Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Aanvullende vragen bomenkap woonwijk Wikselaarse Eng


Geacht college,

Op 1 mei jl. stelde ik namens Lokaal Belang al schriftelijke vragen aangaande de geplande kap van 110 bomen aan en rondom de Wikselaarse weg in Voorthuizen. Onlangs stuitte onze fractie op enkele nieuwe gegevens. Daarom stelt de fractie van Lokaal Belang op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, aanvullende schriftelijke vragen over ditzelfde onderwerp.

Aan u het verzoek om deze aanvullende vragen mee te nemen in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 1 mei, waarvan mijn fractie hoopt de antwoorden spoedig, doch graag uiterlijk voor 14 juni a.s. te mogen ontvangen.

In de eerdere vragen riep ik u op om creatief en welwillend om te gaan met de bestaande groenstructuur, incl. de bomen. Want, een groene en schone leefomgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving en het aanwezige groen. Ons groene kapitaal is een kostbaar bezit en daar dienen wij zuinig mee om te gaan.

Ik heb vandaag kennis genomen van de Gemeenteberichten, week 22, onderdeel Omgevingsvergunningen en lees daar het volgende: “2018W0758 Wikselaarseweg 00 (woonwijk Wikselaarse Eng) Voorthuizen, kappen 60 bomen, Datum verlenging: 24-5-2018” 

 • Zijn dit dezelfde bomen als in de eerder aangevraagde omgevingsvergunning (kap)?
  Zo ja, waarom zijn dit nu 60 bomen en niet 110 zoals in de eerder aangevraagde omgevingsvergunning (kap) of de 56 bomen met een speciale kapvergunning?
  Waarom is er sprake van een ‘verlengingsbesluit’? En wat betekent dit?
  Zo nee, betreft dit extra te kappen bomen? Vanwaar dit, kennelijk, nieuwe voornemen? ​

​In het kader van verdere verdieping op dit onderwerp, heeft onze fractie het besluit ‘BP Wikselaarse Eng, met de daarbij behorende toelichting op 24 mei 2017 nog eens nader bestudeerd. Op blz.10 onder het kopje ‘Openbare ruimte’, lezen wij de volgende zin: “De bestaande bomen langs de randen worden zo goed als mogelijk ingepast. Alleen aan de zuidzijde wordt de groenstructuur en sloot opgeheven en min of meer verplaatst naar de hoofdontsluitingsweg.” 

 • Kunt u uitleggen hoe deze zin zich verhoudt met het voornemen 110 bomen te kappen?  
  Aan de zuidzijde’ staan overigens 9 bomen (nr’s 99 t/m 107, bijlage 3 van 1 mei).
   
 • ​Bent u op de hoogte van het belang van bomen o.a. in het kader van verminderen van wateroverlast en het bijeenhouden van grondlagen, die dus een bijdrage leveren aan een goede waterhuishouding?


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang

content image
content image