te plannen gesprek met SGLK waarin afspraken uit het verleden worden opgefrist en herijkt?
11. Is het college met ons van mening dat het in 2005 op basis van de visie van SGLK het ingezette beleid mbt beheer en productie van hakhout in het veertienlanenpunt,  gezien de huidige kennis en erkenning van het belang van bomen, toe is aan een evaluatie en mogelijk herziening?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

Barneveld, 13 oktober 2022

Vragen en antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen kunt u vinden via de link:
https://www.lokaal-belang.com/schriftelijke-vragen-lb-bomenkap-wesselseweg