Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Aanvullende schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid en weigeren vergunning wijkfeest Oldenbarneveld (2)


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Er lijkt meer kapot te zijn gegaan dan alleen het wijkfeest Oldenbarneveld, denken wij. Na indiening van onze eerste schriftelijke vragen van 19 augustus jl., ontvingen wij op 20 augustus een afschrift van een aan u gerichte indringende brief van de voorzitter van het Wijkplatform Oldenbarneveld (WPF). Dit schrijven stipt een aantal punten aan die wij relevant achten ten aanzien van de samenwerking tussen de gemeente, haar inwoners en organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals wijkplatforms. Daarnaast zijn wij de afgelopen dagen veelvuldig benaderd met opmerkingen, emoties en zorgen rondom deze kwestie.

Dat het WPF uw besluit, mede in relatie met de Smaak & Sfeerdagen, als een klap in hun gezicht ervaren, kunnen wij goed begrijpen. Lokaal Belang is van mening dat de gemeente zich te allen tijde dienend en helpend behoort op te stellen. Het gemeentelijk beleid behoort daarnaast eensluidend en eerlijk te zijn, geen willekeur. Maar bovenal denken in kansen, wat er en hoe het wél kan. En wij willen een gemeente die vertrouwen heeft in de verantwoordelijkheid van inwoners. Wij hebben flinke twijfels of dit wel gebeurd is.
Bovenal heeft het convenant als doel de sociale samenhang, de sociale cohesie in, deze ook kwetsbare wijk, te verbeteren. Hier lijkt helaas het tegendeel gebeurd: verwijdering, wantrouwen, teleurstelling en cynisme in de gemeente. ‘’Er wordt met twee maten gemeten’’. Wat doet dat met u? Lokaal Belang vindt dit een gemiste kans, maar bovenal niet conform de eigen geformuleerde visie en het ondertekende convenant. Zie o.a. onze eerdere vragen. “Sociale cohesie en een sociaal vangnet zijn van het allergrootste belang in de strijd tegen armoede en cultureel onbegrip tussen mensen”. Lokaal Belang onderschrijft dit van harte. De gemeente Barneveld ook?

Vragen:

15. Wat doet deze kwestie met u?
16. Wij verzoeken u het WPF een reactiebrief te sturen met een uitgebreide inhoudelijke reactie op, in ieder geval, maar niet uitsluitend, de door de voorzitter genoemde punten. Bent u daartoe bereid?
17. Zo ja, dan verzoeken wij u een afschrift van uw reactiebrief naar de gehele raad te zenden. Bent u daartoe bereid?
18. Indien blijkt dat er van de kant van de gemeente onvolkomenheden zijn (zijnde: niet gewerkt volgens de eigen visie van de gemeente Barneveld en het convenant; e/o niet dienend en helpend zijn; e/o niet denken en handelen in kansen; e/o alles in lijn met voorgaande) in het voortraject en de afwikkeling van de vergunningsaanvraag, gaat u dan excuses aanbieden aan het WPF en de wijk Oldenbarneveld?
NB. Het feit dat het WPF zich door de reactie van de gemeente genoodzaakt achtte het wijkfeest af te blazen, mag geen argument zijn om de verantwoordelijkheid van de gemeente in het voortraject en de afhandeling bij het WPF neer te leggen en daardoor af te zien van excuses richting het WPF.
19. Lokaal Belang maakt helaas uit de reacties op dat er sprake is van een beschadiging van het vertrouwen van de inwoners van de wijk Oldenbarneveld in de gemeente. Dat vindt Lokaal Belang bijzonder spijtig. Op welke wijze gaat u het vertrouwen van deze inwoners, inclusief het WPF, herstellen?

Wij hopen op een zeer spoedige beantwoording van zowel onze vragen als een spoedig schrijven van een reactiebrief aan het WPF. Onder andere omdat ons doel is dat u als college op zoek gaat naar mogelijkheden en uw hulp aanbiedt voor een wijkfeest Oldenbarneveld op korte termijn.

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 augustus 2021